Rokasgrāmata

Pakāpe

Videokonferences – civillietas un komerclietas

Videokonferences - krimināllietas

 

1. Pieprasījums pierādījumu iegūšanai

 

 

1.1. Iesaistītie darbību veicēji

Tiesa izsūta pieprasījumu

 

Ja tiesvedība ir sākusies, tiesa ('pieprasījuma izdevēja tiesa') pieprasījumus pārsūta tieši, citas dalībvalsts tiesai ('pieprasījuma saņēmējai tiesai'), kas uzklausa liecību. Pieprasījumu iegūt pierādījumus tieši (saskaņā ar pantu 17) pieprasījuma izdevēja tiesa iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts centrālai institūcijai vai kompetentai iestādei.

Tiesa, prokurors vai cita kompetenta tiesu iestāde izsūta pieprasījumu

Tiesa ('pieprasījuma izdevēja tiesa') vai cita kompetenta tiesu iestāde (piem., valsts prokurors vai savstarpējas tiesiskas palīdzības centri) pieprasījumi tieši pārsūta kompetentai pieprasījuma saņēmējas valsts iestādei.

 

1.2. Pieprasījuma veidlapa

Standartveidlapas 2001. gada Pierādījumu iegūšanas regulā

 

 

Pieprasījumi ir jāiesniedz, izmantojot standartveidlapas, kas ir pievienotas 2001. gada Pierādījumu iegūšanas regulai. Pieprasījumā vajadzētu būt sīkiem datiem, piem., tiesvedībā iesaistīto pušu vārdi un uzvārdi, un adreses, lietas būtība un priekšmets, apraksts, kāda liecība ir jāuzklausa, utt.. Attiecīgās veidlapas, kas jāizmanto, ir šādas –

A veidlapa – pieprasījums uzklausīt liecību (saskaņā ar 10. līdz 12. pantu);

I veidlapa – pieprasījums tieši iegūt pierādījumus (saskaņā ar 17. pantu).

Standartveidlapa (nav obligāta) – pieprasījums sniegt savstarpēju tiesisku palīdzību krimināllietās

Pieprasījumos iegūt pierādījumus videokonferencēs, līdztekus informācijai par iestādi, kas nāk klajā ar pieprasījumu, pieprasījuma mērķi un iemeslu, ja iespējams, ietver attiecīgās personas identitāti un pilsonību, un, vajadzības gadījumā, tiesu iestādes nosaukumu un to cilvēku vārdus, kuri uzklausīs liecību.

Turklāt tajā ir jāietver iemesls, kāpēc nav vēlams vai iespējams lieciniekiem vai ekspertiem klātienē piedalīties liecības uzklausīšanā, tiesu iestādes nosaukums un to cilvēku vārdi, kuri uzklausīs liecību.

 

1.3. Pieprasījums sūtīšana

Veidlapas atrodas Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta (Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās) interneta vietnē

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

Pieprasījumus var sūtīt pa pastu, ar kurjeru, pa faksu (visām dalībvalstīm) vai e-pastu (tikai 13 dalībvalstīm).

 

 

1.4. Atbilde uz pieprasījumu

 

1. (Netieša) Pierādījumu iegūšana tiesā, kas ir saņēmusi pieprasījumu –

Saņemšanas apliecinājums – Pieprasījumos, ko iesniedz saskaņā ar 10. līdz 12. pantu (piem., pieprasījumus netieši iegūt pierādījumus) pieprasījuma saņēmēja tiesa septiņās dienās pēc pieprasījuma saņemšanas nosūta saņemšanas apliecinājumu pieprasījuma izdevējai tiesai, izmantojot pielikumā doto B veidlapu.

Veidlapa – Atbildi sastāda, izmantojot F veidlapu, kas iekļauta Regulas 1206/2001 pielikumā. Tajā ir darīts zināms liecības uzklausīšanas datums, laiks, vieta un dalības noteikumi.

Termiņi – Ja Pieprasījumu nevar pieņemt vai ir vajadzīga papildu informācija, trīsdesmit dienās pieprasījuma saņēmējai tiesai ir jāinformē pieprasījuma izdevēja tiesa. Tādu paziņojumu sastāda, izmantojot C veidlapu, kas ir pievienota Pierādījumu iegūšanas regulai.

Ja pieprasījumu pieņem, tas ir jāizpilda deviņdesmit dienās pēc saņemšanas. Kavēšanās gadījumā būtu jāizmanto G veidlapa, lai par to paziņotu tiesai, kas iesniedz pieprasījumu. Ja pieprasījumu atsaka, pieprasījuma saņēmējai tiesai tas ir jādara zināms pieprasījuma izdevējai tiesai sešdesmit dienās pēc pieprasījuma saņemšanas.

Atteikums izmantot videokonferences – Tiesa, kas saņēmusi pieprasījumu, izpilda prasību, ja vien tā nav pretrunā tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura ir saņēmusi pieprasījumu, un nav nopietnu grūtību to izpildīt.

 

Tiesa, kas atbild par pieprasījuma izskatīšanu, apliecina pieprasījuma saņemšanu cik drīz vien iespējams. Tomēr pieprasījuma saņēmējai tiesai nav pienākuma apliecināt pieprasījuma saņemšanu saskaņā ar 2000. gada MLA konvenciju.

Pieprasījuma saņemšanas apliecinājumu nosūtīs pieprasījuma izdevējas dalībvalsts iestāde, un tajā būs tiesas nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs un, ja iespējams, tiesnesis, kas atbild par tā apstrādi.

 

Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts izpilda palīdzības pieprasījumu pēc iespējas drīz, cik vien iespējams ņemot vērā pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts norādītos procedūru termiņus un citus termiņus. Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts skaidro termiņu iemeslus.

 

Atteikums izmantot videokonferences – Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts piekrīt liecības sniegšanai, izmantojot videokonferenci, ar noteikumu, ka videokonferences izmantošana nav pretrunā attiecīgās valsts tiesību pamatprincipiem, un tai ir lietas izskatīšanai vajadzīgie tehniskie līdzekļi.

 

17. pants – pieprasījumi tieši iegūt pierādījumus –

Trīsdesmit dienās pēc pieprasījuma saņemšanas centrāla institūcija vai kompetenta iestāde, aizpildījusi J veidlapu, informē pieprasījuma izdevēju tiesu, vai pieprasījums ir pieņemts, un par visiem nosacījumiem pierādījumu iegūšanai. Ja tas ir pieņemts, dalībvalsts centrālā institūcija vai kompetenta iestāde var norīkot tiesu piedalīties pierādījumu iegūšanā, lai šim pantam un izklāstītajiem nosacījumiem nodrošinātu pienācīgu piemērojumu.

 

 

1.5. Piekļuve videokonferenču iekārtām

Ja tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, vai tiesai, kas pieprasījumu saņem, nav pieejami minētie tehniskie līdzekļi, tiesas, savstarpēji vienojoties, tādus līdzekļus var darīt pieejamus.

Ja pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij nav pieejami tehniski videokonferenču līdzekļi, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā ar savstarpēju vienošanos tādus līdzekļus var darīt pieejamus.

 

1.6. Praktiski darbi pirms videokonferencēm

1. (Netieša) Pierādījumu iegūšana tiesā, kas ir saņēmusi pieprasījumu –

Tiesa, kas saņem pieprasījumu – dara zināmu pierādījumu iegūšanas datumu, laiku, vietu un dalības noteikumus.

- uzaicina liecinieku,

Tiesa, kas ir izsūtījusi pieprasījumu un tiesa, kas ir saņēmusi pieprasījumu –

– rezervē tiesas zāli

– aktivē videokonferenču iekārtas (arī pārbauda savienojumus)

– rezervē tulku un tehniskā personāla pakalpojumus.

2. Tieša pierādījumu iegūšana –

Tiesa, kas ir izsūtījusi pieprasījumu –

- lieciniekiem dara zināmu datumu, laiku, pierādījumu iegūšanas vietu.

Pieprasījuma izdevēja tiesa vai videokonferenču vieta (ar centrālas institūcijas vai kompetentas iestādes palīdzību) –

- rezervē tiesa zāli vai videokonferenču vietu,

– aktivē videokonferenču iekārtas (arī pārbauda savienojumus),

– rezervē tulku un tehniskā personāla pakalpojumus.

Tās dalībvalsts tiesu iestāde, kas ir saņēmusi pieprasījumu, personai nosūta tiesas pavēsti saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām.

 

Pieprasījuma izdevēja un pieprasījuma saņēmēja tiesa vai videokonferenču vieta –

- rezervē tiesa zāli vai videokonferenču vietu,

– aktivē videokonferenču iekārtas (arī pārbauda savienojumus),

– rezervē tulku un tehniskā personāla pakalpojumus.

 

 

1.7. Valodas un mutiska tulkošana

1. (Netieša) Pierādījumu iegūšana tiesā, kas ir saņēmusi pieprasījumu –

Valoda

Izmanto pieprasījuma saņēmējas tiesas valodu.

Tulku izmantošana

Vajadzības gadījumā pēc pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vai pēc liecinieka lūguma pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts lieciniekam nodrošina tulku.

2. Tieša pierādījumu iegūšana –

Valoda

Saskaņā ar centrālas institūcijas vai kompetentas iestādes uzliktiem nosacījumiem lieto pieprasījuma izdevējas tiesas valodu.

Tulku izmantošana

Pieprasījuma izdevēja tiesa nodrošina, ka vajadzības gadījumā nopratināmai personai palīdz tulks.

 

Valodas

Pieprasījuma izdevēja tiesa pieprasījumā informē pieprasījuma saņēmēju tiesu, kādu valodu lietos.

Pieprasījuma izdevēja un pieprasījuma saņēmēja tiesa vajadzības gadījumā var pieņemt lēmumu, vai tiesvedība pilnībā vai daļēji notiek svešvalodā.

Tulku izmantošana

Pēc iesniedzējas dalībvalsts vai liecinieka lūguma vajadzības gadījumā pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts lieciniekam nodrošina tulku.

 

2.1. Izmeklēšanas norise, izmantojot videokonferences

Piemēro pieprasījuma saņēmējas valsts tiesības

Videokonferenču lietojumu organizē saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts tiesībām. Tomēr pieprasījuma izdevēja tiesa var lūgt izpildīt pieprasījumu saskaņā ar īpašu, dalībvalsts tiesībās paredzētu procedūru. Pieprasījuma saņēmēja tiesa to ievēro, ja vien tāda procedūra ir saderīga ar dalībvalsts tiesībām vai arī tā nerada nopietnas grūtības.

Tieši iegūstot pierādījumus pieprasījuma izdevējā tiesā saskaņā ar 17. pantu, pieprasījuma izdevēja tiesa izpilda pieprasījumu saskaņā ar attiecīgas valsts tiesībām.

Piemēro pieprasījuma izdevējas valsts tiesības

Videokonferenču lietojumu organizē saskaņā ar pieprasījuma izdevējas valsts tiesībām. Pieprasījuma saņēmēja valsts ievēro pieprasījuma izdevējas valsts skaidri norādītās formalitātes un procedūras ar noteikumu, ka formalitātes un procedūras nav pretrunā ar pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību pamatprincipiem.

 

 

 

Atteikums liecināt

Persona, ko paredzēts nopratināt, ir tiesīga atteikties to darīt, ja tas ir paredzēts pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktos vai pieprasījuma izdevējas valsts tiesību aktos.

 

Pieprasījumus tieši iegūt pierādījumus saskaņā ar 17. pantu var īstenot tikai brīvprātīgi, bez piespiedu pasākumiem.

 

Atteikums liecināt

Persona, ko paredzēts nopratināt, ir tiesīga atteikties, ja tas ir paredzēts pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktos vai arī pieprasījuma izdevējas valsts tiesību aktos.

Pieprasījuma saņēmējas valsts tiesu iestādes klātbūtne

Liecības uzklausīšanā piedalās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesu iestāde, kam vajadzības gadījumā palīdz tulks, un tā ir atbildīga arī par liecinieka identifikāciju un pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesību pamatprincipu ievērošanu.

 

 

2.2. Kas ir atbildīgs par lietas izskatīšanu videokonferencēs

1. (Netieša) Pierādījumu iegūšana tiesā, kas ir saņēmusi pieprasījumu –

Pieprasījuma saņēmēja tiesa (pieprasījuma saņēmēja valsts saskaņā ar 2001. gada Pierādījumu iegūšanas regulas 10. līdz 12. pantu)

 

2. Tieša pierādījumu iegūšana –

Pieprasījuma izdevēja tiesa (pieprasījuma izdevēja valsts saskaņā ar 2001. gada Pierādījumu iegūšanas regulas 17. pantu)

 

 

Pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesa vai prokurors.

 

2.3. Videokonferenču izmaksas

Pieprasījuma izdevēja tiesa nodrošina ekspertiem un tulkiem izmaksāto algu un videokonferenču organizācijas izdevumu atlīdzināšanu. Pieprasījuma izpilde nav pamats, lai pieprasītu nodokļu vai izmaksu kompensāciju. Tomēr, ja tiesa, kas saņem pieprasījumu, to lūdz, tad tiesai, kas nosūta pieprasījumu, būtu jānodrošina tādu izmaksu atlīdzināšana, kas radušās, izmantojot videokonferenci.

Pieprasījuma izdevēja tiesa nodrošina ekspertiem un tulkiem izmaksāto algu un videokonferenču organizācijas izdevumu atlīdzināšanu. Pieprasījuma saņēmēja tiesa var atteikties atlīdzināt visus vai dažus izdevumus.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu