Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Ministero della Giustizia (Justiitsministeerium)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Kriminaalasjade peadirektoraat)

Ufficio III – Casellario Centrale (III büroo – Keskne karistusregister)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

E-post: casellario.centrale@giustizia.it

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.