Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Viini liidumaa politseidirektsioon, karistusregistriamet (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Aadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Viimati uuendatud: 30/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta