Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Съдът на коя държава е компетентен?

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Гражданските дела попадат в рамките на компетентността на окръжните съдилища (maakohus). Окръжните съдилища, като първоинстанционни съдилища, разглеждат граждански дела. Гражданските дела обхващат широк набор от области и включват спорове, произтичащи от различни договори и задължения, семейни и наследствени въпроси, спорове за вещни права, въпроси, свързани с дейности и управление на дружества и сдружения с нестопанска цел, въпроси, свързани с несъстоятелност и трудово право. За да се започне гражданско дело, трябва да се подаде искова молба пред съда. В исковата молба, която се подава пред съда, трябва да се посочи лицето, срещу което се предявява претенцията, какво е естеството на претенцията, защо се предявява (т.е. какво е правното основание) и доказателствата в подкрепа на претенцията.

Претенция срещу друго лице за плащане на фиксирана парична сума, произтичаща от частноправно отношение, може също така да се разглежда във връзка с искане по реда на бързото производство за издаване на заповед за плащане. За да се образува бързо производство за издаване на заповед за плащане по отношение на вземания за издръжка или вземания по дългове, уебсайтът https://www.e-toimik.ee/ може да се използва за връзка с отделението за заповеди за плащане на окръжния съд. Бързото производство за издаване на заповед за плащане не се прилага по отношение на претенции, които надвишават 6 400 EUR (вземания по дългове); тази сума обхваща както главната, така и акцесорните претенции. По подобен начин бързото производство не се прилага, ако исканата издръжка е по-голяма от 200 EUR на месец. Бързото производство за издаване на заповед за плащане не се прилага, ако длъжникът не е посочен в акта за раждане на детето като родител на това дете. Бързото производство за издаване на заповед за плащане се провежда от съдебната палата на Хаапсалу към окръжния съд на Пярну (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

Някои спорове могат да бъдат отнесени за разглеждане пред извънсъдебни комисии, преди да се използва правото на иск пред съдилищата. Например трудови спорове се разрешават от Комисията по трудови спорове (töövaidluskomisjon). Комисията по трудови спорове е досъдебен, независим орган, който разрешава индивидуални трудови спорове. Както служителите, така и работодателите имат право да се обърнат към комисията, като същевременно остават освободени от държавни такси. Комисията по трудови спорове може да бъде сезирана, с цел да разреши всякакви спорове, произтичащи от трудови правоотношения. При упражняване на правото да се обърнете към Комисията по трудови спорове, е важно да знаете, че комисията урежда финансови претенции, които не надвишават 10 000 EUR. Претенции, надвишаващи 10 000 EUR, се разглеждат от съда. В подаденото до Комисията по трудови спорове заявление следва да се посочат обстоятелствата, свързани със спора. Например, когато се оспорва прекратяване на трудов договор, следва да се представят времето и причината за прекратяването. Необходимо е да се опише естеството на разногласията между страните, т.е. това, което работодателят или служителят не е успял да направи или е извършил незаконно. Всички изявления и претенции ще трябва да бъдат подкрепени с доказателства и поради тази причина следва да бъдат включени всички обстоятелства, които са подкрепени от доказателствeни документи (трудов договор, взаимни споразумения или кореспонденция между служител и работодател и т.н.), или всяко друго позоваване на каквито и да е доказателства или свидетели. Тези доказателствени документи, които подкрепят претенцията на работодателя или служителя, следва да бъдат приложени към заявлението, когато се подава. Ако заявителят реши, че е необходимо да покани свидетел на заседанието, името и адресът на свидетеля следва да бъдат включени в заявлението.

Претенции, произтичащи от договор между потребител и търговец, могат да бъдат уредени от Комисията по жалбите на потребителите (tarbijakaebuste komisjon). Комисията по жалбите на потребителите е компетентна да урежда спорове, произтичащи от договори между потребители и търговци, ако страните не се успели да уредят споровете чрез споразумение и ако стойността на оспорваните стоки или услуги е най-малко 20 EUR. Претенции, произтичащи от смърт, физически наранявания или увреждане на здравето, не се уреждат от комисията, а вместо това трябва да се уреждат в съда.

Комисии не уреждат спорове, свързани с предоставянето на здравни или правни услуги, или прехвърлянето на недвижимо имущество или сгради, както и спорове, за които процедурата по уреждане е регламентирана в други закони. Тези спорове се уреждат от компетентната институция или съд. Така например процедурата за разрешаване на спорове, свързани с наеми, е определена в Закона за разрешаване на спорове, свързани с наеми (üürivaidluse lahendamise seadus).

Комисията по жалбите на потребителите е компетентна да урежда всякакви спорове, свързани със загуби, причинени от дефектни продукти, при условие че загубата може да се определи. Ако причиняването на загубата е било установено, но не и точният ѝ размер, например в случай на непарична загуба или загуби, възникващи в бъдеще, размерът на обезщетението се определя от съда.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

За да се определи кой съд е компетентен за разглеждането на дадено дело, е важно да се познават принципите на компетентността. Компетентността е разделена в три категории: 1) обща компетентност, която зависи от местопребиваването на лицето; 2) факултативна компетентност; 3) изключителна компетентност (вж. раздел 2.2).

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Съдилищата от по-нисша и по-висша инстанция се различават, тъй като съдебната система на Естония има три инстанции.

Окръжните съдилища (maakohus), действащи като първоинстанционни съдилища, разглеждат всички граждански дела. В даден закон може да се определи, че определени видове дела трябва да се разглеждат само от конкретни окръжни съдилища, ако това води до по-бързо разглеждане на делото или по друг начин прави процеса по-ефективен.

Областният съд (ringkonnakohus) преразглежда решенията, постановени по граждански дела от окръжните съдилища в рамките на териториалната си компетентност, въз основа на жалби срещу решения и определения. Областният съд се произнася и по други дела, попадащи в рамките на определената му от закона компетентност.

Върховният съд (Riigikohus) преразглежда решения, постановени по граждански дела от областните съдилища, въз основа на касационни жалби и жалби срещу определения. Върховният съд се произнася също така по молби за преразглеждане на съдебни решения, които вече са влезли в сила, в предвидените от закона случаи определя съд с подходящата компетентност, който да се произнесе по дадено дело, и се произнася по други дела, които попадат по закон в рамките на неговата компетентност.

Първоначално делото се разглежда и решение по него се произнася от окръжния съд, като първоинстанционен съд. Ако лицето не е удовлетворено от съдебното решение, то има законно право да подаде жалба пред по-висшестоящ съд, т.е. областен съд. Областните съдилища са второинстанционни съдилища и следователно преразглеждат решенията, постановени от окръжните и административните съдилища, въз основа на обжалвания и жалби срещу определения. Областният съд се произнася по граждански дела като колегиален орган — по жалбата се произнася състав от трима съдии.

Върховният съд е най-висшата инстанция и разглежда касационни жалби и молби за преразглеждане на съдебни решения. Касационното обжалване се отнася до подаването на жалба срещу съдебно решение, което не е влязло в сила въз основа на правни проблеми и до преразглеждане на това решение в по-висшестоящ съд, без повторна оценка на фактите. Преразглеждането на съдебни решения се отнася до повторното разглеждане на решенията и определенията, които вече са влезли в сила, в случаите, когато са възникнали нови обстоятелства, и въз основа на молба от страна в производството.

Касационна жалба може да бъде подадена пред Върховния съд от всяка страна в производството, която не е удовлетворена от решението на по-низшестоящия съд. Жалба може да бъде подадена единствено посредством квалифициран представител, но не и лично. Върховният съд приема касационна жалба, ако твърденията в жалбата повдигат въпроса за това дали по-низшестоящият съд е приложил неправилно материалния закон, или дали е бил в съществено нарушение на процесуалното право, което би могло да доведе до несправедливо решение. Освен това Върховният съд приема даден въпрос, ако разглеждането на касационната жалба би било от основно значение по отношение на гарантиране на правната сигурност и оформяне на единната съдебна практика, или за по-нататъшно развитие на правото.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

Компетентност е правото и задължението на дадено лице да упражнява процесуалните си права пред конкретен съд. Компетентността е обща, факултативна или изключителна.

Общата компетентност определя съда, пред който могат да бъдат предявени искове срещу дадено лице и където могат да бъдат извършени други процесуални действия по отношение на лицето, освен ако законът не гласи, че искът може да бъде предявен или действието може да бъде извършено в друг съд.

Факултативната компетентност определя съда, пред който могат да бъдат предявени искове срещу дадено лице и където могат да бъдат извършени други процесуални действия по отношение на лицето в допълнение към общата компетентност. Това означава, че иск, включващ имуществена претенция срещу физическо лице, може да бъде предявен и пред компетентния съд по неговото дългосрочно местопребиваване. Ако лицето пребивава в чужда държава, иск, включващ имуществена претенция, може да бъде предявен срещу него и пред компетентния съд по местонахождението на имота, по отношение на който е предявен искът, или пред компетентния съд по местонахождението на друг имот на лицето.

Изключителната компетентност определя единствения съд, който може да бъде сезиран за постановяване на решение по гражданско дело. Освен ако законът не предвижда друго, компетентността по охранителните дела е изключителна. Изключителната компетентност може да се определи например от местонахождението на недвижим имот, седалището на юридическо лице и т.н.

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Иск срещу физическо лице може да бъде предявен пред компетентния съд по местопребиваването му, а иск срещу юридическо лице може да бъде предявен пред компетентния съд по неговото седалище. Ако мястото на пребиваване на физическото лице не е известно, искът срещу лицето може да бъде предявен пред компетентния съд по последното му известно местопребиваване.

2.2.2 Изключения от основните правила

Иск срещу гражданин на Република Естония, живеещ в чужда държава, по отношение на който се прилага екстериториалност, или срещу гражданин на Република Естония, работещ в чужда държава, който е държавен служител, може да бъде предявен пред компетентния съд по последното местопребиваване на лицето в Естония. Ако лицето не е пребивавало в Естония, срещу него може да бъде предявен иск пред окръжния съд на Харю (Harju Maakohus). Иск срещу орган на Република Естония или на местно управление може да бъде предявен пред компетентния съд по седалището на въпросния държавен орган или орган на местно управление. Ако посоченият държавен орган не може да бъде определен, искът се предявява пред окръжния съд на Харю. Ако органът на местното управление не може да бъде определен, искът се предявява пред компетентния съд по седалището на селската община или градската управа.

Иск срещу орган на Република Естония или на местно управление може да бъде предявен пред компетентния съд по седалището на въпросния държавен орган или орган на местно управление.

Ако не може да бъде определен държавният орган, искът се предявява пред окръжния съд на Харю. Ако не може да се определи органът на местно управление, искът се предявява пред компетентния съд по седалището на селската община или градската управа. Ищецът може също така да предяви иск пред компетентния съд по своето местопребиваване или седалище.

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

В определените в закона случаи лице може да избере съд, пред който може да предявява искове срещу друго лице, като могат да бъдат извършени други процесуални действия по отношение на лицето в допълнение към общата компетентност.

 • Иск, включващ имуществена претенция може да бъде предявен срещу физическо лице също пред компетентния съд по местопребиваването му, ако лицето е пребивавало там за дълъг период от време поради трудово или служебно правоотношение, обучение или поради друга подобна причина.
 • Компетентност, основана на мястото на стопанската дейност — иск, свързан с икономическите или професионалните дейности на ответника, също може да бъде предявен пред компетентния съд по мястото на неговата стопанска дейност.
 • Компетентност, основана на седалището на юридическо лице — юридическо лице, което се основава на членство, включително дружество или член, съдружник или акционер в него може да предяви иск, произтичащ от неговото членство или дялово участие, срещу член, съдружник или акционер в юридическото лице също така пред компетентния съд по седалището на юридическото лице.
 • Компетентност, основана на местонахождението на имот — ако дадено лице пребивава или има седалище в чужда държава, иск, включващ имуществена претенция, може да бъде предявен срещу лицето пред компетентния съд по местонахождението на имота, по отношение на който се предявява искът, или пред компетентния съд по местонахождението на друг имот, принадлежащ на лицето. Ако имотът е бил вписан в публичния регистър, искът може да бъде предявен пред компетентния съд по местонахождението на регистъра, в който е вписан имотът. Ако имотът е обект на претенция съгласно Закона за задълженията, искът може да бъде предявен пред компетентния съд по местопребиваването или седалището на длъжника. Ако вземането е обезпечено с активи, искът може да бъде предявен пред компетентния съд по местонахождението на актива.
 • Компетентност за разглеждане на иск за вземане, обезпечено с ипотека или свързано с друга вещна тежест — иск за събиране на вземане, обезпечено с ипотека или свързано с друга вещна тежест, или друг иск за подобно вземане, може да бъде предявен пред компетентния съд по местонахождението на недвижимия имот, при условие че длъжникът е собственик на недвижимия имот, върху който е учредена ипотеката или другата вещна тежест.
 • Компетентност за разглеждане на иск, произтичащ от собственост върху апартамент — иск срещу член на етажна собственост или друго сдружение на собственици на апартаменти, който произтича от общата собственост на членовете или от управлението на предмета на обща собственост, или който се основава на реална част от етажната собственост, може да се предяви пред компетентния съд по местонахождението на недвижимия имот, който е в режим на етажна собственост.
 • Компетентност, основана на мястото на изпълнение на договора — иск, произтичащ от договор или иск за установяване на нeдействителността на договор, може да бъде предявен пред компетентния съд по мястото, където се изпълнява оспорваното договорно задължение. В случай на договор за продажба на движимо имущество мястото, на което е доставено движимото имущество или е трябвало да бъде доставено на купувача, съответно в случай на договор за предоставяне на услуги мястото, на което е била предоставена или е трябвало да бъде предоставена услугата, се счита за място на изпълнение на задължението. В други случаи мястото на стопанската дейност, или при липса на такава — местопребиваването или седалището на длъжника, се счита за място на изпълнение на задължението. Тези разпоредби са прилагат освен в случаите, когато между страните е договорено друго.
 • Компетентност, основана на местопребиваването на потребителя — иск, произтичащ от договор или правоотношение, определено в членове 35, 46, 52, 208, параграф 4, членове 379, 402, 635, параграф 4, членове 709, 734 или 866 от Закона за задълженията (võlaõigusseadus), или иск, произтичащ от друг договор, сключен с предприятие, което има седалище или място на стопанската дейност в Естония, също може да бъде предявен от потребител пред компетентния съд по местопребиваването на потребителя. Посоченото по-горе не се прилага за искове, произтичащи от договори за превоз.
 • Компетентност за разглеждане на иск, произтичащ от застрахователен договор — притежател на полица, ползващо се лице или друго лице, което има право да изисква изпълнение от застрахователя въз основа на застрахователен договор, може да предяви иск срещу застрахователя, произтичащ от застрахователния договор, пред компетентния съд по местопребиваването или седалището на лицето. В случай на застраховка „Гражданска отговорност” или застраховка за строителство, недвижимо имущество или движимо имущество заедно със строителство или недвижимо имущество, иск може да бъде предявен и срещу застрахователя пред компетентния съд по мястото на действието или събитието, което е причинило щетата, или мястото, на което е била причинена щетата.
 • Компетентност, основана на местопребиваването или местоработата на служител — служител може също така да предяви иск, произтичащ от трудов договор, пред компетентния съд по местопребиваването или местоработата му.
 • Компетентност за разглеждане на иск, произтичащ от менителница или чек — иск, произтичащ от менителница или чек, може да бъде предявен пред компетентния съд по мястото на плащане на менителницата или чека.
 • Компетентност за разглеждане на иск, произтичащ от непозволено увреждане — иск за обезщетение за непозволено увреждане може да бъде предявен пред компетентния съд по мястото на действието или събитието, което е причинило увреждането, или мястото, където е било причинено увреждането.
 • Компетентност за разглеждане на иск, произтичащ от морскоправно вземане, спасителни дейности или договор за спасяване — иск, произтичащ от едно или няколко морскоправни вземания,съгласно Закона за вещните права върху кораби (laeva asjaõigusseadus), може да бъде предявен пред компетентния съд по местонахождението на кораба на ответника или пристанището на домуване на кораба. Иск, произтичащ от спасителни дейности или договор за спасяване, може да бъде предявен пред компетентния съд по мястото на извършване на спасителните дейности.
 • Компетентност по искове, свързани с наследство— иск с предмет установяване на право на наследяване, претенция на наследник срещу управителя на наследството, претенция, произтичаща от завет или договор за наследство или претенция за запазена част или делба на наследство, може да бъде предявен пред компетентния съд по местопребиваването на наследодателя към момента на неговата смърт. Ако наследодателят е гражданин на Република Естония, но към момента на смъртта не е пребивавал в Естония, искът може да бъде предявен пред компетентния съд по последното местопребиваване на наследодателя в Естония. Ако наследодателят не е пребивавал в Естония, искът може да се предяви пред окръжния съд на Харю (Harju Maakohus).
 • Иск срещу съответници и няколко иска срещу един ответник — иск срещу няколко ответника може да се предяви пред компетентния съд по местопребиваването или седалището на един от съответниците, по избор на ищеца. Ако срещу един ответник предстои да се предявят няколко иска, основаващи се на един и същи факт, всички искове могат да се предявят пред съда, пред който може да се предяви иск, свързан с една или с няколко претенции въз основа на един и същи факт.
 • Компетентност за разглеждане на насрещен иск и иск от трета страна със самостоятелна претенция — насрещен иск може да бъде предявен пред съда, пред който е предявен първоначалният иск, ако са спазени условията за предявяване на насрещния иск и той не попада под изключителна компетентност. Посоченото по-горе се прилага и в случаите, когато съгласно общите разпоредби, насрещният иск следва да се предяви пред чуждестранен съд.
 • Иск от трета страна със самостоятелна претенция може да бъде предявен пред съда, който разглежда основния иск.
 • Компетентност при производство по несъстоятелност — иск, свързан с производството по несъстоятелност или масата на несъстоятелността, срещу лице, обявено в несъстоятелност, синдик или член на комитет по несъстоятелност, включително иск за изключване на имущество от масата на несъстоятелността, може да бъде предявен пред съда, който е обявил несъстоятелността. Иск за признаване на вземане може също да бъде предявен пред съда, който е обявил несъстоятелността. Лицето, обявено в несъстоятелност, също може да предяви иск, свързан с масата на несъстоятелността, включително иск за възстановяване на даденото, пред съда, който е обявил несъстоятелността.
2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

Компетентността е изключителна в предвидените от закона случаи. Компетентността определя единствения съд, който може да бъде сезиран за постановяване на решение по гражданско дело. Компетентността по охранителните дела е изключителна, освен ако законът не предвижда друго.

1) Компетентност по местонахождение на недвижим имот — искът се подава пред компетентния съд по местонахождението на недвижимия имот, ако има за предмет:

 • претенции, свързани с признаване на съществуване на право на собственост, ограничено вещно право или друга вещна тежест върху недвижим имот или с признаване на липсата на такива права или вещни тежести, или претенции, свързани с други права върху недвижим имот;
 • определяне на граници или делба на недвижим имот;
 • защита на владението на недвижим имот;
 • претенции по отношение на вещни права, произтичащи от етажна собственост;
 • претенции, свързани с принудително изпълнение върху недвижим имот;
 • претенции, произтичащи от договор за наем или договор за търговски наем на недвижим имот или от друг договор за ползване на недвижим имот съгласно облигационното право или от валидността на такива договори.

Иск, свързан с вещни сервитути, обременяване на недвижими имоти или право на предпочтително изкупуване, се предявява пред компетентния съд по местонахождението на служещия или на обременения недвижим имот.

2) Искане за прекратяване на прилагането на общи договорни условия — иск за прекратяване на прилагането на несправедливо общо договорно условие или за прекратяване на действието и оттегляне на препоръката за условието от лицето, препоръчващо прилагането на условието (член 45 от Закона за задълженията (võlaõigusseadus)), се предявява пред компетентния съд по мястото на стопанската дейност на ответника или, ако няма такова, пред компетентния съд по местопребиваването или седалището на ответника. Ако ответникът няма място на стопанска дейност, местопребиваване или седалище в Естония, искът се предявява пред съда, в рамките на чиято териториална компетентност се прилага общото договорно условие.

3) Компетентност по дело за отмяна на решение на орган на юридическо лице или обявяване на неговата нищожност— искът за отмяна на решение на орган на юридическо лице или за обявяване на неговата нищожност се предявява пред компетентния съд по седалището на юридическото лице.

4) Компетентност по брачни дела

Брачните дела се считат за граждански дела, при които има постановяване на решение по искове с предмет:

 • развод;
 • унищожаване на брак;
 • установяване на съществуването или липсата на брак;
 • делба на общо имущество или други претенции, произтичащи от имуществени взаимоотношения между съпрузите;
 • други претенции, произтичащи от съпружеските взаимоотношения, предявени от единия съпруг срещу другия.

Естонският съд е компетентен да се произнася по брачни дела, ако:

 • поне единият от съпрузите е гражданин на Република Естония или е бил гражданин към момента на сключване на брака;
 • и двамата съпрузи пребивават в Естония;
 • местопребиваването на единия съпруг е в Естония, освен когато е ясно, че съдебното решение, което трябва да се постанови, няма да бъде признато в страните, чиито граждани са съпрузите.

При брачни дела, по които трябва да се произнесе естонски съд, иск се предявява пред компетентния съд по общото местопребиваване на съпрузите или ако няма такова — пред компетентния съд по местопребиваването на ответника. Ако местопребиваването на ответника не е в Естония, искът се предявява пред компетентния съд по местопребиваването на общото дете на страните, което е малолетно или непълнолетно, а при липсата на общо дете, което е малолетно или непълнолетно — пред компетентния съд по местопребиваването на ищеца.

Ако имуществото на отсъстващо лице е поставено под управление поради изчезването на лицето или ако на дадено лице е назначен попечител поради поставянето му под ограничено запрещение, или ако на дадено лице е наложено наказание лишаване от свобода, иск за развод срещу такова лице може да бъде предявен и пред компетентния съд по местопребиваването на ищеца.

5) Компетентност по дела за произход и издръжка — дело за произход е гражданско дело, при което съдът се произнася по иск, целящ установяване на произход или оспорване на вписване на родител в акт за раждане на дете или в регистъра на населението. Естонският съд може да се произнася по дела за произход, ако поне един от родителите е гражданин на Република Естония или поне една от страните пребивава в Естония. При дела за произход, по които трябва да се произнесе естонският съд, искът се предявява пред компетентния съд по местопребиваването на детето. Ако местопребиваването на детето не е в Естония, искът се предявява пред компетентния съд по местопребиваването на ответника. Ако местопребиваването на ответника не е в Естония, искът се предявява пред компетентния съд по местопребиваването на ищеца.

Тези разпоредби се прилагат и относно дела за издръжка. Дело за издръжка е гражданско дело за постановяване на решение по иск с предмет:

 • изпълнение на законово задължение за издръжка от родител по отношение на малолетно или непълнолетно дете;
 • изпълнение на задължение за издръжка между родители;
 • изпълнение на задължение за издръжка между съпрузи;
 • изпълнение на друго законово задължение за издръжка.
2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Ако дадено дело попада едновременно в рамките на компетентността на няколко естонски съдилища, ищецът има правото да избира съда, пред който да подаде иска. В такива случаи делото се решава от съда, който пръв е бил сезиран с иск.

Ако даден иск е предявен пред компетентния съд по местопребиваването или седалището на ответника, или пред съда с изключителна компетентност, делото се разглежда в съда, чиято териториална компетентност включва местопребиваването или седалището на ответника, или мястото, съгласно което се определя изключителната компетентност. Ако различни места, служещи за определяне на компетентността, попадат в рамките на териториалната компетентност на един единствен окръжен съд, но в районите на различни съдебни палати, ищецът избира съдебната палата, в която да се разгледа делото. Ако ищецът не избере съдебната палата, съдът определя къде ще се разглежда делото.

Охранителните дела се разглежда в съдебните палати,в чийто район попада мястото, служещо за определяне на компетентността. Ако различни места, служещи за определяне на компетентността, продължават да бъдат в рамките на териториалната компетентност на един единствен окръжен съд, но в районите на различни съдебни палати, съдът определя къде точно ще се гледа делото.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Бързото производство по дела за издаване на заповед за плащане се провежда от съдебната палата на Хаапсалу към окръжния съд на Пярну (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja). Другите граждански дела се подчиняват на упоменатите по-горе принципи на компетентността.

Връзки по темата

Съдебна система

Последна актуализация: 29/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.