Karistusregister

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Parquet Général (Riigiprokurör)

Aadress:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: +352 47 59 81 393

Faks: +352 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Viimati uuendatud: 20/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta