Вземане под внимание на предишни присъди

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

В съдебната документационна система (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) се вписват всички тежки престъпления, както и голям брой не толкова тежки престъпления, отнасящи се до физически и юридически лица, съгласно предвиденото в Закона за съдебните данни и регистъра за съдимост(Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Поради поверителния характер на въпросните съдебни данни, в посочения закон е възприет ограничителен подход спрямо вписването и разкриването на информация. Казано другояче, в закона се определя кой има достъп и до какви данни, както и за какви изрично посочени цели.

Служба „Регистър за съдимост“ (Justitiële Informatiedienst - JustID)

За контакт:

Служба „Регистър за съдимост“

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Тел.: +31 88 998 9000
Факс: +31 546 813 003

Адрес на ел. поща: info@justid.nl

Последна актуализация: 04/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.