Вземане под внимание на предишни присъди

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Министерство на правосъдието — Бюро „Национален информационен регистър на осъдените лица“)

Адрес:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Тел.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Факс: +48 22 39 76 205

Ел. поща: krk@ms.gov.pl

Последна актуализация: 13/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.