Tämän sivun alkukielistä versiota unkari on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen?

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen (esimerkiksi työtuomioistuimeen)?

Tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta annetun lain mukaisesti Unkarissa on vain yhdenlaisia erityistuomioistuimia, hallinto- ja työtuomioistuimia, jotka käsittelevät työ- ja hallinto-oikeudellisia riita-asioita. Muut kuin työ- ja hallinto-oikeudelliset asiat kuuluvat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Erityistuomioistuimen tuomiosta ei voi valittaa erityistuomioistuimeen vaan yleiseen tuomioistuimeen. Valituksen käsittelee hallinto- ja työtuomioistuimen sijaintipaikassa toimivaltainen aluetuomioistuin (törvényszék).

Hallinto- ja työtuomioistuimet vastaavat hallinnollisten päätösten oikeudellisesta valvonnasta sekä työsuhteisiin ja niihin verrattaviin oikeussuhteisiin liittyvistä riita-asioista. Hallinnollisia päätöksiä ovat hallintomenettelyjä koskevista yleisistä säännöistä annetussa laissa tarkoitetun hallintoviranomaisen tai sen johtajan hallintoasioissa tekemät päätökset, hallinnolliseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden rikkomisen johdosta annetut täytäntöönpanomääräykset, paikallisviranomaisten lakisääteiset päätökset sekä muiden elinten, organisaatioiden tai henkilöiden päätökset, joiden oikeudelliseen valvontaan on lain mukaan sovellettava hallinto-oikeudellisia riita-asioita koskevia yleisiä sääntöjä.

Työsuhteisiin ja niihin verrattaviin oikeussuhteisiin liittyvät riita-asiat koskevat muun muassa työlainsäädäntöön perustuvien oikeuksien täytäntöönpanoa sekä kysymyksiä, jotka liittyvät virkasuhteeseen, valtion tai julkisen sektorin palveluksessa työskentelyyn tai osuuskunnan jäsenyydestä aiheutuvaan palvelu- ja työvelvollisuuteen. Työriita-asiat voivat myös koskea työntekijän ja työnantajan väliseen työsuhteeseen välittömästi perustuvia oikeuksia. Hallinto- ja työtuomioistuinten toimivaltaan kuuluu myös seuraavien päätösten oikeudellinen valvonta: työsuojeluvalvontaa koskevat hallinnolliset päätökset, alakohtaisen neuvottelukomitean perustamista, komitean toimintaan osallistumista ja sen valtuuksia koskevat päätökset, valtion työvoimaviranomaisen työllistämisen edistämisestä ja työttömyysturvasta annetun lain perusteella tekemät hallinnolliset päätökset sekä sosiaaliturvaa koskevat päätökset. Näissä tapauksissa hallinto- ja työtuomioistuimet noudattavat hallinto-oikeudellisia riita-asioita koskevia yleisiä sääntöjä.

2 Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen (ts. asian käsittely kuuluu tällaiselle tuomioistuimelle), miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun on otettava yhteyttä?

2.1 Onko olemassa alempia ja ylempiä yleisiä siviilituomioistuimia (esim. käräjäoikeus ja hovioikeus)? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta annetun lain mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat piirioikeudet (járásbíróság) ja aluetuomioistuimet (törvényszék). Piirioikeudet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena kaikki asiat, joita ei laissa ole erikseen määrätty aluetuomioistuimille. Aluetuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita:

a) varallisuusoikeudelliset kanteet, joissa vaateen määrä on yli 30 miljoonaa Unkarin forinttia, paitsi jos kanne pannaan vireille samaan aikaan avioerokanteen kanssa tai avioero-oikeudenkäynnin aikana;

b) kanteet, joissa haetaan korvausta vahingoista, jotka hallinnollisen toimivaltansa puitteissa toimineet henkilöt ovat aiheuttaneet virallisten menettelyjen yhteydessä;

c) tekijänoikeuksia ja niihin liittyviä oikeuksia koskevat kanteet, kollektiivisesti hallinnoitavien oikeuksien täytäntöönpanoa ja palkkioiden maksua koskevat kanteet mukaan luettuina, sekä teollisoikeuksia ja Unkarin siviililain 86 §:n 3–4 momentissa määriteltyjä oikeuksia koskevat kanteet;

d) tavaroiden kuljettamisesta ja jälleenlähettämisestä tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät kanteet;

e) eräät yhtiöoikeudelliset riita-asiat;

f) eräät aluetuomioistuimissa nostetut kanteet, jotka liittyvät organisaatioihin, joita ei katsota yrityksiksi;

g) riita-asiat, jotka koskevat yksilön oikeuksien loukkauksien takia nostettujen siviilioikeudellisten kanteiden täytäntöönpanoa, mukaan lukien yksilön oikeuksien loukkauksien takia nostetut vahingonkorvauskanteet, jos ne on pantu vireille samanaikaisesti edellä mainittujen riita-asioiden kanssa tai niiden käsittelyn aikana;

h) arvopapereihin perustuviin oikeussuhteisiin liittyvät kanteet;

j) kanteet, jotka liittyvät lehdissä tehtäviin oikaisuihin.

Aluetuomioistuimet voivat ensimmäisen oikeusasteen lisäksi toimia toisena oikeusasteena, jolloin ne ratkaisevat piirioikeuksien ja hallinto- ja työtuomioistuinten päätöksiä koskevia muutoksenhakuja.

Alueelliset muutoksenhakutuomioistuimet (ítélőtábla) käsittelevät laissa säädetyissä asioissa muutoksenhaut, jotka koskevat piirioikeuksien ja aluetuomioistuinten päätöksiä. Lisäksi ne käsittelevät muita toimivaltaansa kuuluvia riita-asioita. Unkarin korkein oikeus (Kúria) ratkaisee laissa säädetyissä asioissa aluetuomioistuinten tai alueellisten muutoksenhakutuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhaut. Lisäksi se käsittelee oikeudellista uudelleentarkastelua (felülvizsgálat) koskevat hakemukset, ratkaisee paikallisviranomaisten antamien määräysten ja muun lainsäädännön väliset ristiriidat ja tarvittaessa kumoaa kyseiset määräykset, toteaa paikallisviranomaisten lakisääteisten velvollisuuksien mahdollisen laiminlyönnin sekä tekee päätöksiä kaikissa muissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

2.2 Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai B tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

2.2.1 Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Vastaajan asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen kaikissa asioissa, jotka eivät kuulu jonkin toisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan (yleinen toimivalta). Jos vastaajalla ei ole asuinpaikkaa Unkarissa, toimivaltaisuus määräytyy vastaajan oleskelupaikan mukaan. Jos vastaajan oleskelupaikka on tuntematon tai sijaitsee ulkomailla, määräytyy toimivaltaisuus sen mukaan, missä vastaajalla oli viimeksi asuinpaikka Unkarissa. Jos kyseistä paikkaa ei saada selville tai jos vastaajalla ei ole koskaan ollut asuinpaikkaa Unkarissa, määräytyy toimivaltaisuus kantajan asuinpaikan tai sen puuttuessa kantajan oleskelupaikan, tai jos kantaja ei ole luonnollinen henkilö, oikeushenkilön kotipaikan mukaan. Jos vastaajan työskentelypaikka ei ole sama kuin hänen asuinpaikkansa, tuomioistuin siirtää asian vastaajan viimeistään ensimmäisessä käsittelyssä esittämästä pyynnöstä vastaajan työskentelypaikassa toimivaltaiselle tuomioistuimelle käsittelyä ja päätöksen antamista varten.

Kun on kyse kanteesta oikeushenkilöä vastaan, yleinen toimivaltaisuus määräytyy oikeushenkilön tai sen edustajana toimivan hallintoelimen kotipaikan mukaan. Jos asiasta on epäilystä, on kotipaikaksi katsottava oikeushenkilön hallintopaikka. Jos oikeushenkilön kotipaikka on Budapestissa, mutta sen toimialue ulottuu Pestin läänin alueelle, asian käsittelee Pestin läänissä toimivaltainen tuomioistuin. Jos oikeushenkilöllä ei ole kotipaikkaa Unkarissa ja kanteen on nostanut unkarilainen oikeushenkilö, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy kantajan kotipaikan mukaan. Myös jos kantaja on unkarilainen luonnollinen henkilö, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy kantajan asuinpaikan tai sen puuttuessa kantajan oleskelupaikan mukaan.

Kun on kyse sellaisia yrityksiä vastaan nostetuista kanteista, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, on toimivaltainen tuomioistuin määriteltävä oikeushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaan.

2.2.2 Poikkeuksia pääsäännöstä

2.2.2.1 Missä tapauksissa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvä tuomioistuin) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Kaikissa asioissa, joissa ei ole erikseen määritelty jonkin toisen tuomioistuimen yksinomaista toimivaltaa, voi kantaja halutessaan ja tiettyjen ehtojen täyttyessä valita vastaajan mukaan määräytyvän yleisesti toimivaltaisen tuomioistuimen sijasta minkä tahansa siviiliprosessilaissa mainitun tuomioistuimen, edellyttäen, että tietyt siviiliprosessilaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Näin esimerkiksi omaisuuslainsäädäntöön liittyvissä riita-asioissa on toimivaltainen myös se tuomioistuin, jonka alueella vastaaja näyttää oleskelevan pysyvämmin (esim. työn tai opiskelun takia). Unkarin puolustus- ja asevoimien siviilivirkamiesten osalta tuomioistuimen toimivaltaisuus määräytyy heidän pysyvän palveluspaikkansa mukaan. Tätä toimivaltaperustetta ei voida soveltaa vajaavaltaisiin vastaajiin.

Jos vastaajalla ei ole Unkarissa asuin- tai oleskelupaikkaa, häntä vastaan voidaan nostaa omaisuuslainsäädännön mukainen kanne myös siinä tuomioistuimessa, jonka alueella riita-asian kohde sijaitsee tai vastaajalla on takavarikoitavissa olevaa omaisuutta. Jos omaisuus koostuu saatavista, kanne voidaan nostaa vastaajan velallisen asuinpaikassa. Jos saatavan vakuutena on jokin esine, kanne voidaan nostaa myös siinä tuomioistuimessa, jonka alueella kyseinen esine sijaitsee.

Kanne elatusmaksujen, avustusten ja muiden samantyyppisten määräaikaisten maksujen perimiseksi voidaan nostaa myös kantajan asuinpaikan mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Lapsen huoltajuuskysymyksiin liittyvä kanne voidaan nostaa myös lapsen asuinpaikan mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kanteet, jotka koskevat kiinteää omaisuutta tai kiinteään omaisuuteen liittyviä oikeuksia tai oikeudellisia suhteita, voidaan nostaa myös kiinteän omaisuuden sijainnin perusteella toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kanteet, jotka koskevat liikeyrityksen liiketoimiin liittyviä vaateita, voidaan nostaa myös liiketoimen teko- tai täytäntöönpanopaikan mukaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Vahingonkorvauskanne voidaan nostaa myös sen paikan tuomioistuimessa, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Vekseliä koskeva kanne voidaan nostaa myös vekselin maksupaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Toissijaista velallista vastaan voidaan nostaa kanne yhtä aikaa päävelallista koskevan kanteen kanssa siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään kaikki päävelallista vastaan nostetut kanteet. Jos joku esittää vaatimuksen, joka koskee kokonaan tai osittain kahden asianosaisen välillä käynnissä olevan riita-asian kohdetta, kyseistä asiaa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään myös kaikki sellaiset kanteet, jotka kyseinen kolmas henkilö saattaa myöhemmin nostaa mainittuja asianosaisia vastaan vaatimuksensa täytäntöönpanemiseksi.

2.2.2.2 Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Silloin jos lainsäädännössä säädetään tietyn tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia tapauksia.

Kun on kyse Unkarin alueelle saapumista ja siellä oleskelua koskevissa asioissa annettujen hallinnollisten päätösten oikeudellisesta valvonnasta, toimivalta määräytyy ensimmäisen asteen hallinnollisen päätöksen tehneen hallintoelimen toimipaikan mukaan. Jos toimivaltaa ei ole mahdollista määritellä ensimmäisen päätöksen tehneen hallintoelimen toimipaikan mukaan, yksinomainen toimivalta asiassa on Budapestin hallinto- ja työtuomioistuimella (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság).

Jos ensimmäisen asteen päätöksen tehneen hallintoelimen toimivalta kattaa koko Unkarin alueen, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia, yksinomainen toimivalta asiassa on Budapestin hallinto- ja työtuomioistuimella.

Jos asia koskee täytäntöönpanon päättämistä tai rajoittamista, yksinomainen toimivalta on tuomioistuimella, joka antoi täytäntöönpanomääräyksen. Jos täytäntöönpanomääräyksen on antanut aluetuomioistuin, hallinto- ja työtuomioistuin tai notaari, yksinomainen toimivalta on velallisen asuinpaikassa toimivaltaisella piirioikeudella.

Kun on kyse omaisuuden vapauttamisesta ulosmittauksesta, yksinomainen toimivalta on sillä piirioikeudella, jonka alueella ulosmittaus on tapahtunut.

2.2.2.3 Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Omaisuutta koskevissa riita-asioissa asianosaiset voivat pyytää tiettyä tuomioistuinta ratkaisemaan välillään jo virinneen riita-asian tai tietystä oikeussuhteesta mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvän riita-asian, ellei laissa toisin säädetä. Asianosaiset voivat tehdä tuomioistuimen valinnan kirjallisesti; suullisesti, kirjallisesti vahvistettuna; muodossa, joka vastaa osapuolille yhteisiä liiketoimintatapoja; tai kansainvälisen liiketoiminnan osalta sellaisessa muodossa, joka vastaa tämäntyyppisten sopimusten sopimuspuolten liiketoiminta-alalla yleisesti tunnettuja ja käytettyjä liiketoimintatapoja, jotka ovat tai joiden pitäisi olla osapuolille tuttuja. Tuomioistuinta ei voi valita silloin, jos laissa säädetään tietyn tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta. Ellei laissa toisin säädetä tai elleivät osapuolet ole toisin sopineet, valitulla tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta. Valinta sitoo myös oikeudellisia seuraajia. Jos toimivalta määritellään yleisissä sopimusehdoissa, valittu tuomioistuin voi siirtää asian vastaajan nimeämälle tuomioistuimelle, joka on toimivaltainen yleisen lainsäädännön perusteella, käsittelyä ja tuomion antamista varten, jos vastaaja pyytää siirtoa viimeistään asian ensimmäisessä käsittelyssä.

Omaisuutta koskevissa riita-asioissa, jotka kuuluvat aluetuomioistuimen toimivaltaan, osapuolet eivät voi valita välillään jo virinneen riita-asian tai tietystä oikeussuhteesta mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvän riita-asian ratkaisijaksi Budapestin aluetuomioistuinta tai Budapestin seudun aluetuomioistuinta. Vastaavasti piirioikeuksien toimivaltaan kuuluvissa asioissa osapuolet eivät voi valita Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuinta (Pesti Központi Kerületi Bíróság).

3 Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Unkarissa ainoat erityistuomioistuimet ovat hallinto- ja työtuomioistuimet. Esimerkiksi työriita-asiassa yksinomainen toimivalta on työnantajan kotipaikan hallinto- ja tuomioistuimella tai sen toimipaikan mukaan määräytyvällä hallinto- ja työtuomioistuimella, jossa työntekijä työsopimuksen mukaan työskentelee tai on työskennellyt.

Jos hallinto-oikeudellinen riita-asia ei kuulu jonkin toisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan eikä laissa toisin säädetä, toimivalta määräytyy ensimmäisen asteen hallinnollisen päätöksen tehneen hallintoelimen toimipaikan mukaan. Jos ensimmäisen asteen hallinnollisen päätöksen tehneen hallintoelimen toimivalta kattaa useita läänejä (lääneihin luetaan tässä myös Budapest), toimivaltainen tuomioistuin määräytyy eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kantajan Unkarissa olevan asuinpaikan mukaan. Jos kantajalla ei ole Unkarissa asuinpaikkaa, tuomioistuin määräytyy kantajan oleskelupaikan mukaan. Kun on kyse oikeushenkilöistä ja sellaisista organisaatioista, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy niiden Unkarissa olevan kotipaikan mukaan.  Jos hallinnollinen päätös, jonka oikeudellista valvontaa on pyydetty, koskee kiinteään omaisuuteen liittyvää oikeutta tai velvollisuutta tai oikeudellista suhdetta, tuomioistuimen toimivalta määräytyy kiinteän omaisuuden sijaintipaikan mukaan. Jos hallinnollinen päätös, jonka oikeudellista valvontaa on pyydetty, liittyy ilmoitukseen tai lupaan tai koskee tällaiseen ilmoitukseen tai lupaan liittyvää toimintaa, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy sen mukaan, missä toiminta tapahtuu tai on tarkoitus toteuttaa. Jos ensimmäisen asteen päätöksen tehneen hallintoelimen toimivalta kattaa koko Unkarin alueen (lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia), yksinomainen toimivalta asiassa on Budapestin hallinto- ja työtuomioistuimella.

Päivitetty viimeksi: 10/11/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme