Handbok

3.3.2. Flerpunktsförbindelser och bryggor

66. Vid gränsöverskridande videokonferenser bör det också vara möjligt att koppla den ansökande myndighetens system till den anmodade myndighetens system.

Vanligen gäller gränsöverskridande videokonferenser upprättandet av en audiovisuell förbindelse mellan två platser (punkt till punkt), den ansökande myndighetens och den anmodade myndighetens lokaler. I vissa fall kan det vara nödvändigt att upprätta en förbindelse mellan mer än två platser samtidigt (flerpunkt). Detta kan t.ex. vara fallet när en tolk står i förbindelse med domstolsförhandlingarna från en tredje plats. Länkar kan upprättas genom en tredjepartsbrygga.

67. Punkt till punkt-förbindelser och flerpunktsförbindelser bör också uppfylla de internationella standarder som gäller för videokonferenser. Dessa standarder har utarbetats av Internationella teleunionen (ITU). En detaljerad förteckning återges i bilaga II till denna handledning.

Den gränsöverskridande förbindelsen mellan videokonferenssystemen bör också skyddas på ett sådant sätt att tredje parter hindras från att på olaglig väg snappa upp inspelningar. Om IP till IP-förbindelser används, måste de medverkande domstolarna komma överens om krypteringsmetoderna.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats