Karistusregister

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Osrednja kazenska evidenca

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefon: +32 (0)25522744
Telefaks: +32 (0)25522782

E-naslov: cjc-csr@just.fgov.be

Viimati uuendatud: 14/09/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta