Under hensyntagen til tidligere domme

Dette afsnit vedrører den kompetente myndighed i relation til strafferegistre og udskrifter herfra.

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (det centrale kontor for administrative og elektroniske offentlige tjenester, administration af strafferegistre)

Adresse: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: bnyh@kekkh.gov.hu
Websted: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Borgerne kan henvende sig til den centrale afdeling i indenrigsministeriet, der har til opgave at udstede straffeattester (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

I relation til behandling af oplysninger betragtes strafferegistre som officielle offentlige registre, som den offentlige anklagemyndighed fører tilsyn med. Alle borgere kan rekvirere en straffeattest vedrørende én selv fra den centrale afdeling i indenrigsministeriet, der har til opgave at udstede sådanne attester. Det er muligt at anmode om en straffeattest pr. brev, pr. e-mail eller ved personlig henvendelse i skranken. Der kan udstedes fire straffeattester gratis pr år.

Yderligere oplysninger om straffeattester

Sidste opdatering: 27/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website