Вземане под внимание на предишни присъди

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Ministero della Giustizia (Министерство на правосъдието)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Генерална дирекция „Наказателноправни въпроси“)

Ufficio III – Casellario Centrale (ІІІ-ти Отдел — Централно бюро „Регистър за съдимост“)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Тел.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Факс: +39 06 6880 7558

Ел. поща: casellario.centrale@giustizia.it

Последна актуализация: 18/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.