Вземане под внимание на предишни присъди

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Бюро „Регистър за съдимост“ на Чешката република (Rejstřík trestů České republiky)

Адрес:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Тел.: +420 244 006 111

Факс: +420 244 006 260

Електронна поща: rejstrik@rejtr.justice.cz

Уебсайт: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Министерство на правосъдието на Чешката република (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Адрес:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Тел.: +420 221 997 111

Факс: +420 224 919 927

Електронна поща: posta@msp.justice.cz

Уебсайт: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт