Вземане под внимание на предишни присъди

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Министерство на правосъдието — Бюро „Национален информационен регистър на осъдените лица“)

Адрес:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Тел.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Факс: +48 22 39 76 205

Ел. поща: krk@ms.gov.pl

Последна актуализация: 13/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.