Вземане под внимание на предишни присъди

Отдел „Регистър за съдимост и помилване“

Министерство на правосъдието

Адрес:

Mesogeion 96
115 27 Athens

Тел.: +30(0)213 1307300 (централа)
Факс: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Адрес на ел. поща: ypdipimi@otenet.gr

Тел. на началника на отдела: +30(0)213 1307042

Тел. на длъжностното лице, отговарящо за ECRIS: +30(0)213 1307044

Тел. на лицето за контакт, отговарящо за сертифициране на портала: +30(0)213 1307048

Последна актуализация: 31/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт