Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Įrodymai

Šiame skyriuje apžvelgiamos ES teisės nuostatos dėl įrodymų rinkimo tarpvalstybinėse bylose

Bendroji informacija

Panaikinus ES sienų kontrolę ES piliečiams atsirado daug galimybių laisvai keliauti. Tačiau nusikaltėliams taip pat tapo paprasčiau vykdyti savo veiklą tarpvalstybiniu mastu.

Todėl labai svarbu, kad ES šalyse veiksmingai bendradarbiautų renkant įrodymus baudžiamosiose bylose.

ES teisė

Dabartinė padėtis

ES įrodymų baudžiamosiose bylose rinkimo taisyklės grindžiamos savitarpio pagalbos susitarimais.

Visų pirma tai:

Nuo 2017 m.

Nuo 2017 m. gegužės 22 d. įrodymų rinkimas ES bus reglamentuojamas Direktyva dėl Europos tyrimo orderio.

Naujoji direktyva grindžiama abipusio pripažinimo principu ir pakeičia atitinkamas priemones, nustatytas pirmiau nurodytose konvencijose.

Ji bus taikoma visose ES šalyse, kurioms ši direktyva bus privaloma.

Priėmus Direktyvą, 2008 m. Pamatinis sprendimas dėl Europos įrodymų orderio (kurio taikymo sritis buvo siauresnė) panaikintas 2016 m. sausio 20 d. Reglamentu 2016/95.

Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

Ši konvencija yra dažniausiai naudojama įrodymų rinkimo priemonė.

Ji taikoma savitarpio pagalbai šiose srityse:

 • vykdant įtariamųjų ar liudytojų apklausas;
 • rengiant vaizdo konferencijas;
 • įrodymų rinkimo tikslais vykdant kratas ir poėmius;
 • telekomunikacijų srityje.

Jos protokole nustatytos informacijos apie banko sąskaitas ir banko pavedimus gavimo taisyklės.

Savitarpio pagalbos prašymas

Paprastai prašančioji institucija kreipiasi tiesiogiai į vykdančiąją instituciją.

Išskyrus atvejus, kai vykdančioji institucija turi pagrindą prašymą atmesti, prašymas turi būti įvykdytas kuo greičiau, jei įmanoma – per prašančiosios institucijos nurodytą terminą.

Siekiant užtikrinti gautų įrodymų priimtinumą, vykdančiosios valstybės institucijos privalo laikytis išduodančiosios valstybės institucijų nurodytų procedūrų, su sąlyga, kad jie neprieštarauja pagrindiniams vykdančiosios valstybės teisės principams.

Direktyva dėl Europos tyrimo orderio

Europos tyrimo orderis yra vienos iš ES šalių teisminės institucijos priimtas arba patvirtintas sprendimas, kuriuo nurodoma kitoje ES šalyje imtis tyrimo priemonių, kad būtų surinkti įrodymai baudžiamojoje byloje.

Direktyva dėl Europos tyrimo orderio priimta 2014 m. balandžio 3 d. Danijoje ir Airijoje ji netaikoma.

Direktyvos tikslas – įtvirtinti abipusio pripažinimo principą, kartu

 • išlaikant lankstumą teikiant savitarpio teisinę pagalbą ir
 • užtikrinant pagrindinių teisių apsaugą.

Joje aptartos visos tyrimo priemonės (išskyrus jungtinių tyrimo grupių sudarymą).

Orderis gali būti išduotas baudžiamojoje, administracinėje arba civilinėje byloje, jei joje priimto sprendimo pagrindu gali būti keliama baudžiamoji byla.

Vykdančiosios šalies institucijos Europos tyrimo orderiu gali naudotis tik tuomet, kai tyrimo priemonė yra

 • būtina,
 • proporcinga ir
 • panašiais atvejais gali būti taikoma pagal nacionalinę teisę.

Pagal šią direktyvą tyrimo priemonės vykdančiosios ES šalies turi būti pritaikytos taip pat greitai ir tokia pačia pirmumo tvarka, kaip panašiose nacionalinėse bylose.

Be to, tyrimo priemonės turi būti pritaikytos kiek įmanoma greičiau. Direktyvoje taip pat nustatyti terminai (sprendimas prašymą priimti ir vykdyti turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų, ir prašymas turi būti veiksmingai įvykdytas per 90 dienų).

Tam tikrais pagrindais ES šalys gali atsisakyti patenkinti prašymą. Toliau išvardyti bendri atsisakymo pagrindai taikytini visoms priemonėms:

 1. imunitetas, privilegija arba taisyklės, kuriomis apribojama baudžiamoji atsakomybė spaudos laisvės srityje;
 2. žala pagrindiniams nacionalinio saugumo interesams;
 3. ne baudžiamosios teisenos procedūros;
 4. ne bis in idem principas;
 5. ekstrateritorialumas kartu su dvigubo baudžiamumo sąlyga;
 6. nederėjimas su įsipareigojimais pagrindinių teisių srityje.

Yra papildomų atsisakymo pagrindų, taikytinų tam tikroms priemonėms:

 1. dvigubo baudžiamumo sąlygos netenkinimas (išskyrus konkrečiai nustatytus sunkius nusikaltimus)
 2. galimybės įvykdyti priemonę nebuvimas (jei panašiose nacionalinėse bylose tokia tyrimo priemonė nenumatyta arba netaikoma ir nėra alternatyvos).
Paskutinis naujinimas: 22/01/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma