Вземане под внимание на предишни присъди

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Дирекция „Полиция“ на провинция Виена, Служба „Регистър за съдимост“

Адрес:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Тел.: +43(0)1 31310 79231

Факс: +43(0)1 31310 79209

Eл. поща: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Последна актуализация: 23/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.