Under hensyntagen til tidligere domme

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Slovakiets strafferegister (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresse:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tlf. +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: register.trestov@genpro.gov.sk
Elektronisk register: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Websted: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Register – åbningstider

Mandag

8.00-12.00

13.00-17.00

Tirsdag

7.30-15.00

13.00-15.00

Onsdag

7.30-12.00

13.00-15.00

Torsdag

7.30-12.00

13.00-15.00

Fredag

7.30-12.00

13.00-15.00

Anmodning om udskrift af straffeattest

Fra 1. november 2015: Anmodninger om udskrift og kopier af straffeattester kan alene indgives til Slovakiets justitskontor på adressen Kvetnà 13 i Bratislava. Øjeblikkelig behandling af anmodninger.

Siden 2. juli 2016: Anmodninger kan indgives til det slovakiske postvæsens IOMO-centre. Øjeblikkelig behandling af anmodninger. Yderligere oplysninger om indgivelse af anmodninger til det slovakiske postvæsens IOMO-centre (tjenester for borgerne) findes på: https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Udskrift af straffeattest

Udskrifter af straffeattester indeholder oplysninger om ikkeslettede domme afsagt af Slovakiets domstole, domstole i de øvrige EU-medlemsstater og domstole i andre lande, hvis afgørelser er blevet anerkendt af en domstol i Slovakiet, herunder oplysninger om sanktioner og sikkerhedsforanstaltninger samt begrænsninger eller forpligtelser, forudsat at gerningsmanden i overensstemmelse med en retsafgørelse eller efter loven ikke anses for at ikke at være blevet dømt.

Udskrift af straffeattest

En udskrift af straffeattesten er et offentligt dokument, der indeholder oplysninger om:

  • enhver endelig dom, herunder en dom afsagt af en domstol i en anden EU-medlemsstat eller en domstol i et andet land, hvis afgørelse er anerkendt af en domstol i Slovakiet
  • sanktioner og sikkerhedsforanstaltninger
  • domme, der er slettet i overensstemmelse med en retsafgørelse eller efter loven.

Udskriften af straffeattesten indeholder også oplysninger om:

  • endelige afgørelser truffet af en domstol eller anklager i forbindelse med en betinget suspension af en retsforfølgning
  • endelige afgørelser truffet af en domstol eller anklager vedrørende godkendelse af forlig og suspension af retsforfølgning
  • endelige domme over en statsborger i Slovakiet eller en person med fast bopæl i Slovakiet, som er afsagt af en domstol i en ikke-EU-medlemsstat, og som ikke er anerkendt af en domstol i Slovakiet, med angivelse af, at disse afgørelser ikke har retsvirkning på Slovakiets område og kun gives til orientering.

Udskrifter af straffeattester udstedt til de formål, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2 og 3, i lov om straffeattester, som ændrer og supplerer visse love, indeholder en anmærkning om, at for så vidt angår gældende domme afsagt af en domstol i en anden EU-medlemsstat eller en domstol i en anden stat, som ikke er anerkendt af en domstol i Slovakiet, har disse afgørelser ingen retsvirkning på Slovakiets område og gives kun til orientering.

Svar på anmodninger om oplysninger på straffeattester

Hvis den centrale myndighed i en anden EU-medlemsstat anmoder anklagemyndigheden om oplysninger fra strafferegistret om en slovakisk statsborger, fremsender anklagemyndigheden inden for 10 arbejdsdage oplysninger om:

  • endelige gældende domme afsagt af en domstol i Slovakiet og anført i strafferegistret
  • endelige gældende domme afsagt af en domstol i en anden EU-medlemsstat og ajourført i henhold til artikel 17, stk. 4, i lov om straffeattester, der ændrer og supplerer visse love
  • endelige, ikkeslettede domme afsagt af en domstol i en anden stat, som anklagemyndigheden har fået kendskab til, og som er indført i strafferegistret.
Sidste opdatering: 23/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website