Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Oikeusrekisterikeskus (Õigusregistrikeskus)

Aadress:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Tel: +358 (0)29 56 65631

Faks: +358 (0) 29 56 65770

E-post: oikeusrekisterikeskus@om.fi

Veebisait: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.