Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Aadress:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

E-post: ecris@just.ee
Veebisait: http://www.rik.ee/

Viimati uuendatud: 25/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.