Вземане под внимание на предишни присъди

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Oikeusrekisterikeskus (Център „Правен регистър“)

Адрес:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Тел.: +358 (0)29 56 65631

Факс: +358 (0) 29 56 65770

Ел. поща: oikeusrekisterikeskus@om.fi

Уебсайт: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт