Handbok

3.3. Hantering av videokonferensutrustningen

Bärbar utrustning

58. Bärbar utrustning (skärm + kamera + högtalare + mikrofon + tillbehör) bör antingen kunna användas i olika kombinationer eller tillsammans med en fast uppsättning utrustning.

Utrustningen bör kunna transporteras på ett enkelt sätt (alltså inte nödvändigtvis på hjul), lätt kunna förflyttas mellan olika lokaler och vara flexibel vid användning. Fler begränsningar av kvaliteten förväntas därför gälla för bärbar utrustning än för fast (t.ex. när det gäller antalet deltagare som samtidigt kan filmas tydligt).

59 Bärbar utrustning är lämplig för vittnesförhör (t.ex. på ett annat lands begäran), när utrustning går sönder, som ett tillfälligt komplement till fast utrustning eller på speciella platser som fängelsesjukhus.

Bärbar utrustning kan emellertid vara något bräcklig och svår att hantera, eftersom den t.ex. kan medföra tidsödande justeringar av kamerapositionerna för att passa nya lokaler (det är svårt att använda i förväg inställda positioner).

Hantering av videokonferensutrustningen

60. Videokonferenssystemet hanteras enklast med hjälp av en pekskärm. Det är fördelaktigt om hanteringen är så användarvänlig (dvs. så enkel) som möjligt och endast består av ett mindre antal styrfunktioner, t.ex. inkoppling och avstängning, upprättande och avslutande av förbindelsen samt in- och utloggning.

61. Under användningen bör den audiovisuella lösningen inte kräva ingripande av operatören. Om problem uppstår, bör operatören kunna ringa en hjälpcentral. Det åligger domaren att besluta om huruvida en videokonferens som utsatts för en sådan störning ska avbrytas.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats