Вземане под внимание на предишни присъди

Министерство на правосъдието

Отдел „Изпълнение на наказанията“

Адрес:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Телефон: + 386 (0)1  369 5342
Факс: + 386 (0)1 369 5625

Електронен адрес: ke.mp@gov.si

Министерството на правосъдието води регистрите за съдимост, регистъра на окончателните съдебни решения и решенията за простъпки и общия регистър на наказателните точки при движението по пътищата (член 250a от Закона за изпълнение на наказанията (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij).

Последна актуализация: 24/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт