Karistusregister

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Justiitsministeerium, karistusregistri keskbüroo (Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Aadress:

ul. Аksakov 5
Sofia 1040

Telefon: + 359(2) 9237355

Faks: +359 (2) 9881142

E-post: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta