Вземане под внимание на предишни присъди

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Дирекция „Полиция“ на провинция Виена, Служба „Регистър за съдимост“

Адрес:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Тел.: +43(0)1 31310 79231

Факс: +43(0)1 31310 79209

Eл. поща: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Последна актуализация: 30/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.