Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Вземане под внимание на предишни присъди

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Генерална дирекция „Управление на правосъдието“ — Дирекция „Услуги в областта на криминалното идентифициране“)

Адрес:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Тел.: +351 217 906 200/1

Факс: +351 211 545 113

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Съгласно португалското право извлечение от регистъра за съдимост за дадено лице могат да получат, освен съдебните и полицейските органи, само самото лице или лице, което действа от негово име и в негов интерес.

При поискване на такова извлечение съответното лице трябва да докаже, че извлечението се отнася за него или че е надлежно упълномощено за целта, като декларираната в искането информация трябва да се подкрепи с валиден(и) документ(и) за самоличност.

Молбата се подава лично пред централните органи, в деловодството на съда или в мрежата от Бюра за гражданите (Lojas do Cidadão) и Гишета за обслужване на гражданите (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Лицата, живеещи извън Португалия, могат да подадат такава молба следвайки инструкциите, съдържащи се на уебсайта на Генерална дирекция „Управление на правосъдието“, или в дипломатическите и консулските представителства на Португалия.

Последна актуализация: 18/07/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт