Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Tšehhi Vabariigi karistusregistriamet (Rejstřík trestů České republiky)

Aadress:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244 006 111

Faks: +420 244 006 260

E-post: rejstrik@rejtr.justice.cz

Veebisait: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Tšehhi Vabariigi Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Aadress:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111

Faks: +420 224 919 927

E-post: posta@msp.justice.cz

Veebisait: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta