Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κεντρική Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου

(Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Διεύθυνση:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Τηλέφωνο: + 359(2) 9237355

Τηλεομοιοτυπία: +359 (2) 9881142

Ηλ. ταχ.: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.