Вземане под внимание на предишни присъди

Началник на полицията

Органи, които са компетентни да предават информация от името на Началника на полицията, са следните отдели на кипърската полиция:

1. Архив за предишни наказателни присъди (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Адрес:

Отдел „В“ (Τμήμα Γ΄)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 808386

Факс: +357 (22) 808653

Ел. поща:  cro@police.gov.cy ekoutsofti@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни присъди.

2. Архив за предишни присъди за нарушения на правилата за движение по пътищата (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Адрес:

Отдел „Движение по пътищата“ (Τμήμα Τροχαίας)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Факс: +357 (22) 607596

Ел. поща: mefstathiou@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни осъждания за нарушения на правилата за движение по пътищата.

3. Дирекция „Европейски съюз и международно полицейско сътрудничество“

Адрес:

Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Факс: +357 (22) 607898

Ел. поща: euipcd@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Последна актуализация: 23/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.