Zohlednění předchozích trestů

Generální ředitelství pro výkon spravedlnosti – Ředitelství pro služby trestní identifikace

Adresa:

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 a 14
1990-097 Lisabon

Tel. +351 217906200/1
Fax: +351 211545100

Email: E-mail: correio.dsic@dgaj.mj.pt
Internet: https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Podle zákona č. 37/2015 ze dne 5. května 2015 mohou kromě subjektu údajů a jakékoli osoby, která prokáže, že podává žádost jménem subjektu údajů nebo v jeho zájmu, získat přístup k informacím obsaženým v rejstřících trestů níže uvedené subjekty, avšak výhradně pro účely vyhrazené každé z nich:

 1. soudci a státní zástupci pro účely trestních vyšetřování, přípravy trestních řízení a řízení o podmínečném propuštění, rozhodnutí o osvojení, opatrovnictví, poručnictví, dočasné pěstounské péči nebo umístění do opatrovnické péče (apadrinhamento civil), vzdání se dětí, jejich svěření do péče nebo umístění a rodičovské odpovědnosti a rozhodnutí o oddlužení v úpadkových řízeních zahrnujících fyzické osoby;
 2. subjekty, které jsou pověřeny vyšetřováním podle trestního práva procesního nebo které mají poskytovat mezinárodní součinnost při prevenci a stíhání trestné činnosti, v rámci výkonu těchto pravomocí;
 3. subjekty, které mají pravomoc nahlížet do osobních složek vězňů, pro daný účel;
 4. služby opětovného začlenění do společnosti, v rámci jejich oblasti působnosti;
 5. subjekty, které mají pravomoc zajišťovat vnitrostátní bezpečnost a předcházet sabotážím, terorismu, špionáži nebo jakémukoli činu, který svou povahou může pozměnit nebo zničit zásadu právního státu danou ústavou, výhradně v rámci jejich oblasti působnosti;
 6. úřední subjekty nezahrnuté v předchozích odstavcích v rámci výkonu jejich veřejných pravomocí, pokud nelze výpis z rejstříku trestů získat od subjektů údajů a s výhradou schválení členem vlády odpovědným za oblast spravedlnosti, a v případech, kdy se údaje vztahují k právnické osobě nebo osobě v rovnocenném postavení, veřejným subjektům pověřeným regulací hospodářské činnosti právnickou osobou nebo osobou v rovnocenném postavení, a to v míře nezbytně nutné ke splnění této regulační povinnosti a s výhradou schválení členem vlády odpovědným za oblast spravedlnosti;
 7. ústřední orgány v členských státech Evropské unie v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 a pro jeho účely, a to při výkonu pravomocí, které jim byly uděleny tímto rámcovým rozhodnutím;
 8. cizí orgány nebo subjekty, s výhradou schválení členem vlády odpovědným za oblast spravedlnosti a za stejných podmínek, jaké se vztahují na odpovídající portugalské orgány, v rámci přípravných vyšetřování v trestních řízeních;
 9. úřední subjekty členských států Evropské unie, a to za stejných podmínek, jaké se vztahují na odpovídající portugalské orgány, pro účely stanovené v čl. 22 odst. 5 zákona č. 37/2006 ze dne 9. srpna 2006, a také subjekty z jiného státu, v souladu s podmínkami uvedenými v platných úmluvách nebo mezinárodních dohodách, s výhradou vzájemných ujednání pro portugalské orgány;
 10. subjekty oprávněné členem vlády odpovědným za oblast spravedlnosti, pro účely vědeckého nebo statistického výzkumu.

Subjekty údajů žádající o výpis musí prokázat, že skutečně jsou daným subjektem údajů, potvrdit svou totožnost předložením občanského průkazu nebo průkazu totožnosti nebo jakéhokoli identifikačního dokladu vhodného pro daný účel a uvést účel, pro který je výpis určen. Pokud se žádost podává prostřednictvím elektronické platformy, subjekt údajů prokazuje svou totožnost ověřením za pomoci občanského průkazu nebo digitálního mobilního klíče (zákon č. 37/2015 ze dne 5. května 2015).

Žádosti o výpis z rejstříku trestů mohou za subjekt údajů podat tyto osoby:

 1. příbuzní nezletilého ve vzestupné linii;
 2. opatrovníci nesvéprávných osob;
 3. jakákoli třetí strana, která je k tomu subjektem údajů písemně zmocněna.

Příbuzní nebo opatrovníci podávající žádost podle písmene a) a b) musí prokázat postavení, v jakém žádost podávají, potvrdit svou totožnost předložením občanského průkazu nebo průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného identifikačního dokladu vhodného pro daný účel a uvést účel, pro který je výpis určen.

Třetí strana zmocněná podat žádost o výpis subjektem údajů musí předložit řádně podepsané prohlášení subjektu údajů uvádějící:

 1. plné jméno subjektu údajů a číslo jeho občanského průkazu nebo průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného vhodného identifikačního dokladu;
 2. plné jméno zmocněné osoby a číslo jejího občanského průkazu nebo průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného vhodného identifikačního dokladu;
 3. prohlášení zmocňující k podání žádosti o výpis s uvedením účelu, pro který je výpis určen.

Kromě výše uvedeného prohlášení musí zmocněná třetí strana předložit svůj průkaz totožnosti uvedený v prohlášení o zmocnění a rovněž průkaz totožnosti subjektu údajů potvrzující podpis a identifikační údaje nebo jejich ověřenou kopii.

Informace obsažené v rejstříku trestů nebo neexistence záznamu v tomto rejstříku se prokazují vydáním (elektronického) výpisu z rejstříku trestů, který identifikuje osobu, které se týká, a potvrzuje obsah záznamů vztahujících se k této osobě nebo neexistenci záznamů, v souladu s právními předpisy v oblasti trestní identifikace a s ohledem na účel, pro který je výpis určen. Výpisy jsou platné po dobu tří měsíců od data vydání a jsou určeny výhradně pro účel uvedený v žádosti a zmíněný ve výpisu (zákon č. 37/2015 ze dne 5. května 2015 a nařízení vlády č. 171/2015 ze dne 25. srpna 2015).ºº

Žádost o výpis z rejstříku trestů můžete podat prostřednictvím internetových stránek, v sídle Generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti, prostřednictvím sítě poradenských kanceláří pro občany (Lojas do Cidadão) nebo občanských center (Espaços do Cidadão), které tuto službu poskytují, k ústředním jednotkám nebo místním soudcům na sekretariátu okresních soudů nebo v kancelářích Integrované sítě podpory občanům (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) na Azorských ostrovech.

Poslední aktualizace: 28/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.