Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Kohtudokumentide süsteemis (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) registreeritakse kõik kuriteod ja suur osa väärtegusid, mis on seotud füüsiliste ja juriidiliste isikutega, nagu on esitatud õigusalaste andmete ja karistussregistri seaduses (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Kuna õigusalased andmed on konfidentsiaalsed, kohaldatakse õigusalaste andmete ja karistussregistri seaduse kohaselt piiratud registreerimis- ja teabeedastuskorda: seaduses on sätestatud, kellel ja millisel eesmärgil on juurdepääs konkreetsetele andmetele.

Õigusalane teabeteenistus (Justitiële Informatiedienst (JustID))

Kontaktandmed:

Justitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo

Tel: +31 88 998 9000
Faks: +31 546 813 003

E-post: info@justid.nl

Viimati uuendatud: 25/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta