Zohlednění předchozích trestů

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení justičních záležitostí)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Generální ředitelství pro trestní věci)

Ufficio III – Casellario Centrale (Kancelář III – Ústředí trestního rejstříku)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Poslední aktualizace: 18/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.