Príručka

2.6. Zápisnica z výsluchu

40. Pri cezhraničnom trestnom konaní musí justičný orgán dožiadaného členského štátu po ukončení výsluchu vypracovať zápisnicu z videokonferenčného výsluchu. V zápisnici sa uvedie dátum a miesto výsluchu, údaje o totožnosti vypočutej osoby, údaje o totožnosti a funkciách všetkých ostatných osôb, ktoré sa zúčastnili na výsluchu, údaje o prípadných prísahách a o technických podmienkach, za ktorých sa výsluch uskutočnil. Zápisnicu zašle príslušný orgán dožiadaného členského štátu príslušnému orgánu dožadujúceho členského štátu.

41. V podobnom duchu v občianskych a obchodných cezhraničných konaniach v prípade žiadostí podľa článkov 10 až 12 nariadenia o vykonávaní dôkazov (t.j. žiadosti o nepriame vykonanie dôkazov) dožiadaný súd zašle dožadujúcemu súdu písomnosti dokladajúce výkon žiadosti a prípadne vráti písomnosti, ktoré dostal od dožadujúceho súdu. K písomnostiam sa pripojí potvrdenie vykonania na tlačive H uvedenom v prílohe k nariadeniu o vykonávaní dôkazov z roku 2001.

42. Pokiaľ ide o priame vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ak vybavenie, ktoré sa má použiť, neposkytuje dožadujúci súd, za všetky náklady prenosu vrátane nákladov na prenájom vybavenia a technického personálu na jeho prevádzku má zodpovednosť orgán žiadajúci o videokonferenciu. Všeobecnou zásadou pri nepriamom vykonaní dôkazov je, že vykonaním žiadosti nevzniká žiaden nárok na náhradu daní ani nákladov. Ak si to však dožiadaný súd praje, dožadujúci súd by mal zabezpečiť náhradu nákladov vyplývajúcich z použitia videokonferencie

43. V trestných veciach, keď sa uplatňuje dohovor o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000, náklady na nadviazanie videospojenia, náklady súvisiace s prevádzkou videospojenia na území dožiadaného členského štátu, odmena poskytnutá tlmočníkom a náhrady poskytnuté svedkom a znalcom a ich cestovné náklady na území dožiadaného členského štátu nahradí dožadujúci členský štát dožiadanému členskému štátu, pokiaľ sa dožiadaný členský štát nevzdá úhrady všetkých alebo niektorých z týchto nákladov.

44. Podobne v občianskych a obchodných konaniach, ak to požaduje dožiadaný súd, dožadujúci súd bezodkladne zabezpečí úhradu odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom a nákladov, ktoré vznikli použitím videokonferencie (uplatnenie článku 18 nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001).

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom