Príručka

2.1. Prípravné opatrenia

13. V prípadoch cezhraničných súdnych konaní je cieľom, aby videokonferencia čo najviac zodpovedala bežnej praxi na ktoromkoľvek súde, keď sa vypovedá na verejnom zasadnutí. V porovnaní s vnútroštátnymi justičnými konaniami existujú v cezhraničných súdnych konaniach len malé rozdiely. Zabezpečenie cezhraničného výsluchu prostredníctvom videokonferencie si vyžaduje, aby sa prijali určité formálne opatrenia.

14. V občianskych a obchodných veciach sa žiadosť súvisiaca s vykonávaním dôkazov prostredníctvom videokonferencie podáva pomocou vzorových tlačív. Tieto tlačivá sú dostupné na webovej stránke Európskeho justičného atlasu Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach.

15. V trestných veciach neexistuje povinnosť použiť určité tlačivá so žiadosťou alebo sprievodné poznámky. V rámci Európskej justičnej siete v trestných veciach sa vyvinula sprievodná poznámka pre dožiadania. Prostredníctvom sprievodnej poznámky budú dožadujúci a dožiadaný orgán schopné nadviazať priamy kontakt o obsahu a/alebo výkone dožiadania. (pozri prílohu III).

16. Žiadosti možno zasielať poštou, kuriérom, faxom (vo všetkých členských štátoch) alebo elektronickou poštou (nie vo všetkých členských štátoch). Niektoré podrobnosti o pravidlách v účinnosti v členských štátoch možno nájsť na webových stránkach európskych justičných sietí.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom