Under hensyntagen til tidligere domme

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Det retlige dokumentationssystem (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) indeholder oplysninger om alle straffelovsovertrædelser og om en stor del af overtrædelserne af speciallovgivningen for så vidt angår såvel fysiske som juridiske personer, således som det fremgår af «loven om (straffe)retlige oplysninger» (herefter "loven"). Da disse retlige oplysninger er af fortrolig karakter, er der ved loven indført en "lukket" ordning til brug for registrering og videregivelse af oplysninger, dvs. at det i selve loven er fastsat, hvem der har adgang til hvilke oplysninger og til hvilket formål.

Nederlandenes strafferegister (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktoplysninger:

Justitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 889989000
Fax +31 546813003

E-mail: info@justid.nl

Sidste opdatering: 04/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website