Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Predbežné opatrenia sa delia na dve hlavné podskupiny: ochranné opatrenia (misure conservative), ktoré zahŕňajú zabavenie majetku, a iné predbežné opatrenia (misure anticipatorie), ktoré sú časté v rodinnom práve. Existujú aj ochranné opatrenia (provvedimenti d'urgenza, oddiel 700 Občianskeho súdneho poriadku), ktorých obsah stanovuje súd v jednotlivých prípadoch podľa preventívnej potreby, ktorá sa musí splniť.

Kľúčové aspekty predbežných a preventívnych opatrení sú tieto: využívajú jednoduché a rýchle postupy, spravidla sú dočasné a v rámci sporu dopĺňajú hlavné konanie. Táto závislosť od hlavného konania však nie je absolútnou vlastnosťou. Od roku 2005 v niektorých osobitných veciach nemusí po predbežných opatreniach nasledovať hmotnoprávny rozsudok. V týchto prípadoch sa predbežné opatrenie nakoniec stane fakticky samostatným a trvalým nástrojom, hoci to nemusí byť ten druh opatrenia, ktoré by mohlo byť nariadené rozsudkom o skutkovej podstate.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

Vydanie predbežného opatrenia podlieha dvom požiadavkám:

a) periculum in mora, teda dobre opodstatnená obava, že pred vydaním rozsudku o skutkovej podstate sa môže nezvratne narušiť právo, ktorého uplatnenie sa má predbežným opatrením zaistiť;

b) fumus boni juris, teda vec prima facie v súvislosti s nárokom.

2.1 Postup

Návrh na vydanie predbežného opatrenia sa podáva na príslušný súd, ktorý je spravidla rovnaký ako súd, ktorý sa zaoberá hlavnou vecou. Súd rýchlo preskúma vec, vypočuje oboch účastníkov konania a potom vydá predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie môže byť vydané aj bez výsluchu druhého účastníka konania, ak by jeho predvolanie mohlo zabrániť uplatneniu opatrenia.

2.2 Hlavné podmienky

Vydanie predbežného opatrenia podlieha dvom uvedeným požiadavkám: periculum in mora a fumus boni juris.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

Charakterom sú to dočasné opatrenia platné do vydania rozsudku v hlavnom konaní. Vždy to platí o ochranných opatreniach, ktoré si vyžadujú, aby v hlavnom spore už prebiehalo konanie, ale len čiastočne to platí v prípade iných predbežných opatrení, ktoré sú účinné bez ohľadu na to, či prebieha konanie, aj keď nemajú rovnakú účinnosť ako právoplatný rozsudok o príslušnej veci.

Obsah predbežných opatrení sa líši podľa druhu nebezpečenstva, ktoré majú odvrátiť. Napríklad zabavenie sa vzťahuje na majetok dlžníka. Príkaz na opätovné prijatie nespravodlivo prepusteného pracovníka na druhej strane predstavuje povinnosť vykonať určitý úkon.

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Podľa potreby, ktorá sa musí uspokojiť, sa tieto opatrenia môžu vzťahovať na hnuteľný majetok alebo nehnuteľnosť, ale aj na duševné vlastníctvo a diela chránené autorskými právami.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Ochranné opatrenia slúžia na zachovanie právnej a faktickej situácie existujúcej v čase podania návrhu, čím zabezpečujú, aby sa v čase potrebnom na dokončenie hlavného konania nepoškodili práva žalobcu. Iné predbežné opatreniami sú, naopak, navrhnuté na predvídanie účinkov právoplatného rozsudku v hlavnom konaní.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Predbežné opatrenia zostávajú účinné až do vydania rozsudku v hlavnom konaní, ktorý ich nahradí. Ochranné opatrenia, ktoré si vyžadujú začatie hlavného konania (napríklad povolenie súdneho zabavenia podľa oddielu 670 Občianskeho súdneho poriadku alebo ochranného zabavenia podľa oddielu 671 Občianskeho súdneho poriadku), takisto strácajú účinnosť, ak sa hlavné konanie nezačne alebo nepokračuje v lehote stanovenej zákonom alebo súdom, alebo ak nebola zložená záruka požadovaná súdom. Iné predbežné opatrenia vrátane atypických opatrení (ktorých obsah sa neurčuje zákonom, ale súdom podľa oddielu 700 Občianskeho súdneho poriadku) sú naďalej účinné aj v prípade, že hlavné konanie sa nezačne alebo sa začne a následne sa preruší, a to aj vtedy, keď sa nemôžu stať súčasťou právoplatného rozsudku.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Proti rozhodnutiam o predbežných opatreniach, ktorými sa buď vyhovelo návrhu, alebo sa návrh zamietol, sa možno odvolať (oddiel 669l) na odvolacom súde z dôvodu chyby alebo na základe predloženia ďalších okolností a dôvodov, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného návrhu.

Posledná aktualizácia: 30/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.