Вземане под внимание на предишни присъди

Регистър за съдимост към Главната прокуратура на Словашката република (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Адрес:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Телефон: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

Адрес на ел. поща: register.trestov@genpro.gov.sk
Ел. регистър: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Уебсайт: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Регистър — работно време:

Понеделник

8,00—12,00 ч.

13,00—17,00 ч.

Вторник

7,30—12,00 ч.

13,00—15,00 ч.

Сряда

7,30—12,00 ч.

13,00—15,00 ч.

Четвъртък

7,30—12,00 ч.

13,00—15,00 ч.

Петък

7,30—12,00 ч.

13,00—15,00 ч.

Информация за подаването на заявление за издаване на свидетелство за съдимост/справка за съдимост

От 1 ноември 2015 г. заявленията за издаване на свидетелство за съдимост/справка за съдимост се подават само до секретариата на Регистъра за съдимост към Главната прокуратура на Словашката република на адрес: Kvetná 13, Братислава. Молбите се разглеждат незабавно, без насрочване на лична среща.

От 2 юли 2016 г. насам стана възможно заявленията да се подават и в центровете IOMO на словашката поща (центрове за интегрирани услуги за граждани). Заявленията се разглеждат незабавно, без насрочване на лична среща. За повече информация относно тази услуга, предоставяна чрез центровете IOMO на словашката поща, вж.: https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Свидетелство за съдимост

Свидетелството за съдимост съдържа незаличените присъди, постановени от словашките съдилища, от съдилищата на другите държави — членки на ЕС, както и от съдилища на други държави, чиито решения са били признати от съд на Словашката република, включително информация за изтърпяването на наложените присъди, охранителните мерки и наложените подходящи ограничения или задължения, при условие че извършителят на престъплението не се счита — по силата на съдебно решение или на закона — за неосъждан.

Справка за съдимост

Справката за съдимост е публичен документ, съдържащ информация за:

  • всички окончателни присъди, включително присъдите, постановени от съдилища на други държави — членки на ЕС, или съдилища на други държави, чиито решения са били признати от съд на Словашката република;
  • изтърпяването на наказанието и изпълнението на охранителните мерки;
  • присъдите, които са били заличени въз основа на съдебно решение или по силата на закон.

Справката за съдимост е публичен документ, съдържащ също така информация за:

  • окончателните решения на съдия или прокурор за условно спиране на наказателното производство;
  • окончателните решения на съдия или прокурор за одобряване на споразумение, постигнато чрез помирителна процедура, и за спирането на наказателното производство;
  • окончателните присъди на гражданин на Словашката република или на лице, пребиваващо постоянно в Словашката република, постановени от съд на държава, която не е членка на ЕС и които не са били признати от съд на Словашката република, със забележка, че тези решения нямат правно действие в Словашката република и са посочени само за сведение.

Справките за съдимост, издадени за целите, посочени в член 14, алинеи 2 и 3 от Закона за регистъра за съдимост и за изменение и допълнение на други закони, съдържат забележка, в която се посочва, че незаличените присъди, постановени от съдилища на други държави — членки на ЕС, или от съдилища на други държави, които не са били признати от съд на Словашката република, нямат правно действие в Словашката република и са посочени само за сведение.

Отговори на запитвания с искане на информация от регистъра за съдимост

Ако централният орган на друга държава — членка на ЕС, поиска от Главна прокуратура информация от регистъра за съдимост за гражданин на Словашката република, Главна прокуратура му предоставя в срок от десет работни дни информация относно:

  • окончателните и незаличени присъди, постановени от съд на Словашката република и вписани в регистъра за съдимост;
  • окончателните и незаличени присъди, постановени от съд на друга държава — членка на ЕС, които са били актуализирани съгласно член 17, алинея 4 от Закона за регистъра за съдимост и за изменение и допълнение на други закони;
  • окончателните и незаличени присъди, постановени от съд на друга държава, за които е получена информация и са вписани в регистъра за съдимост.
Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт