Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Σύμφωνα με τον νόμο περί οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων, στην Ουγγαρία λειτουργεί ένα μόνο ειδικό δικαστήριο: το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει εργατικές και διοικητικές υποθέσεις. Υποθέσεις εκτός των εργατικών και των διοικητικών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων. Ακόμα και αν της υπόθεσης επιλαμβάνεται ειδικό δικαστήριο, οι εφέσεις δεν εκδικάζονται από το εν λόγω ειδικό δικαστήριο, αλλά από τακτικό δικαστήριο, συγκεκριμένα το περιφερειακό δικαστήριο (törvényszék) που έχει δικαιοδοσία στην έδρα του διοικητικού και εργατικού δικαστηρίου.

Στις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων περιλαμβάνονται προσφυγές που ασκούνται για την αναίρεση διοικητικών αποφάσεων και σε υποθέσεις εργασιακών και παρόμοιων έννομων σχέσεων. Οι διοικητικές αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο τέτοιου είδους προσφυγών μπορεί να είναι: αποφάσεις που λαμβάνονται σε υποθέσεις του δημοσίου από αρχή ή προϊστάμενο αρχής που προσδιορίζεται στον νόμο για τους γενικούς κανόνες των διοικητικών προσφυγών διαταγές αναγκαστικής εκτέλεσης που εκδίδονται λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από επίσημη σύμβαση προβλεπόμενες εκ του νόμου αποφάσεις των τοπικών διοικήσεων και αποφάσεις άλλων φορέων, οργανισμών ή προσώπων που, βάσει των διατάξεων χωριστών νομοθεσιών, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης σύμφωνα με τους κανόνες για την εκδίκαση των διοικητικών υποθέσεων.

Στις προσφυγές για εργασιακές υποθέσεις και παρόμοιες έννομες σχέσεις περιλαμβάνονται αγωγές για την ικανοποίηση αξιώσεων στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου ή οι οποίες προκύπτουν από απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου, υπηρεσία στην κυβέρνηση και στον δημόσιο τομέα ή από σχέση μελών συνεταιρισμών που συνεπάγονται υποχρεώσεις ως προς την υπηρεσία και την απασχόληση. Στο πλαίσιο εργατικών προσφυγών μπορούν επίσης να εκτελούνται αξιώσεις που διέπονται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και σχετίζονται άμεσα με την απασχόληση. Η δικαιοδοσία των διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων εκτείνεται στις διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων εργασίας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, στις αποφάσεις σχετικά με τη σύσταση, τη συμμετοχή και τις εξουσίες της τομεακής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου, τις διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται από την εθνική αρχή απασχόλησης βάσει του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης και τα επιδόματα ανεργίας, καθώς και στην επανεξέταση από δικαστήριο των αποφάσεων για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Στις υποθέσεις αυτές, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες για την εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Σύμφωνα με τον νόμο περί οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων, οι αποφάσεις σε πρώτο βαθμό εκδίδονται από τα πρωτοδικεία (járásbíróság) και τα περιφερειακά δικαστήρια. Όλες οι αγωγές που σύμφωνα με τον νόμο δεν εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια υπάγονται στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων. Η αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων καλύπτει τα ακόλουθα:

α) αγωγές που αφορούν περιουσιακά δικαιώματα, όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ουγγρικά φιορίνια, πλην αγωγών με αντικείμενο περιουσιακά δικαιώματα που προκύπτουν από έγγαμη σχέση εάν ασκούνται κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια διαδικασίας που αφορά γαμική διαφορά

β) αγωγές αποζημίωσης για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν κατά την διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών από πρόσωπα που ενεργούν στο πλαίσιο των δημόσιων διοικητικών καθηκόντων τους

γ) διαφορές σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά αγωγές για την είσπραξη δικαιωμάτων και απαιτήσεων για την απόδοση δαπανών που τελούν υπό κοινή νομική διαχείριση, καθώς και αγωγές που αφορούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 86 παράγραφοι 3 και 4 του Αστικού Κώδικα

δ) αγωγές που αφορούν τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων ή συμβάσεις μεταφορών∙

ε) ορισμένες αγωγές που αφορούν εταιρείες

στ) ορισμένες αγωγές που αφορούν οργανισμούς που δεν πληρούν τα κριτήρια για τις εταιρείες, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που τηρεί το περιφερειακό δικαστήριο

ζ) αγωγές που αφορούν την εκτέλεση απαιτήσεων που απορρέουν από πολιτικά δικαιώματα λόγω παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αγωγών αποζημίωσης για τέτοιου είδους παραβιάσεις εφόσον αυτές κινούνται κατά την άσκηση ή κατά τη διάρκεια της αγωγής περί εκτέλεσης απαιτήσεων

η) αγωγές που αφορούν έννομες σχέσεις που γεννώνται από κινητές αξίες∙

θ) αγωγές που αφορούν διορθώσεις στον Τύπο.

Τα περιφερειακά δικαστήρια όχι μόνο εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό αλλά εκδίδουν επίσης αποφάσεις σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά εφέσεις κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων και των διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, τα περιφερειακά εφετεία (ítélőtábla) αποφασίζουν σχετικά με αιτήσεις για την άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων και των περιφερειακών δικαστηρίων και εκδικάζουν άλλες υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας είναι η επονομαζόμενη Kúria. Η Kúria αποφασίζει –στις περιπτώσεις που ορίζονται βάσει της νομοθεσίας– σχετικά με αιτήσεις για την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων και των περιφερειακών εφετείων και σχετικά με αιτήσεις αναίρεσης, καθώς και σχετικά με συγκρούσεις μεταξύ διαταγμάτων που εκδίδουν οι τοπικές διοικήσεις και της λοιπής νομοθεσίας, προβαίνοντας στην κατάργηση των εν λόγω διαταγμάτων. Επιπλέον, η Kúria διαπιστώνει τυχόν αδυναμία των τοπικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον νόμο και επιλαμβάνεται των λοιπών υποθέσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Κατά κανόνα, το δικαστήριο στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου διαμένει ο εναγόμενος έχει δικαιοδοσία για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δεν καθορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου (γενική δικαιοδοσία). Σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν διατηρεί κατοικία στην Ουγγαρία, η δικαιοδοσία ρυθμίζεται από τον τόπο διαμονής του εναγομένου. Σε περίπτωση που ο τόπος διαμονής του εναγομένου είναι άγνωστος ή βρίσκεται στην αλλοδαπή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας διαμονής του εναγομένου στην Ουγγαρία. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί ο τόπος διαμονής του εναγομένου στην Ουγγαρία δεν μπορεί να γίνει γνωστός ή σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν διαμένει στην Ουγγαρία, η δικαιοδοσία ρυθμίζεται με βάση τον τόπο κατοικίας του ενάγοντος ή, ελλείψει αυτού, τον τόπο διαμονής του ενάγοντος. Σε περίπτωση που ο τόπος εργασίας και ο τόπος κατοικίας δεν βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου που υποβάλλεται το αργότερο κατά την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης, το δικαστήριο παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας του εναγομένου προκειμένου να διενεργήσει την ακρόαση και να εκδώσει απόφαση.

Σε αγωγές κατά νομικών προσώπων, η γενική δικαιοδοσία μπορεί να καθορίζεται βάσει του τόπου της έδρας του νομικού προσώπου ή της έδρας του φορέα που το εκπροσωπεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ως έδρα νοείται ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που η έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται στη Βουδαπέστη αλλά οι επιχειρήσεις του εκτείνονται στο έδαφος της κομητείας της Πέστης, της υπόθεσης επιλαμβάνεται το δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η κομητεία της Πέστης. Εάν το νομικό πρόσωπο δεν έχει έδρα στην Ουγγαρία, η δικαιοδοσία σε υποθέσεις αγωγής ασκούμενης από ουγγρικό νομικό πρόσωπο καθορίζεται βάσει της έδρας του νομικού προσώπου. Εάν ο ενάγων είναι φυσικό πρόσωπο ουγγρικής ιθαγένειας, η δικαιοδοσία καθορίζεται είτε με βάση τον τόπο κατοικίας του ενάγοντος είτε, ελλείψει αυτού, με βάση τον τόπο διαμονής του.

Σε αγωγές κατά ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι κανόνες που ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Σε κάθε περίπτωση όπου δεν καθορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου, ο ενάγων μπορεί, εφόσον το επιλέξει, και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανόνες πολιτικής δικονομίας, να προσφύγει ενώπιον άλλου δικαστηρίου που προσδιορίζεται στους κανόνες πολιτικής δικονομίας αντί του δικαστηρίου γενικής δικαιοδοσίας του εναγομένου.

Για παράδειγμα, σε αγωγές με περιουσιακό αντικείμενο, αρμόδιο είναι ομοίως το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ο εναγόμενος για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. ως εργαζόμενος ή φοιτητής). Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουγγαρίας και άλλων ενόπλων δυνάμεων, η αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται βάσει του τόπου μόνιμης υπηρεσίας τους. Το εν λόγω κριτήριο δικαιοδοσίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση εναγομένων που δεν διαθέτουν την ικανότητα να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου.

Όταν ο εναγόμενος δεν διαθέτει τόπο κατοικίας ούτε διαμονής στην Ουγγαρία, αγωγή με περιουσιακό αντικείμενο μπορεί να ασκείται ομοίως σε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην περιφέρεια όπου βρίσκονται το αντικείμενο της αγωγής ή τα δυνάμενα να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου. Εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από απαιτήσεις έναντι τρίτου, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί στον τόπο διαμονής του οφειλέτη του εναγομένου ή, εάν οι απαιτήσεις αφορούν συγκεκριμένο αντικείμενο, η αγωγή μπορεί ομοίως να ασκηθεί στον τόπο όπου βρίσκεται το εν λόγω αντικείμενο.

Οι αγωγές που αφορούν την επιδίκαση διατροφής, επιδόματα και συναφείς περιοδικές παροχές μπορούν επίσης να ασκούνται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο διαμονής του ενάγοντος.

Αγωγές που αφορούν την επιμέλεια τέκνων μπορούν ομοίως να ασκούνται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο κατοικίας του τέκνου.

Αγωγές που αφορούν την κυριότητα ή κατοχή ακίνητης περιουσίας και άλλα δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που συνδέονται με ακίνητη περιουσία μπορούν ομοίως να ασκούνται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

Αγωγές με αντικείμενο απαιτήσεις που απορρέουν από συναλλαγές με επιχειρηματικούς οργανισμούς στον τομέα των δραστηριοτήτων τους μπορούν ομοίως να ασκούνται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο διεξαγωγής της συναλλαγής ή τον τόπο εκτέλεσής της.

Αγωγές αποζημίωσης μπορούν να ασκούνται ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία με βάση τον τόπο ή την περιοχή όπου προκλήθηκε η ζημία.

Αγωγές που αφορούν συναλλαγματικές μπορούν να ασκούνται ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο εξόφλησης της συναλλαγματικής.

Από κοινού αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε βάρος του παρεπόμενου και του κύριου υπόχρεου ή οφειλέτη και στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση οποιασδήποτε αγωγής κατά του οφειλέτη με όποιον τρόπο ορίζεται η δικαιοδοσία. Εάν ένα πρόσωπο προβάλλει αξιώσεις ως προς το αντικείμενο ή μέρος του αντικειμένου προσφυγής που εκκρεμεί μεταξύ δύο άλλων διαδίκων, το αρμόδιο δικαστήριο επί της εν λόγω προσφυγής θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση οποιασδήποτε άλλης προσφυγής ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο κατά των διαδίκων στην εν εξελίξει προσφυγή για την ικανοποίηση των αξιώσεών του.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Όταν προβλέπεται από τον νόμο ότι ένα συγκεκριμένο δικαστήριο διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στην υπόθεση. Η εν λόγω διάταξη ισχύει για παράδειγμα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Στην περίπτωση προσφυγών για την επανεξέταση διοικητικών αποφάσεων που αφορούν την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια της Ουγγαρίας, η δικαιοδοσία καθορίζεται βάσει της έδρας του διοικητικού φορέα που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Εάν η δικαιοδοσία δεν μπορεί να καθοριστεί στη βάση αυτή, αποκλειστική αρμοδιότητα στην υπόθεση διαθέτει το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο της Βουδαπέστης.

Εάν ο διοικητικός φορέας που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό διαθέτει δικαιοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα –με ορισμένες εξαιρέσεις– αποκλειστική αρμοδιότητα στην υπόθεση διαθέτει το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο της Βουδαπέστης.

Στην περίπτωση προσφυγών που ασκούνται με σκοπό τον τερματισμό ή τον περιορισμό της αναγκαστικής εκτέλεσης, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο που διέταξε την αναγκαστική εκτέλεση. Εάν η αναγκαστική εκτέλεση έχει διαταχθεί από περιφερειακό δικαστήριο, διοικητικό και εργατικό δικαστήριο ή συμβολαιογράφο, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο κατοικίας του οφειλέτη.

Αγωγή για την αποδέσμευση περιουσιακού στοιχείου που υπάγεται σε αναγκαστική εκτέλεση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωτοδικείου που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου κατασχέθηκε το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Σε υποθέσεις με περιουσιακό αντικείμενο, οι διάδικοι μπορούν να ορίσουν το συγκεκριμένο όργανο δικαιοδοσίας που είναι αρμόδιο για την επίλυση της τρέχουσας διαφοράς τους ή διαφορών που απορρέουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Οι διάδικοι μπορούν να προσφύγουν στο συγκεκριμένο δικαιοδοτικό όργανο εγγράφως, προφορικώς, με γραπτή βεβαίωση, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις μεταξύ τους συναλλακτικές πρακτικές ή, μεταξύ διαδίκων που προβαίνουν σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις συναλλακτικές πρακτικές που είναι γνωστές ή πρέπει να είναι γνωστές στους διαδίκους και οι οποίες είναι εν γένει γνωστές και χρησιμοποιούνται τακτικά στο δεδομένο πεδίο από τα συμβαλλόμενα μέρη που συνάπτουν σύμβαση η οποία περιέχει σχετική διάταξη περί δικαιοδοσίας. Οι διάδικοι δεν μπορούν να αναθέτουν αρμοδιότητες σε υποθέσεις στις οποίες η αποκλειστική αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου καθορίζεται από τη νομοθεσία. Το καθοριζόμενο δικαστήριο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία ή από τους διαδίκους. Η διάταξη περί δικαιοδοσίας ισχύει και για τους νόμιμους διαδόχους των διαδίκων. Εάν η αρμοδιότητα ανατίθεται στο πλαίσιο των γενικών συμβατικών όρων, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου που υποβάλλεται το αργότερο κατά την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης, το δικαστήριο που ορίζεται ότι έχει δικαιοδοσία παραπέμπει το ζήτημα στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία βάσει των βασικών νομοθετικών κανόνων για τη διενέργεια της ακρόασης και την έκδοση απόφασης.

Σε υποθέσεις με περιουσιακό αντικείμενο, οι διάδικοι δεν μπορούν να ορίζουν ως αρμόδιο το περιφερειακό δικαστήριο της Βουδαπέστης (περιφέρεια πρωτεύουσας) και το περιφερειακό δικαστήριο της Βουδαπέστης (ευρύτερη περιφέρεια) για υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων, και το κεντρικό πρωτοδικείο της Πέστης για υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων για την επίλυση της τρέχουσας διαφοράς τους ή τυχόν μελλοντικών διαφορών που απορρέουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια αποτελούν τα μοναδικά ειδικά δικαστήρια στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα, σε εργατικές αγωγές, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα του εργοδότη ή το παράρτημα του εργοδότη όπου εργάζεται ή εργαζόταν ο εργαζόμενος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας του.

Στην περίπτωση διοικητικών διαδικασιών, εφόσον δεν ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου ή δεν προβλέπονται άλλες σχετικές νομικές διατάξεις από τη νομοθεσία, η δικαιοδοσία ορίζεται με βάση την έδρα του διοικητικού φορέα που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Εάν η αρμοδιότητα του διοικητικού φορέα που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό καλύπτει περισσότερες κομητείες (συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας), η δικαιοδοσία καθορίζεται –με ορισμένες εξαιρέσεις– με βάση τον τόπο κατοικίας του ενάγοντος στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, με βάση τον τόπο διαμονής του, ενώ στην περίπτωση νομικών προσώπων και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα του οργανισμού στην Ουγγαρία. Εάν η διοικητική απόφαση για την οποία ζητείται η επανεξέταση αφορά δικαίωμα ή υποχρέωση ή σχέση που συνδέεται με ακίνητη περιουσία, η προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία. Εάν η διοικητική απόφαση για την οποία ζητείται η επανεξέταση αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης ή άδειας ή αφορά δραστηριότητα που σχετίζεται με τέτοιου είδους κοινοποίηση ή άδεια, το αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο όπου ασκείται ή πρόκειται να ασκείται η δραστηριότητα. Εάν ο διοικητικός φορέας που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα –με ορισμένες εξαιρέσεις– αποκλειστική αρμοδιότητα στην υπόθεση διαθέτει το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο της Βουδαπέστης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο