Handbok

2.6. Förhörsprotokoll

40. När ett förhör i ett gränsöverskridande brottmål har avslutats, måste den rättsliga myndigheten i den anmodade medlemsstaten upprätta ett protokoll över videokonferensförhöret. Protokollet ska innehålla uppgift om datum och plats för förhöret, den hörda personens identitet, identitet och uppgift för alla övriga personer som deltar i förhöret, eventuella eder som avlagts och de tekniska förhållanden under vilka förhöret ägde rum. Den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten ska översända handlingen till den behöriga myndigheten i den ansökande medlemsstaten.

I gränsöverskridande förfaranden på privaträttens område ska, vid framställningar enligt artiklarna 1012 i förordningen om bevisupptagning (dvs. framställningar om indirekt bevisupptagning), den anmodade domstolen till den ansökande domstolen på liknande sätt översända de handlingar av vilka det framgår att framställningen kan verkställas och i förekommande fall återsända de handlingar som mottagits från den ansökande domstolen. Handlingarna ska åtföljas av en bekräftelse på verkställighet med hjälp av formulär H i bilagan till 2001 års förordning om bevisupptagning.

42. När den utrustning som ska användas inte tillhandahålls av den ansökande domstolen, är det vid direkt bevisupptagning i förfaranden på privaträttens område den myndighet som begär videokonferensen som ansvarar för alla kostnader för överföringen, inklusive kostnaderna för att hyra utrustning och teknisk personal som hanterar denna. Den allmänna principen för indirekt bevisupptagning är att ersättning för avgifter och kostnader inte får begäras för verkställighet av en framställning. Om den anmodade domstolen begär det, ska dock den ansökande domstolen säkerställa att kostnader för användning av videokonferens ersätts.

43. I brottmål, där 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp är tillämplig, ska den ansökande medlemsstaten ersätta den anmodade medlemsstaten för kostnaderna för att upprätta en videolänk, kostnaderna för driften av videolänken i den anmodade medlemsstaten, arvode till tolkar som har tillhandahållits samt ersättning till vittnen och experter, inklusive för kostnader för resa inom den anmodade medlemsstaten, såvida inte den senare staten avstår från ersättning för en del av eller alla dessa utgifter.

44. I förfaranden på privaträttens område ska på liknande sätt den ansökande domstolen, om den anmodade domstolen begär det, utan dröjsmål säkerställa ersättning för de arvoden som betalats ut till experter och tolkar samt för de kostnader som har uppstått genom användning av videokonferens (tillämpning av artikel 18 i 2001 års förordning om bevisupptagning).

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats