Håndbog

2.6. Protokollat for retsmødet

40. I grænseoverskridende straffesager skal den judicielle myndighed i den anmodede medlemsstat, når afhøringen er afsluttet, udarbejde et protokollat for videokonferenceafhøringen. Protokollatet skal oplyse dato og sted for afhøringen, de afhørte personers identitet, identitet og funktion for alle andre personer, der har deltaget i afhøringen, eventuelle edsaflæggelser og de tekniske forhold under afhøringen. Dokumentet fremsendes af den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat til den kompetente myndighed i den anmodende medlemsstat.

41. På tilsvarende måde tilsender den anmodede ret i civile og handelsretlige grænseoverskridende sager i forbindelse med anmodninger, der fremsættes i henhold til artikel 10-12 i 2001-forordningen om bevisoptagelse (dvs. indirekte anmodninger), den anmodende ret de dokumenter, der godtgør, at anmodningen er efterkommet, og den tilbagesender eventuelle dokumenter, den har modtaget fra den anmodende ret. Dokumenterne fremsendes sammen med et bevis for udførelsen under anvendelse af formular H i bilaget til 2001-forordningen om bevisoptagelse.

42. I forbindelse med direkte bevisoptagelse i civile og handelsretlige sager vil det, når det udstyr, der skal bruges, ikke stilles til rådighed af den anmodende ret, være den myndighed, der anmoder om videokonferencen, der er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med transmissionen, herunder omkostningerne ved leje af udstyr og teknisk personale til at betjene det. Det generelle princip for indirekte bevisoptagelse er, at opfyldelsen af anmodningen ikke må give anledning til krav om tilbagebetaling af afgifter eller omkostninger. Hvis den anmodede ret anmoder om det, skal den anmodende ret dog sikre tilbagebetaling af omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af videokonference.

43. I straffesager, hvor 2000-konventionen om gensidig retshjælp finder anvendelse, refunderer den anmodende medlemsstat den anmodede medlemsstat udgifter til oprettelse af videoforbindelsen, udgifter i forbindelse med betjeningen af videoforbindelsen i den anmodede medlemsstat, udgifter til aflønning af de tolke, som den anmodede medlemsstat stiller til rådighed, og til godtgørelse til vidner og eksperter samt disses rejseudgifter i den anmodede medlemsstat, medmindre den anmodede medlemsstat giver afkald på et få refunderet alle eller nogle af disse udgifter.

44. På samme måde sørger den anmodende ret i civile og handelsretlige sager for straks at til-bagebetale godtgørelse til eksperter og løn til tolke samt omkostninger i forbindelse med anvendelse af videokonference, hvis den anmodede ret kræver det (anvendelse af artikel 18 i 2001-forordningen om bevisoptagelse).

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website