Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Který soud je příslušný?

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Podle zákona o uspořádání a správě soudů působí v Maďarsku pouze jeden specializovaný soud: správní a pracovní soud, který se zabývá hlavně pracovněprávními věcmi. Jiné než pracovní a správní věci rozhodují obecné soudy. I když však řízení v dané věci projednává specializovaný soud, opravné prostředky neprojednává tento specializovaný soud, nýbrž řádný soud, konkrétně krajský soud (törvényszék), v jehož obvodu má daný správní a pracovní soud sídlo.

Mezi věci, které spadají do pravomoci správních a pracovních soudů, patří například řízení o soudním přezkumu správních rozhodnutí nebo o pracovním poměr či obdobném právním vztahu. Správní rozhodnutí, jichž se tato řízení týkají, mohou být: rozhodnutí přijatá ve správním řízení správním úřadem v souladu s obecným správním řádem; exekuční příkazy vydané v důsledku porušení povinností vyplývajících z veřejné smlouvy; rozhodnutí místních samospráv a rozhodnutí jiných orgánů, organizací nebo osob, která lze v souladu s právními předpisy přezkoumávat podle procesních pravidel pro správní věci.

Spory vyplývající z pracovního práva a z obdobných právních vztahů zahrnují řízení o vymáhání nároků v rámci pracovního práva nebo vyplývajících z titulu zaměstnání státního zaměstnance, vládního úředníka a zaměstnance veřejného sektoru nebo ze vztahu členů družstev, s nímž jsou spojeny služební a pracovní povinnosti. V pracovněprávních sporech lze rovněž vymáhat nároky podle zákona upravujícího vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které přímo související se zaměstnaneckým poměrem. Pravomoc správních a pracovních soudů se vztahuje i na správní rozhodnutí přijatá orgány inspekce práce a inspekce bezpečnosti práce, na rozhodnutí týkající se zřízení výboru pro odvětvový sociální dialog, účasti v něm a výkonu jeho pravomocí, na správní rozhodnutí přijatá národním úřadem práce podle zákona o podpoře zaměstnanosti a dávkách v nezaměstnanosti a na soudní přezkumy rozhodnutí o sociálním zabezpečení. V těchto věcech postupují správní a pracovní soudy v souladu s procesními pravidly pro správní věci.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Podle zákona o uspořádání a správě soudů vynášejí rozsudky v prvním stupni okresní soudy (járásbíróság) a krajské soudy. Všechny žaloby, pro které nejsou ze zákona příslušné krajské soudy, náleží do příslušnosti okresních soudů. Krajské soudy mají příslušnost pro tyto věci:

a) žaloby týkající se práv k majetku, kde hodnota majetku překračuje 30 milionů HUF, s výjimkou žalob týkajících se manželských majetkových práv, jsou-li podány při zahájení nebo v průběhu řízení o věcech manželských;

b) žaloby o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem;

c) spory vyplývající z autorských práv a  práv souvisejících, včetně žalob o vymáhání práv a poplatků v rámci kolektivní správy práv, žalob souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a věcí, které týkají práv upravených v čl. 86 odst. 3 až 4 občanského zákoníku;

d) žaloby týkající se mezinárodní přepravy zboží nebo přepravních smluv;

e) některé žaloby, které se týkají korporací;

f) některé žaloby týkající se subjektů, které nesplňují podmínky pro korporace a jsou zapsány u krajského soudu;

g) žaloby vymáhající občanskoprávní nároky vzniklé v důsledku porušení osobnostních práv včetně nároků o náhradu škody za toto porušení, jsou-li uplatněny spolu s těmito žalobami nebo v rámci řízení o nich;

h) žaloby týkající se právních vztahů v souvislosti s cennými papíry;

j) žaloby o tiskové opravy.

Krajské soudy nejen že projednávají věci v prvním stupni, ale rovněž rozhodují o opravných prostředcích proti rozsudkům okresních soudů a správních a pracovních soudů.

V zákoně stanoveném případě rozhodují krajské odvolací soudy (ítélőtábla) o zvláštních opravných prostředcích proti rozhodnutím vyneseným okresními soudy a krajskými soudy a projednávají další řízení, která jsou jim postoupena. Nejvyšším soudním orgánem v Maďarsku je Nejvyšší soud (Kúria). Kúria v zákoně stanovených případech rozhoduje o opravných prostředcích proti rozsudkům vyneseným krajskými soudy a krajskými odvolacími soudy a o žádostech o soudní přezkum. Kúria rovněž posuzuje slučitelnost vyhlášek místních samospráv se zákony a neslučitelné vyhlášky ruší. Kúria navíc posuzuje, zda orgány místní samosprávy neporušily zákonné povinnosti, a projednává další věci, o nichž to stanoví zákon.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Obecně řečeno je ve všech případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost jiného soudu, příslušným soudem ten, v jehož obvodu má žalovaný bydliště (obecná soudní příslušnost). Jestliže žalovaný nemá bydliště v Maďarsku, řídí se místní příslušnost podle místa jeho pobytu. Je-li místo pobytu žalovaného neznámé nebo se nachází v zahraničí, řídí se místní příslušnost podle místa jeho posledního bydliště v Maďarsku. Nelze-li jej zjistit, nebo jestliže žalovaný žádné neměl, bude příslušnost určena podle trvalého bydliště žalobce nebo v případě jeho neexistence podle místa jeho pobytu. Pokud se místo výkonu práce a místo bydliště nenacházejí ve stejné zeměpisné oblasti, soud na žádost žalovaného podanou nejpozději při prvním jednání ve věci postoupí věc soudu, který je příslušný pro oblast, kde se nachází místo výkonu práce žalovaného, pro další jednání ve věci a vynesení rozsudku.

U žalob na právnické osoby lze obecnou soudní příslušnost určit podle sídla právnické osoby nebo sídla orgánu, který je oprávněn jejím jménem jednat. V případě pochybností se za sídlo právnické osoby považuje místo jejího podnikání. Jestliže se sídlo právnické osoby nachází v Budapešti, ale její činnost zasahuje až na území okresu Pešť, projednává věc soud, který je příslušný pro okres Pešť. Jestliže právnická osoba nemá sídlo v Maďarsku, bude příslušnost pro žalobu podanou maďarskou právnickou osobou stanovena podle sídla žalobce. Jestliže je žalobcem maďarská fyzická osoba, bude příslušnost obdobně stanovena podle trvalého bydliště žalobce nebo v případě, že je nemá, podle místa pobytu žalobce.

U žalob proti subjektům bez právní subjektivity se při stanovení příslušnosti se obdobně použijí pravidla, která se týkají právnických osob.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Ve všech případech, kdy není dána výlučná pravomoc jiného soudu, žalobce může, pokud chce a splní určité podmínky stanovené v občanském soudním řádu, podat žalobu u jiného soudu stanoveného v občanském soudním řádu namísto soudu s obecnou soudní příslušností pro žalovanou stranu.

Například v  žalobách týkajících se majetku je příslušný také soud, v jehož obvodu žalovaný pobývá po předvídatelně dlouhou dobu (např. jako zaměstnanec nebo student). U neprofesionálních příslušníků maďarských ozbrojených složek a jiných ozbrojených sil je příslušný soud určen podle místa jejich trvalé služby. Tento způsob určení příslušnosti nelze použít v případě žalovaných, kteří nemají procesní způsobilost být účastníkem řízení.

U žalovaného, který nemá trvalé bydliště ani místo pobytu v Maďarsku, lze majetkovou žalobu předložit také soudu, v jehož obvodu se nachází majetek, který je předmětem žaloby, nebo majetek žalovaného, který by mohl být zabaven. Jestliže předmětný majetek sestává z pohledávky, lze žalobu podat u soudu příslušného pro místo bydliště dlužníka žalovaného, nebo jestliže je pohledávka zajištěna majetkem, lze ji také podat v místě, kde se nachází tento majetek.

Žalobu na výživné a obdobné pravidelné dávky lze také předložit soudu příslušnému podle místa bydliště žalobce.

Žalobu na svěření dítěte do péče lze také předložit soudu příslušnému podle místa bydliště dítěte.

Žaloby, které se týkají vlastnictví nebo držby nemovitostí a jiných práv nebo právních vztahů v souvislosti s nemovitostmi, lze také předložit soudu příslušnému podle místa, kde se nemovitost nachází.

Žaloby na nároky vzniklé z transakcí s podnikateli v rámci hospodářské činnosti lze také předložit soudu příslušnému podle místa uzavření transakce nebo jejího plnění.

Žaloby na náhradu škody lze také předložit soudu příslušnému pro místo nebo oblast, kde škoda vznikla.

Žaloby, které se týkají směnek, lze předložit soudu příslušnému pro místo platby.

Proti ručiteli a dlužníkovi lze podat společnou žalobu rovněž u soudu, který je příslušný k projednání jakékoli žaloby proti dlužníkovi z jakýchkoli důvodů zakládajících jeho příslušnost. Pokud někdo uplatňuje nároku, který je předmětem řízení mezi dvěma jinými účastníky, případně na jeho část, má soud příslušný pro probíhající řízení pravomoc projednat rovněž všechna řízení, která daná osoba zahájí proti účastníkům probíhajícího řízení za účelem vymáhání svého nároku.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Pokud právní předpisy stanoví, že ve věci má výlučnou příslušnost konkrétní soud. Platí to například v níže uvedených případech.

U správních žalob na přezkum správních rozhodnutí týkajících se vstupu na území Maďarska a pobytu na tomto území se příslušnost stanoví na základě sídla správního orgánu, který v dané věci rozhodoval. Jestliže příslušnost soudu nelze na tomto základě stanovit, spadá případ do výlučné pravomoci Správního a pracovního soudu v Budapešti.

Pokud je správní orgán, který v dané věci rozhoduje, příslušný v celém státě – s určitými výjimkami –, spadá věc do výlučné pravomoci Správního a pracovního soudu v Budapešti.

V případě žalob podaných na zastavení nebo omezení výkonu rozhodnutí má výlučnou pravomoc soud, který výkon rozhodnutí nařídil. Pokud výkon rozhodnutí nařídil krajský soud, správní a pracovní soud nebo notář, má výlučnou pravomoc soud, který je místně příslušný podle místa bydliště dlužníka.

Řízení zahájené za účelem vyloučení majetku, na který se vztahuje výkon rozhodnutí, z exekuce spadá do výlučné pravomoci okresního soudu příslušného pro oblast, kde byl majetek zabaven.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

V majetkoprávních věcech se mohou účastníci sporu dohodnout na příslušnosti konkrétního soudu pro rozhodnutí konkrétního sporu nebo sporů, které mohou vyplývat z konkrétního právního vztahu, nestanoví-li zákon jinak. Sporné strany mohou volbu příslušnosti provést písemně, ústně s písemným potvrzením, formou, která je v souladu s jejich obchodními zvyklostmi, nebo u stran sporu, které se zabývají mezinárodním obchodem, formou, která je v souladu s obchodními zvyklostmi, jež jsou nebo by měly být stranám sporu známy a jež jsou v dané oblasti obchodu všeobecně známy a pravidelně používány stranami smluv, které obsahují takové ustanovení o příslušnosti. Příslušnost nelze dohodnout v případech, kdy je zákonem stanovena výlučná příslušnost konkrétního soudu. Nestanoví-li zákon nebo dohoda stran sporu jinak, má výlučnou příslušnost určený soud. Stanovená příslušnost platí i pro právní nástupce. Je-li soudní příslušnost stanovena obecnými smluvními podmínkami, pak soud, jehož příslušnost byla stanovena, na žádost žalovaného vznesenou nejpozději při prvním jednání ve věci postoupí věc soudu příslušnému na základě základních právních předpisů.

V majetkoprávních věcech si účastníci sporu nemohou zvolit příslušnost Krajského soudu hlavního města Budapešti nebo Krajského soudu pro okolí Budapešti pro záležitosti spadající do pravomoci krajských soudů a Ústředního okresního soudu v Pešti pro záležitosti spadajících do působnosti okresních soudů, aby rozhodly stávající spory nebo budoucí spory, které mohou vyplynout z určitého právního vztahu.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Jedinými specializovanými soudy, které působí v Maďarsku, jsou správní a pracovní soudy. V pracovněprávních sporech má například výlučnou příslušnost ten správní a pracovní soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zaměstnavatele nebo provozovna, ve které zaměstnanec provádí nebo prováděl práci v souladu se svou pracovní smlouvou.

V případě správního řízení, pokud není stanovena výlučná pravomoc jiného soudu nebo pokud právní předpisy nestanoví jinak, se soudní příslušnost řídí podle sídla správního orgánu, který rozhodl ve věci. Pokud příslušnost správního orgánu, který rozhodoval ve věci, pokrývá více žup (včetně hlavního města), bude příslušnost s určitými výjimkami stanovena na základě místa bydliště žalobce v Maďarsku, nebo pokud to není možné, jeho místa pobytu, zatímco v případě právnických osob a subjektů bez právní subjektivity bude příslušným soudem soud pro oblast, v níž se nachází sídlo v Maďarsku. Pokud se správní rozhodnutí, jehož má být přezkoumáno, týká práva nebo povinnosti, případě se jedná o vztah k nemovitosti, je nutno podat žalobu u místně příslušného soudu podle umístění dané nemovitosti. Pokud správní rozhodnutí, jež se má přezkoumat, podléhá oznámení nebo povolení nebo se týká činnosti vztahující se k takovému oznámení nebo povolení, bude příslušným soudem soud příslušný pro oblast, kde je daná činnost vykonávána nebo kde má být vykonávána. Pokud je správní orgán, který rozhoduje ve věci, příslušný pro celou zemi – s určitými výjimkami –, bude mít výlučnou pravomoc Správní a pracovní soud v Budapešti.

Poslední aktualizace: 10/11/2015

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.