Вземане под внимание на предишни присъди

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Централна служба „Регистър за съдимост“ в Ирландия

Racecourse Road

Thurles
Co Tipperary

Тел.: +353 (0)504 27300

Факс: +353 (0)504 27373

Електронна поща: criminalrecords@garda.ie

Последна актуализация: 25/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт