Handbok

4.2. Den rättsliga ramen på privaträttens område

74. Den tillämpliga rättsliga ramen för bevisupptagning genom videokonferens i mål på privaträttens område är förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Enligt förordningen finns det två möjligheter att ta upp bevis genom videokonferens i gränsöverskridande fall. Dessa är bevisupptagning av den anmodade domstolen enligt artiklarna 10−12 och direkt bevisupptagning enligt artikel 17.

75. Enligt artiklarna 10−12 ska parterna och deras ombud ha rätt att närvara när den anmodade domstolen verkställer bevisupptagningen, om det föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där den ansökande domstolen är belägen. Den anmodade domstolen ska fastställa villkoren för parternas och deras ombuds deltagande i enlighet med artikel 10. Den anmodade domstolen ska underrätta dem om när och var förhandlingarna ska äga rum. Enligt artikel 12 får också den anmodade domstolen begära att parterna och deras ombud närvarar eller deltar vid bevisupptagningen, om den möjligheten föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen. Om det är förenligt med lagstiftningen i den medlemsstat där den ansökande domstolen är belägen, får företrädare för den ansökande domstolen också välja att närvara när den anmodade domstolen tar upp bevisen. Om det begärs att företrädare för den ansökande domstolen ska delta vid bevisupptagningen, ska den anmodade domstolen fastställa villkoren för deras deltagande i enlighet med artikel 10.

76. För att underlätta parternas eller den ansökande domstolens närvaro eller deltagande får den ansökande domstolen begära att den anmodade domstolen använder kommunikationsteknik, t.ex. videokonferenser, vid bevisupptagningen. Den anmodade domstolen ska tillmötesgå en sådan begäran, såvida detta inte är oförenligt med lagstiftningen i den medlemsstat där den är belägen eller innebär betydande praktiska svårigheter. Om den anmodade domstolen inte tillmötesgår en sådan begäran, ska den underrätta den ansökande domstolen om detta.

Om det inte finns tillgång till tekniska hjälpmedel, ska domstolarna kunna få tillgång till dessa genom ömsesidig överenskommelse.

77. Utom om den ansökande domstolen begär ett särskilt förfarande, ska den anmodade domstolen verkställa framställningen i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den är belägen. Den ska leda förhöret och förhöret ska normalt hållas på den anmodade domstolens officiella språk. Den anmodade domstolen ska också ansvara för att anordna förhöret och kalla vittnet. Om det är nödvändigt ska tvångsåtgärder tillämpas i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen. Vittnet får åberopa en rätt att vägra att avlägga vittnesmål enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade eller den ansökande domstolen är belägen.

78. Enligt artikel 17 får domstolen begära att direkt ta upp bevis i en annan medlemsstat och ska översända en framställning till det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Direkt bevisupptagning ska ske på frivillig grund utan användning av tvångsåtgärder. Den ansökande domstolen ska informera de personer som ska förhöras om att den direkta bevisupptagningen är frivillig.

Efter det att en framställning inkommit ska det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten underrätta den ansökande domstolen om huruvida framställningen har godtagits och om eventuella villkor som krävs enligt lagstiftningen i den egna medlemsstaten (t.ex. kan en domstol i den anmodade medlemsstaten utses att delta vid bevisupptagningen). Den ansökande domstolen ska verkställa framställningen i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten där den är belägen, men villkor enligt den anmodade medlemsstatens lagstiftning måste uppfyllas. Användningen av videokonferenser uppmuntras i artikel 17, liksom i artikel 10. Det centrala organet eller den behöriga myndigheten får vägra framställningen, om den inte ligger inom tillämpningsområdet för 2001 års förordning om bevisupptagning, om den inte innehåller alla nödvändiga uppgifter eller om direkt bevisupptagning strider mot grundläggande rättsprinciper i den egna medlemsstaten.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats