Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Účelom preventívnych opatrení je zabezpečiť ochranu práv. V praxi môžu veritelia využiť tieto opatrenia na ochranu pred rizikom, že nedostanú platby od svojich dlžníkov.

V prípade, že čisto preventívne opatrenia nie sú dostatočné, súd môže nariadiť predbežné opatrenia, ktorých dôsledky sú porovnateľné s rozhodnutím, ktoré sa očakáva v konaní vo veci samej. Právoplatný rozsudok môže tieto predbežné opatrenia potvrdiť alebo zrušiť.

Sudca môže uložiť predbežné alebo preventívne opatrenia v súvislosti s hmotným majetkom dlžníka. Na účely vymáhania dlhov platí zásada, že dlžník je povinný splatiť dlh s využitím všetkého svojho hnuteľného majetku (peňazí, nábytku, šperkov, akcií) i nehnuteľného majetku (pozemkov, budov, bytových jednotiek). Veriteľ sa takisto môže dožadovať práv v držbe dlžníka (zostatkov na účte, miezd).

1.1. Preventívne opatrenia

A. Preventívne obstavenie

V naliehavých prípadoch môže ktorýkoľvek veriteľ požiadať súd o povolenie vykonať preventívne obstavenie akéhokoľvek majetku patriaceho jeho dlžníkovi, ktorý je na to vhodný (oddiel 1413 belgického súdneho poriadku). Dlžník už nemôže voľne nakladať s majetkom, ktorý je predmetom preventívneho obstavenia. To znamená, že dlžník už tento majetok nemôže predať, darovať ani ho zaťažiť hypotékou. Účinok tohto zrušenia dispozičného práva je len relatívny – platí len v prospech veriteľa, ktorý inicioval obstavenie. Dlžník zostáva vlastníkom majetku a zachováva si právo používať ho.

B. Zabavenie

Zabavenie predstavuje poskytnutie zabezpečenia vo forme majetku, ktorý je predmetom sporu a musí sa chrániť až do vydania právoplatného rozsudku (oddiel 1955 a nasl. občianskeho zákonníka). Na zabavení sa môžu účastníci konania dohodnúť (zabavenie dohodou) alebo ho nariadi súd (súdne zabavenie). Na rozdiel od bežného zabezpečenia sa zabavenie môže použiť aj na nehnuteľnosť (oddiel 1959 občianskeho zákonníka).

C. Inventúra

Účelom inventúry je určiť hodnotu dedičstva, spoločného majetku manželov alebo nerozdeleného majetku držaného viacerými stranami (oddiel 1175 súdneho poriadku) na návrh veriteľa, jedného z manželov alebo dediča. Osoby, ktoré žiadajú inventúru, sú oprávnené zvoliť si notára, ktorý pripraví listinu so súpisom majetku. V prípade, že nedokážu dospieť k dohode, občiansky zmierovací súd určí zákonného notára (oddiel 1178 súdneho poriadku). V prípade vzniku akéhokoľvek sporu bude mať príslušnosť na jeho riešenie občiansky zmierovací súd.

D. Zapečatenie

Dôsledkom zapečatenia majetku je to, že sa s ním už nedá nakladať. V prípadoch, keď existuje veľký záujem na ochrane, veritelia, jeden z manželov alebo dedičia môžu požiadať o zapečatenie majetku, ktorý je súčasťou spoločného majetku manželov, dedičstva alebo nerozdeleného majetku (oddiel 1148 súdneho poriadku). Zapečatenie nariaďuje občiansky zmierovací súd. Občiansky zmierovací súd môže nariadiť zrušenie zapečatenia na návrh osoby, ktorá nechala majetok zapečatiť, veriteľov, jedného z manželov alebo dedičov. V prípade napadnutia zrušenia zapečatenia občiansky zmierovací súd vydá rozhodnutie.

1.2. Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia alebo predbežne vykonateľné opatrenia sú opatrenia, ktoré môžu byť odvolané a nie sú nezvratné. Môžu byť uložené v konaniach, ktoré sa týkajú vyslovene ich uloženia, alebo v konaniach vo veci samej.

1.3. Predbežný výkon

Predbežný výkon je možný za prísnych podmienok na základe rozsudku, ktorý ešte nenadobudol právoplatnosť. Inými slovami: pokiaľ stále existuje možnosť odvolania alebo odporu proti rozsudku, rozsudok je len dôkazom o tom, čo sa preukázalo, a v zásade ho v tejto fáze nemožno vykonať. To môže mať negatívne dôsledky pre účastníka konania, ktorý sa dovoláva záväzku prijatého druhým účastníkom konania. V niektorých prípadoch môže žalobca podať návrh na vydanie súdneho príkazu, ktorý umožní predbežný výkon rozsudku. Jedným zo spôsobov predbežného výkonu je preventívne obstavenie majetku dlžníka.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

A. Preventívne obstavenie

Osoba, ktorá je držiteľom rozsudku, má nárok poveriť súdneho úradníka obstavením majetku dlžníka uznaného rozsudkom, a to aj v prípade, že tento rozsudok pochádza z inej krajiny. V prípade, že osoba nie je držiteľom rozsudku súdu, na uloženie preventívneho obstavenia bude potrebný súdny príkaz. Rozhodca nemôže nariadiť preventívne obstavenie (oddiel 1696 súdneho poriadku).

O nárokoch rozhoduje sudca v konaní o obstavení rovnakým spôsobom ako v konaní o predbežnej náprave (oddiel 1395 súdneho poriadku). Medzi vydaním predvolania a dostavením sa na súd musia uplynúť aspoň dva dni, ale táto lehota sa v naliehavých prípadoch môže znížiť.

Návrh ex parte na predbežné obstavenie podáva právnik sudcovi v konaní o obstavení, ktorý môže povoliť uloženie preventívneho obstavenia. Sudca v konaní o obstavení musí vydať rozhodnutie do ôsmich dní. Súdny úradník potom musí rozhodnutie spolu s príkazom na obstavenie doručiť dlžníkovi, aby bolo zaistené, že dlžník bol informovaný o obstavení.

Rozhodnutie bude predbežne vykonateľné zo zákona, pričom jeho právoplatnosť a nemožnosť odvolať sa proti nemu sú iba relatívne. Sudca v konaní o obstavení môže rozhodnutie kedykoľvek zmeniť alebo vziať späť, ak sa zmenia okolnosti veci. Poplatky, ktoré si účtuje súdny úradník, sú stanovené v kráľovskom dekréte z 30. novembra 1976 (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8. februára 1977).

B. Zabavenie

V prípade zabavenia dohodou stačí platná dohoda medzi účastníkmi konania, čiže nie je potrebný súdny príkaz. Súdne zabavenie však musí nariadiť súd.

V oboch prípadoch sa určí nútený správca, a to buď dohodou, alebo ho určí súd. Nútený správca je povinný s náležitou starostlivosťou zabezpečiť ochranu majetku, ktorý mu bol zverený. Zároveň je povinný vrátiť majetok v prípade skončenia zabavenia. Nútený správca má nárok na odmenu v súlade so zákonom (oddiel 1962 ods. 3 súdneho poriadku).

C. Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia sa vždy musia požadovať od súdu, a to buď vo forme konania o návrh na vydanie predbežného opatrenia, alebo konania vo veci samej. Predbežné opatrenia môže nariadiť aj rozhodca (oddiel 1696 súdneho poriadku).

V naliehavých prípadoch predsedajúci sudca na prvostupňovom súde vydá predbežne vykonateľný rozsudok vo všetkých veciach, ktoré nie sú podľa zákona mimo príslušnosti súdov (oddiel 584 ods. 1 súdneho poriadku). „Predbežne vykonateľný“ znamená, že rozsudok je len predbežný a nemôže viesť k žiadnym konečným a nezvratným účinkom. Predsedajúci sudca na obchodnom súde a na pracovnom tribunále takisto môže v naliehavých prípadoch vydať predbežne vykonateľný rozsudok vo veciach, ktoré patria do príslušnej týchto súdov.

Rozsudok v konaní o predbežnej náprave nesmie škodiť veci samej (hlavnému konaniu), čo znamená, že jeho právoplatnosť a nemožnosť odvolať sa proti nemu sú relatívne. Sudca v hlavnom konaní ním nie je nijak viazaný, čo znamená, že sudca v konaní o predbežnej náprave môže uložiť len predbežné opatrenia.

V konaní o rozvod manželstva je napríklad predsedajúci sudca na prvostupňovom súde oprávnený uložiť predbežné opatrenia týkajúce sa postavenia, majetku a výživného na manželov a ich deti (oddiel 1280 ods. 1 súdneho poriadku).

Súdny úradník oficiálne oznámi druhému účastníkovi konania nariadené opatrenia a vyzve ho na ich dodržanie, v prípade potreby pod hrozbou vymáhania políciou a/alebo uloženia trestu súdom. Poplatky, ktoré si účtuje súdny úradník, sú stanovené v kráľovskom dekréte z 30. novembra 1976 (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8. februára 1977).

Pri výkone spravodlivosti na prvostupňovom súde vo veciach rozvrátenia vzťahu je občiansky zmierovací súd oprávnený uložiť predbežné opatrenia na obdobie, počas ktorého manželia alebo právne uznané páry žijúce spolu naďalej žijú spolu. Tieto opatrenia sa môžu napríklad týkať rodinného bytu, detí alebo majetku maloletých detí. Tieto opatrenia majú len predbežný charakter a po skončení spolužitia už nebudú platiť. Manželia však týmto spôsobom nemôžu viesť plnohodnotné konanie o rozvod manželstva. Právoplatné rozhodnutie o rozvod manželstva musí vydať súd prvého stupňa.

D. Predbežný výkon

Rozsudok predstavuje vykonateľné vyhlásenie o nároku. Pokiaľ sa rozsudok nestane právoplatným, nemožno ho vykonať. Výkon sa preruší, lebo je možné podať odpor alebo odvolanie, ale nepozastaví sa v súvislosti s možnosťou podať odvolanie v právnej otázke na kasačný súd (oddiel 1397 súdneho poriadku).

Sudca, ktorý vydal právoplatný rozsudok, môže povoliť predbežný výkon tohto rozsudku, s výnimkou prípadov, keď to je zo zákona zakázané (oddiel 1398 súdneho poriadku). Týka sa to vecí rozvodu, rozluky, podania odporu proti manželstvu a anulovania manželstva. Predbežný výkon navyše nie je možný ani v prípade rozhodnutia, ktorým sa vyhovie nároku na pevne stanovenú sumu nižšiu ako 2 500 EUR (oddiel 1399 súdneho poriadku).

V prípade, že predbežný výkon je možný, vykonáva sa na riziko žalobcu. Súd prípadne môže v týchto prípadoch uložiť podmienku vykonateľnosti rozhodnutia, a to tak, že žalobcovi nariadi poskytnúť záruku (oddiel 1400 ods. 1 súdneho poriadku). Žalobca môže podať návrh na začatie výkonu, ale musí pripísať určitú sumu alebo bankovú záruku na účet Úradu pre vklady a úschovu alebo poskytnúť bankovú záruku. Rozsudok sa, samozrejme, môže na základe odvolania zmeniť, pričom účastník konania, od ktorého sa žiada náprava, môže mať nárok na náhradu škody.

2.2 Hlavné podmienky

A. Preventívne obstavenie

Preventívne obstavenie možno uložiť len v naliehavých prípadoch a v prípade, že nárokovaný dlh je určitý, pevne stanovený a nárokovateľný.

Naliehavosť znamená, že solventnosť dlžníka je v ohrození, čím je ohrozená schopnosť veriteľa uplatniť nárok voči majetku dlžníka. Preventívne obstavenie možno použiť nielen ako prostriedok na vyvíjanie tlaku, ale je povolené aj vtedy, keď je finančná situácia dlžníka objektívne v ohrození. Naliehavý stav musí existovať v čase uloženia obstavenia, ako aj v čase, keď sudca musí rozhodnúť o výkone obstavenia.

Nárok navrhovateľa musí byť určitý, čo znamená, že sa musí javiť dostatočne odôvodnený a nesmú existovať žiadne rozumné dôvody na jeho napadnutie. Nárok týkajúci sa dlhu musí byť takisto pevne stanovený. Suma dlhu musí byť stanovená alebo by ju aspoň malo byť možné stanoviť na základe predbežného odhadu. Ak presná suma dlhu ešte nebola stanovená, sudca v konaní o obstavení stanoví odhad. A napokon, dlh už musí byť splatný, čiže veriteľ musí byť oprávnený vyžadovať splnenie nároku. V oddiele 1415 súdneho poriadku je táto požiadavka vymedzená presnejšie, a to tak, že preventívne obstavenie možno uložiť aj v prípade nárokov, ktoré sa týkajú budúcich pravidelných príjmov (výživného, nájomného, úrokov), a dokonca aj predbežných alebo možných nárokov.

B. Zabavenie

Súdne zabavenie môže súd nariadiť v prípade hnuteľného majetku, v súvislosti s ktorým bol uložený príkaz na obstavenie, v prípade hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, o ktorého vlastníctvo vedú spor dve osoby alebo viac osôb, alebo majetku, ktorý dlžník ponúkol na účely urovnania dlhu (oddiel 1961 občianskeho zákonníka). Vo všeobecnosti ide o situácie, keď okolnosti veci odôvodňujú použitie zabavenia ako formy preventívneho opatrenia, aby sa zabezpečilo, že majetok zostane v súčasnom stave, a to bez toho, aby bolo dotknuté konečné riešenie, ktoré sa môže dosiahnuť. Naliehavosť nie je podstatná. Sudca však bude musieť pri uplatňovaní zabavenia postupovať so zvýšenou opatrnosťou, lebo ide o závažné a výnimočné opatrenie, ktoré je povolené len na základe dostatočne významných dôvodov.

C. Predbežné opatrenia

Vec môže byť predmetom konania o predbežnej náprave len v prípade, že je takej naliehavej povahy, že ak sa ihneď nedosiahne zmier, žalobca utrpí straty určitej úrovne alebo je pravdepodobné, že sa dostane do značných ťažkostí. Naliehavosť je teda zásadnou požiadavkou, pokiaľ ide o začatie konania o predbežnej náprave.

Predbežné opatrenia v konaniach vo veci samej musia byť takisto odôvodnené naliehavosťou. Preto sa tieto opatrenia, ktoré možno požadovať na občianskom zmierovacom súde, označujú ako „naliehavé predbežné opatrenia“.

D. Predbežný výkon

Kritérium, ktoré súdy používajú pri rozhodovaní o tom, či predbežný výkon bude alebo nebude povolený, sa vzťahuje na riziko, ktoré vznikne žalobcovi, že druhý účastník konania zbytočne oddiali alebo naruší výkon rozsudku. V prípade, že druhý účastník konania podá odpor alebo odvolanie len s cieľom zabrániť výkonu rozsudku, bude to predstavovať dostatočný dôvod na podanie návrhu na predbežný výkon rozsudku na súd, ktorý vydal rozsudok. V niektorých druhoch vecí je však predbežný výkon zakázaný (pozri vyššie).

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

A. Preventívne obstavenie

Obstavenie sa vzťahuje na všetky druhy majetku (hnuteľný, nehnuteľný, nehmotný). Niektoré druhy majetku však nemôžu byť predmetom obstavenia (alebo ich možno obstaviť len čiastočne). Nespôsobilosť na obstavenie je buď stanovená v zákone, alebo sa určí podľa povahy majetku, prípadne na základe vzťahu medzi majetkom a dlžníkom.

Zoznam druhov majetku, ktoré nemôžu byť predmetom obstavenia, sa nachádza v oddiele 1408 súdneho poriadku. Patria medzi ne základné potreby dlžníka, položky, ktoré dlžník bude potrebovať na pokračovanie v štúdiu alebo na odbornú prípravu seba alebo svojich detí, profesionálny výstroj dlžníka, potraviny, palivo a predmety potrebné na bohoslužby. Oddiel 1410 ods. 2 súdneho poriadku obsahuje zhrnutie súm, ktoré nemožno obstaviť. Patria medzi ne rodinné prídavky a príjmy životného minima.

Mzdy dlžníka a iné rovnocenné príjmy možno obstaviť len čiastočne. Príslušné sumy sú stanovené v oddiele 1409 ods. 1 súdneho poriadku a každoročne sa upravujú kráľovským dekrétom s ohľadom na index spotrebiteľských cien. Podľa oddielu 1410 ods. 1 súdneho poriadku sa rozsah súm, ktoré možno čiastočne obstaviť, rozširuje o zdroje príjmu, ako je výživné, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, dávky v pracovných úrazoch alebo dávky v invalidite.

Druhy majetku, ktoré možno obstaviť, určí súdny úradník ich zaradením do oficiálneho dokumentu na účely ich prípadného neskoršieho predaja, okrem prípadov, keď je súdny úradník schopný dospieť k dohode s veriteľom. Nakladať s predmetmi takto určenými súdnym úradníkom alebo zatajovať ich je prísne zakázané a predstavuje to trestný čin.

B. Zabavenie

Súdne zabavenie môže súd nariadiť v prípade hnuteľného majetku, v súvislosti s ktorým bol uložený príkaz na obstavenie, v prípade hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, o ktorého vlastníctvo vedú spor dve osoby alebo viac osôb, alebo majetku, ktorý dlžník ponúkol na účely urovnania dlhu (oddiel 1961 občianskeho zákonníka).

C. Predbežné opatrenia

Prostredníctvom konania o predbežnej náprave možno vyriešiť všetky druhy vecí. Predsedajúci sudca na súde prvého stupňa je oprávnený prejednávať všetky druhy súkromných sporov týkajúcich sa občianskeho práva. Spory v oblasti pracovného práva alebo obchodného práva musí riešiť predsedajúci sudca pracovného tribunálu alebo obchodného súdu.

Vo veciach rozpadu vzťahu je občiansky zmierovací súd oprávnený uložiť predbežné opatrenia týkajúce sa celého priebehu spolužitia. Tieto opatrenia sa môžu napríklad týkať rodinného bytu, detí alebo majetku maloletých detí. Toto ustanovenie sa uplatňuje výlučne v prípade manželov (oddiel 223 ods. 1 občianskeho zákonníka) a právne uznaných párov žijúcich spolu (oddiel 1479 ods. 1 občianskeho zákonníka), teda nie párov žijúcich spolu len fakticky.

D. Predbežný výkon

V zásade všetky rozsudky podliehajú predbežnému výkonu, ako ho nariadi sudca, s výnimkou prípadov, keď je predbežný výkon zo zákona zakázaný (oddiel 1398 súdneho poriadku). Týka sa to vecí rozvodu, rozluky, podania odporu proti manželstvu a anulovania manželstva. Predbežný výkon navyše nie je možný ani v prípadne rozhodnutia, ktorým sa vyhovie nároku na pevne stanovenú sumu nižšiu ako 2 500 EUR (oddiel 1399 súdneho poriadku).

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

A. Preventívne obstavenie

Vlastník dotknutého majetku nestráca vlastnícke práva ani právo nakladať s majetkom, ktorý je predmetom preventívneho obstavenia (používať ho, prenajímať ho, mať z neho príjem, užívať ho). Uplatňuje sa jediné obmedzenie, a to, že vlastník nesmie dotknutý majetok predať ani ho zaťažiť hypotékou. Skutočnosť, že dlžník nemá žiadne právo nakladať s dotknutým majetkom, znamená, že všetky úkony, ktoré dlžník vykoná a ktoré sú v rozpore so skutočnosťou, že nemá žiadne právo nakladať s majetkom, budú aj naďalej platné, ale nemožno sa ich dovolávať proti veriteľovi na základe rozsudku. Veriteľ preto nie je povinný brať na tieto úkony zreteľ a môže konať tak, ako keby sa neuskutočnili.

B. Zabavenie

Tak ako v prípade akejkoľvek inej formy súdneho zabezpečenia, aj zabavenie znamená, že skutočná držba majetku sa prenesie na správcu. Správca môže vykonávať len úkony, ktoré slúžia na ochranu dotknutého majetku.

C. Predbežné opatrenia

Neuplatňuje sa.

D. Predbežný výkon

Predbežný výkon znamená, že rozsudok sa vykoná aj napriek možnosti, že sa na základe podania odvolania alebo odporu môže zmeniť. Žalobca nesie riziko spojené s výkonom (pozri vyššie).

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

A. Preventívne obstavenie

Preventívne obstavenie podlieha obmedzeniu a v zásade platí tri roky. Sudca v konaní o obstavení však môže stanoviť kratšie obdobie platnosti. Obstavenie sa môže obnoviť, ak ešte neuplynula pôvodná lehota. Obnovenie – ktoré je v skutočnosti rozšírením existujúcej lehoty – je povolené, ak existujú oprávnené dôvody a ak sa nezmenila naliehavosť situácie.

B. Zabavenie

V zákone nie je stanovená žiadna lehota v prípade zabavenia. Ak už nehrozí riziko, že majetok nebude zachovaný v jeho súčasnom stave, ani riziko, že sa nepodarí dosiahnuť konečné riešenie, zabavenie sa zruší.

C. Predbežné opatrenia

V zákone nie je pevne stanovená lehota platnosti predbežných opatrení. Právoplatný rozsudok v spore môže vykonané predbežné opatrenia potvrdiť alebo zrušiť.

Naliehavé predbežné opatrenia uložené občianskym zmierovacím súdom sa prestanú uplatňovať v prípade, že sa začalo konanie o rozvod manželstva. Od tohto okamihu bude príslušným súdom prvostupňový súd a o predbežné opatrenia je možné požiadať podaním návrhu predsedajúcemu sudcovi na prvostupňovom súde.

D. Predbežný výkon

Neuplatňuje sa.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

A. Preventívne obstavenie

V prípade, že sudca v konaní o obstavení odmietne dať povolenie na obstavenie, účastník konania, ktorý žiada o obstavenie, má nárok podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do jedného mesiaca odo dňa vydania rozhodnutia (oddiel 1419 ods. 1 a oddiel 1031 súdneho poriadku). Vec sa bude prejednávať rovnakým spôsobom, ako keby ju prejednával pôvodný sudca, a rozsudok vydá komora pre predbežné konania (chambre du conseil/raadkamer). V prípade, že v odvolacom konaní sa vyhovie návrhu na obstavenie, dlžník, ktorý chce napadnúť obstavenie, musí postúpiť vec odvolaciemu súdu tak, že začne konanie s treťou osobou.

V prípade, že sudca v konaní o obstavení udelí povolenie na obstavenie, dlžník alebo akákoľvek zainteresovaná strana má nárok na začatie konania s treťou osobou proti tomuto rozhodnutiu (oddiel 1419 súdneho poriadku). Konanie s treťou osobou sa musí začať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení obstavenia. Bude ho viesť sudca, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (oddiel 1125 súdneho poriadku). Konanie s treťou osobou nebude mať odkladný účinok, pokiaľ sudca v konaní o obstavení nepovolí odklad výkonu rozsudku.

B. Zabavenie

Zabavenie sa neuplatňuje v prípade zabavenia, na ktorom sa dohodli účastníci konania.

Súdne zabavenie má formu rozhodnutia sudcu, proti ktorému možno podať opravné prostriedky v súlade s ustanoveniami súdneho poriadku.

C. Predbežné opatrenia

Každý účastník konania, ktorý je nepriaznivo ovplyvnený rozhodnutím prijatým v konaní o predbežnej náprave, má nárok na podanie odporu alebo odvolania. Odvolanie proti rozhodnutiu predsedajúceho sudcu prvostupňového súdu alebo obchodného súdu prejedná odvolací súd. Odvolanie proti rozhodnutiu predsedajúceho sudcu pracovného tribunálu sa musí podať na pracovný súd.

V prípade, že súdne konanie sa začalo predvolaním alebo dobrovoľným dostavením sa, odpor alebo odvolanie sa musí podať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade doručenia oznámenia o rozhodnutí vo forme súdneho listu a vydania rozhodnutia na základe návrhu ex parte sa prípadný odpor alebo odvolanie musí podať do jedného mesiaca odo dňa oznámenia.

D. Predbežný výkon

Proti predbežnému výkonu sa nemožno odvolať. Sudca odvolacieho súdu nesmie za žiadnych okolností zakázať ani odložiť výkon rozsudku (oddiel 1402 súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 14/11/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.