Вземане под внимание на предишни присъди

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Федерално министерство на правосъдието

Дирекция ІV 2 — Internationale Registerangelegenheiten (Международни въпроси, свързани с централните регистри)

Адрес:

  • D-53094 Bonn
  • Adenauerallee 99 - 103
    D-53113 Bonn

Тел.: +49 (0)228 99 410-40
Факс: +49 228 99 410-5603

Адрес на ел. поща: bzr.international@bfj.bund.de

Последна актуализация: 16/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт