Вземане под внимание на предишни присъди

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Централен регистър на осъдените лица

Адрес:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Тел.: +34 913904596

Факс: +34 913904597

Ел. поща: registros.administrativos@mjusticia.es

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт