Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Smigħ ta' xhieda

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 L-oneru tal-provi

1.1 X’inhuma r-regoli dwar l-oneru tal-provi?

Is-sistema ġuridika Belġjana tagħmel distinzjoni bejn il-liġi ċivili u l-liġi tal-kummerċ. Il-liġi tal-kummerċ hija liġi speċifika għall-kummerċjanti, filwaqt li l-liġi ċivili hija marbuta mal-liġi ordinarja.

Il-liġi dwar l-evidenza li taqa' taħt il-liġi ċivili tinsab fit-Taqsima 1315 et seq. tal-Kodiċi Ċivili (Burgerlijk Wetboek). Hija sistema magħluqa, b'forom ta' evidenza strettament regolamentati (ara t-Taqsima 5a għal aktar dettalji).

Id-dispożizzjonijiet relatati mal-evidenza fil-liġi tal-kummerċ jinsabu fit-Taqsima 25 tal-Kodiċi tal-Kummerċ (Wetboek van Koophandel). Il-karatteristiċi l-aktar importanti tagħhom huma l-ftuħ tas-sistema u l-libertà f'dak li jirrigwarda l-forom ta' evidenza fl-impriżi kummerċjali. It-Taqsima 25 tal-Kodiċi tal-Kummerċ tiddikjara: "Apparti l-forom ta' evidenza permessi fil-qafas tal-liġi ċivili, l-impenji kummerċjali jistgħu jiġu ppruvati wkoll minn xhieda fil-każijiet kollha fejn il-qorti tqis li dan għandu jkun permess, minbarra fl-eċċezzjonijiet stabbiliti għal każijiet speċjali. Ix-xiri u l-bejgħ jistgħu jiġu ppruvati permezz ta' fattura aċċettata, mingħajr preġudizzju għall-oġġetti l-oħra ta' evidenza ammissibbli fil-qafas tal-liġijiet tal-kummerċ".

L-aspetti proċedurali tal-evidenza fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali huma rregolati mit-Taqsima 870 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Gerecthelijk Wetboek). It-Taqsima 876 tal-Kodiċi Ġudizzjarju tistipula li l-qorti trid tiġġudika t-tilwima li titressaq quddiemha f'konformità mar-regoli tal-evidenza li japplikaw għal dik it-tip ta' tilwima. It-tilwima tista' tkun ċivili jew inkella kummerċjali.

L-evidenza ta' fatt, dikjarazzjoni jew allegazzjoni trid tiġi sottomessa mill-parti li tinvokaha. Parti li titlob it-twettiq ta' obbligu, trid tagħti prova li dak l-obbligu jeżisti tassew. Bl-istess mod, parti li tiddikjara li tkun liberata minn xi obbligu, trid tipprovdi l-evidenza tal-ħlas jew tal-fatt li jkun illiberaha mill-obbligu tagħha (it-Taqsima 1315 tal-Kodiċi Ċivili). Fil-proċedimenti legali, kull waħda mill-partijiet trid tippreżenta l-evidenza tal-fatti li tallega (it-Taqsima 870 tal-Kodiċi Ġudizzjarju: ‘actori incumbit probatio’). Imbagħad ikun f'idejn il-kontroparti li tirrifjuta l-valur probatorju ta' dawn il-fatti, fejn dan ikun possibbli u permess.

1.2 Hemm xi regoli li permezz tagħhom ċerti fatti jiġu eżentati mill-oneru tal-provi? F’liema każijiet ? Jistgħu jiġu ppreżentati provi sabiex jiġi ppruvat li preżunzjoni legali partikolari mhix valida?

Sakemm ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni għal raġunijiet ta' politika pubblika u ta' sikurezza nazzjonali, il-fatti kollha jistgħu jiġu ppruvati. Hemm tliet limitazzjonijiet għad-dritt li tippreżenta l-evidenza matul il-proċedimenti. L-ewwel nett, il-fatt li għandu jiġi ppruvat irid ikun rilevanti. It-tieni nett, il-fatt li għandu jiġi ppruvat irid ikun konklużiv, jiġifieri li jkun se jikkontribwixxi biex jikkonvinċi lill-qorti bid-deċiżjoni li għandha tieħu. It-tielet nett, il-liġi trid tkun tippermetti s-sottomissjoni tal-evidenza per se biex jiġu ppruvati ċerti fatti: pereżempju, ma tistax tmur kontra l-privatezza personali, il-kunfidenzjalità professjonali u l-privatezza tal-korrispondenza.

Normalment il-preżunzjonijiet jiġu kkonfutati mill-parti kontradittriċi. Il-preżunzjonijiet mhux konfutabbli ("juris et de jure") biss ma jistgħux jiġu kkontestati; huwa saħansitra illegali li wieħed jipprovdi evidenza biex jirribattihom. Il-preżunzjonijiet konfutabbli ("juris tantum") jistgħu jiġu kkontestati permezz ta' evidenza li tipprova l-kuntrarju: il-forom ta' evidenza aċċettabbli f'dan il-każ huma rregolati mil-liġi ċivili, u mhux mil-liġi tal-kummerċ.

1.3 Sa liema livell trid tkun konvinta l-qorti sabiex tagħti sentenza li tissejjes fuq l-eżistenza ta' dak il-fatt?

Il-qorti trid tikkonvinċi ruħha mill-elementi ppreżentati mill-partijiet permezz tal-evidenza u tal-kredibilità tagħha. Jekk il-qorti tasal għall-konklużjoni li l-elementi ppreżentati lilha jistgħu jgħinuha ssolvi t-tilwima u li l-mod kif dawn ġew ippreżentati jirrifletti b'mod affidabbli l-verità dwar il-kwistjoni, hija tattribwixxi valur probatorju lil dawn l-elementi. Huwa biss meta l-qorti tattribwixxi valur probatorju lil xi element jew ieħor, li dan ikun jista' jitqies verament bħala evidenza.

Il-valur probatorju huwa xi ftit jew wisq soġġettiv, filwaqt li l-proprja prova hija strettament oġġettiva. L-istatus ta' prova jiddependi mill-grad ta' affidabbiltà mistenni minn dik l-evidenza. L-evidenza titqies legalment bħala prova biss meta jkollha livell adegwat ta' affidabbiltà, minħabba li l-qorti hija, wara kollox, miċħuda mis-setgħa diskrezzjonali tagħha. Dan jiġri fil-każ tal-evidenza dokumentata. Jekk il-qorti tinterpreta l-kontenut ta' dokument li nkiseb b'mod leċitu b'mod inkompatibbli mal-formulazzjoni proprja tiegħu, hija tkun tmur kontra l-istatus ta' prova tad-dokumenti formali. Il-parti telliefa tista' tinvoka dan il-ksur bħala bażi għall-appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni.

2 Is-smigħ tal-provi

2.1 Għas-smigħ tal-provi dejjem ikun meħtieġ li jsir rikors minn parti, jew huwa wkoll possibbli li f’ċerti każijiet l-imħallef jisma’ l-provi fuq l-inizjattiva tiegħu stess?

Parti li tagħmel allegazzjoni jrid ikollha l-provi għaliha. F'ċerti każijiet, l-imħallef jista' jordna lil xi parti biex tuża forma partikolari ta' evidenza, bħal pereżempju, meta tieħu ġurament (it-Taqsima 1366 tal-Kodiċi Ċivili). Il-qorti tista', taħt kundizzjonijiet stretti, tobbliga lil xi parti tagħmel dikjarazzjoni taħt ġurament, biex tasal għas-soluzzjoni tat-tilwima abbażi tagħha jew inkella sempliċiment biex tiddetermina l-ammont tal-kumpens.

Il-qorti tista' tpoġġi mistoqsijiet lill-partijiet u tordna li jiġu mistoqsija x-xhieda, sakemm dan ma jkunx ipprojbit mil-liġi (it-Taqsima 916 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Hija tista' wkoll tqabbad lill-esperti biex jiddeterminaw fatti speċifiċi jew biex jipprovduha b'pariri tekniċi (it-Taqsima 962 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.2 Jekk ir-rikors min-naħa ta' parti għall-ġbir tal-provi jintlaqa', x'isir wara?

L-applikazzjonijiet għall-miżuri investigatorji jridu jsiru minn waħda mill-partijiet fil-forma ta' azzjoni ewlenija jew ta' azzjoni provviżorja. Id-deċiżjoni sussegwenti tal-qorti tista' tilqa' l-miżuri investigatorji mitluba jew inkella tiċħadhom, u tinkludi r-raġunijiet tagħha għal dan.

Fil-każ ta' verifika tal-kaligrafija (it-Taqsima 883 tal-Kodiċi Ġudizzjarju) jew ta' investigazzjoni ta' falsifikazzjoni (it-Taqsima 895 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), il-qorti tordna lill-partijiet biex jidhru quddiemha (b'rappreżentanza ġudizzjarja, jew mingħajr) u biex iġibu magħhom it-titoli, id-dokumenti u l-oġġetti kollha li jkunu jridu jiġu mqabbla, jew id-dokument suspettat li jkun falsifikat. Il-qorti tista' tagħżel li tittratta l-kwistjoni b'mod immedjat jew inkella li taħżen l-oġġett inkwistjoni fir-reġistru biex imbagħad twettaq investigazzjoni hi stess jew tikkonsulta mal-esperti. Fl-aħħar mill-aħħar, il-qorti tiddeċiedi dwar il-verifika tal-kaligrafika jew l-investigazzjoni tal-falsifikazzjoni.

Meta parti toffri li tipprovdi l-evidenza permezz ta' xhud wieħed jew aktar, il-qorti tista' tawtorizza l-preżentazzjoni ta' tali evidenza, sakemm din tkun ammissibbli (it-Taqsima 915 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Jekk il-liġi ma tkunx tipprojbixxiha, il-qorti tista' tordna li jsiru mistoqsijiet lix-xhieda. Ix-xhieda jiġu mħarrka mir-reġistratur tal-qorti tal-inqas tmint ijiem qabel id-data tas-smigħ tagħhom. Iridu jieħdu ġurament u mbagħad jiġu mistoqsija wieħed wieħed mill-imħallef. Il-qorti tista' tagħmel xi mistoqsijiet lix-xhud fuq inizjattiva tagħha stess, jew inkella fuq talba ta' waħda mill-partijiet. Ix-xhieda titniżżel bil-miktub, tinqara b'vuċi għolja, tiġi kkoreġuta u fejn ikun hemm bżonn, tiġi kkompletata, u mbagħad is-smigħ tax-xhud ikun jista' jingħalaq.

Il-qorti tista' tordna li ssir investigazzjoni esperta sabiex tiġi solvuta tilwima jew biex tiġi evitata. L-investigazzjoni tista' tkun tikkonċerna biss sejbiet fattwali jew pariri tekniċi (it-Taqsima 962 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-espert iwettaq il-missjoni tiegħu taħt is-superviżjoni tal-qorti. Il-partijiet jipprovdu lill-espert bid-dokumenti kollha meħtieġa u jissodisfaw it-talbiet raġonevoli kollha li jagħmlilhom. Ir-rapport ikun irid jiġi ppreżentat sad-data stabbilita mill-ordni tal-qorti. Jekk ir-rapport ikun joħloq kunflitt mal-konvinzjoni tal-imħallef, il-qorti mhijiex obbligata ssegwi l-parir tal-espert.

Il-qorti, fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq talba min-naħa tal-partijiet, tista' tordna li ssir investigazzjoni in situ (it-Taqsima 1007 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-investigazzjoni, li tista' ssir kemm fil-preżenza tal-partijiet kif ukoll fl-assenza tagħhom, jagħmilha l-imħallef li jkun ordnaha jew persuna li tkun ġiet inkarigata uffiċjalment biex twettaqha. Isir rapport uffiċjali tal-attivitajiet u s-sejbiet kollha u dan jiġi trażmess lill-partijiet.

2.3 F’liema każijiet il-qorti tista' tiċħad ir-rikors ta' parti għall-ġbir tal-provi?

Il-qorti qatt ma hija obbligata taċċetta talba tal-parti għall-miżuri investigatorji. Iżda jekk l-imħallef jirċievi ittra rogatorja, imbagħad ikollu jeżegwiha (it-Taqsima 873 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.4 X’inhuma l-mezzi differenti biex isiru l-provi?

Hemm ħames tipi ta' evidenza skont il-liġi ċivili (komuni): l-evidenza miktuba, ix-xhieda orali, il-preżunzjonijiet, il-konfessjonijiet tal-partijiet u l-ġuramenti (it-Taqsima 1316 tal-Kodiċi Ċivili).

L-evidenza miktuba (it-Taqsima 1317 tal-Kodiċi Ċivili) tista' tiġi preżentata jew permezz ta' strument awtentiku jew inkella permezz ta' strument privat. Strument awtentiku huwa strument li jkun ġie eżegwit fil-forma statutorja minn uffiċjal pubbliku kompetenti (pereżempju, nutar jew reġistratur), u jitqies, kemm mill-partijiet kif ukoll mill-partijiet terzi, bħala evidenza konklużiva tal-ftehim li jkollu fih. Strument privat approvat, li jkun ġie ffirmat mill-partijiet kollha inkwistjoni u li jkun tfassal f'numru ta' kopji li jikkorrispondi għan-numru ta' partijiet, jitqies mill-partijiet bħala evidenza konklużiva. Għall-każijiet li jkollhom somma jew valur ta' EUR 375 jew aktar, irid jitħejja strument bil-miktub (it-Taqsima 1341 tal-Kodiċi Ċivili).

Ix-xhieda orali (it-Taqsima 1341 tal-Kodiċi Ċivili) li tikkontradixxi jew tamplifika l-kontenut tad-dokumenti miktuba, mhijiex ammissibbli. Madankollu, meta jkun hemm biss evidenza miktuba prima facie, jew meta ma jkunx possibbli li titfassal evidenza miktuba, ix-xhieda orali tiġi aċċettata.

Il-preżunzjonijiet (it-Taqsima 1349 tal-Kodiċi Ċivili) huma konklużjonijiet li tagħmel il-liġi jew il-qorti abbażi ta' fatt magħruf sabiex tiddetermina fatt mhux magħruf. Il-preżunzjonijiet ma jistgħux jikkompromettu l-kontenut tal-istrumenti miktuba, iżda –bħax-xhieda orali– jistgħu jikkumplimentaw l-evidenza miktuba prima facie u jissostitwixxu l-evidenza miktuba meta din ma tkunx tista' titfassal.

Il-konfessjonijiet tal-partijiet (it-Taqsima 1354 tal-Kodiċi Ċivili) ikunu ġudizzjarji jew extraġudizzjarji. Konfessjoni ġudizzjarja hija dikjarazzjoni affidabbli li ssir quddiem il-qorti minn waħda mill-partijiet jew mir-rappreżentant awtorizzat speċifiku tagħha, li tkun tmur kontra l-persuna li tagħmilha. Konfessjoni extraġudizzjarja mhija soġġetta għall-ebda rekwiżit proċedurali.

Il-ġurament (it-Taqsima 1357 tal-Kodiċi Ċivili) jista' jittieħed minn waħda mill-partijiet fuq talba tal-oħra (ġurament deċiżiv), jew inkella jista' jiġi ordnat mill-qorti. Fil-każ ta' ġurament deċiżiv, il-ġurament ikun jikkostitwixxi biss evidenza favur jew kontra l-persuna li tkun talbet li jittieħed il-ġurament.

L-evidenza fi kwistjonijiet kummerċjali (it-Taqsima 25 tal-Kodiċi tal-Kummerċ) mhijiex regolata, iżda tinkludi forma speċifika ta' evidenza, jiġifieri l-irċevuta fil-każ ta' kuntratti ta' bejgħ. Kummerċjant dejjem jista' juża l-irċevuta biex joħloq evidenza valida, filwaqt li d-dokumenti bil-miktub l-oħra jridu jiġu ppreżentati mill-parti kontradittriċi sabiex ikunu jistgħu jservu ta' evidenza.

2.5 X’inhuma l-mezzi biex jinġabru l-provi mingħand ix-xhieda u huma differenti mill-mezzi użati biex jinġabru l-provi mingħand ix-xhieda tal-periti tal-qorti? X’inhuma r-regoli fir-rigward tas-sottomissjoni ta’ provi bil-miktub u ta’ perizji/opinjonijiet ta' esperti?

Ix-xhieda orali hija regolata bħala forma indipendenti ta' evidenza mill-Kodiċi Ċivili, filwaqt li l-Kodiċi Ġudizzjarju jistabbilixxi l-aspetti proċedurali tal-evidenza. L-investigazzjoni tal-esperti hija sempliċiment mod kif tinstab prova u hija regolata mill-Kodiċi Ġudizzjarju. Il-partijiet jistgħu jitolbu lill-qorti biex issejjaħ lix-xhieda, iżda ma jistgħux jaħtru esperti fuq l-inizjattiva tagħhom stess. Il-qorti biss tista' tagħmel dan.

L-evidenza miktuba għandha valur probatorju u l-qorti trid tirrispetta l-kontenut tagħha, iżda dan ma japplikax għar-rapporti u l-opinjonijiet mill-esperti. Jekk ir-rapport jew l-opinjoni jmur/tmur kontra l-konvinzjonijiet tal-imħallef, huwa ma jkunx obbligat isegwih(a) (it-Taqsima 986 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.6 Hemm xi mezzi ta’ prova li huma iktar b’saħħithom minn oħrajn?

Hemm ġerarkija fil-forom regolati tal-evidenza. Il-konfessjonijiet u l-ġuramenti jinsabu fil-quċċata. Strument bil-miktub dejjem ikollu pożizzjoni ogħla minn dik tax-xhieda u tal-preżunzjonijiet. Id-dokumenti awtentiċi (titoli) jikkostitwixxu prova konklużiva ta' ftehim bejn il-partijiet u partijiet terzi, filwaqt li d-dokumenti privati rikonoxxuti jikkostitwixxu prova konklużiva ta' ftehim bejn il-partijiet. Ix-xhieda orali u l-preżunzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala affidabbli biss jekk l-evidenza dokumentata ma tkunx kompluta jew jekk ma jkunx possibbli li tinħoloq evidenza dokumentata tal-obbligu li jkun irid jiġi ppruvat.

2.7 Hemm obbligu li jintużaw ċerti mezzi ta’ prova biex jiġu ppruvati xi fatti partikolari?

Skont jekk il-fatt ikunx klassifikat bħala kwistjoni ċivili jew kwistjoni kummerċjali, il-liġi tal-evidenza hija regolamentata jew le. Skont il-liġi ċivili, irid jitħejja strument awtentiku jew strument privat għall-kwistjonijiet u t-tranżazzjonijiet kollha li jeċċedu s-somma jew il-valur ta' EUR 375 (it-Taqsima 1341 tal-Kodiċi Ċivili). Dan l-istrument biss jista' jservi ta' evidenza; ix-xhieda orali u l-preżunzjonijiet mhumiex ammissibbli. B'kuntrast ma' dan, fi kwistjonijiet kummerċjali, l-evidenza mix-xhieda orali u mill-preżunzjonijiet, li tikkontradixxi jew tissupplimenta l-kontenut tal-istrumenti, fil-prinċipju, hija ammissibbli.

2.8 Ix-xhieda huma obbligati bil-liġi li jixhdu?

Le, ix-xhieda jinstemgħu biss fuq talba tal-partijiet jew inkella fuq l-ordni ex officio tal-qorti (it-Taqsimiet 915-916 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.9 F’liema ċirkostanzi jistgħu jirrifjutaw li jixhdu?

Jekk xhud jissejjaħ biex jidher quddiem il-qorti u dan jallega li jkollu raġuni legalment valida li teżentah milli jixhed, id-deċiżjoni dwar il-leġittimità tar-rifjut titħalla f'idejn il-qorti. Waħda mir-raġunijiet meqjusa bħala leġittimi hija l-obbligu ta' segretezza professjonali tax-xhud (it-Taqsima 929 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.10 Jekk persuna tirrifjuta li tixhed tista’ tingħata multa jew tiġi sfurzata tixhed?

Persuna li tissejjaħ biex tixhed il-qorti hija obbligata li tidher. Jekk din ma tidhirx, il-qorti tista' ssejħilha, fuq talba ta' waħda mill-partijiet, permezz ta' ċitazzjoni nnotifkata mill-bailiff (it-Taqsima 925 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Skont il-liġi kriminali, il-persuna li tissejjaħ biex tixhed u li tonqos milli tidher tista' teħel multa (it-Taqsima 926 tal-Kodiċi Ġudizzjarja).

2.11 Hemm persuni li ma jistgħux jixhdu?

Ix-xhieda orali ma titqiesx valida jekk tingħata minn persuna li ma tkunx legalment kompetenti biex tagħmel dan (it-Taqsima 961(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarja).

Minorenni taħt l-età ta' ħmistax-il sena ma jistax jiġi mistoqsi taħt ġurament. Id-dikjarazzjonijiet tiegħu jistgħu jintużaw biss għall-finijiet ta' informazzjoni (it-Taqsima 931(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Fi kwalunkwe proċediment li jkun jikkonċernah, il-minorenni li jkollu l-kapaċità ta' dixxerniment, jista' jiġi mistoqsi mill-imħallef jew minn persuna maħtura mill-imħallef, fuq talba tal-minorenni stess jew inkella fuq ordni tal-qorti, għalkemm fil-każ tal-aħħar, il-minorenni jista' jirrifjuta li jsirulu mistoqsijiet (it-Taqsima 931(3) sa (7) tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Id-dixxendenti ma jistgħux jiġu mistoqsija fil-każijiet meta l-axxendenti tagħhom ikollhom interessi opposti (it-Taqsima 931(2) tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.12 X’inhu r-rwol tal-imħallef u tal-partijiet fis-smigħ ta’ xhud? B’liema kundizzjonijiet jista’ jinstema’ xhud permezz ta’ vidjokonferenza jew ta’ mezzi tekniċi oħrajn?

Il-partijiet ma jistgħux jindirizzaw lix-xhieda direttament u lanqas jinterrompuhom, iżda jridu dejjem jindirizzaw lill-imħallef (it-Taqsima 936 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-imħallef jista', ex officio jew fuq it-talba ta' waħda mill-partijiet, jsaqsi l-mistoqsijiet kollha lix-xhieda sabiex l-evidenza tkun tista' tiġi ċċarata jew issupplimentata (it-Taqsima 938 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Ix-xhieda indiretta hija valida; ma hemm l-ebda dispożizzjoni statutorja jew prinċipju ġuridiku li topponi/jopponi għal dan. Barra minn hekk, it-Taqsima 924 tal-Kodiċi Ġudizzjarju tistipula li huwa possibbli għall-imħallef li jiddeċiedi li, jekk ix-xhud ma jkunx jista' jkun preżenti, jieħu l-evidenza tiegħu mill-post fejn ikun jinsab ix-xhud.

3 Il-valutazzjoni tal-provi

3.1 Meta l-provi ma jkunux inkisbu b’mod legali minn parti, il-qorti jkollha xi restrizzjonijiet meta tagħti s-sentenza tagħha?

L-evidenza li tinkiseb b'mod illeċitu ma tistax tintuża matul il-proċedimenti. Għaldaqstant, l-imħallef irid jinjoraha meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu. L-evidenza li tinkiseb b'mod li jkun jikkostitwixxi ksur tal-privatezza, tas-segretezza professjonali jew tal-privatezza tal-korrispondenza hija illeċita u inammissibbli.

3.2 Bħala parti fil-kawża, id-dikjarazzjoni tiegħi tgħodd bħala prova?

Id-dokumenti bil-miktub li jkunu ġejjin mingħand waħda mill-partijiet stess, ma jistgħux jintużaw bħala evidenza għal dik il-parti. Fil-liġi tal-kummerċ biss, tista' tintuża fattura (li tkun ġiet aċċettata mill-klijent) fi tranżazzjoni ta' bejgħ bħala evidenza minn kummerċjant biex jipprova fatti li jikkonċernawh, anke jekk dan id-dokument ikun ħarġu hu stess. Rekords kontabilistiċi miżmuma tajjeb jistgħu jiġu aċċettati mill-qorti bħala evidenza ta' tranżazzjonijiet bejn il-kummerċjanti.

Konfessjoni mingħand waħda mill-partijiet hija d-dikjarazzjoni li tagħmel quddiem il-qorti l-parti stess jew rappreżentant tagħha b'awtorizzazzjoni speċjali. Din tikkostitwixxi evidenza konklużiva kontra l-persuna li tkun għamlet il-konfessjoni.

L-aħħar aġġornament: 18/11/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici