Граждански дела

Между страните от ЕС съществува съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, насочено към подобряване на оперативната съвместимост между техните съдебни системи

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт