Håndbog

4.2. De retlige rammer i civil- og handelsretlige sager

74. De relevante retlige rammer for bevisoptagelse via videokonference i civil- og handelsretlige sager er forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område. I henhold til denne forordning kan videokonference anvendes i to mulige sammenhænge i forbindelse med grænseoverskridende bevisoptagelse. Der er tale om bevisoptagelse foretaget af en anmodet ret i henhold til artikel 10-12 og direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17.

75. I henhold til artikel 10-12 kan parterne og deres repræsentanter være til stede under bevisoptagelsen ved den anmodede ret, hvis dette er hjemlet i lovgivningen i den anmodende rets medlemsstat. Den anmodede ret fastsætter betingelserne for parternes og deres repræsentanters deltagelse i overensstemmelse med artikel 10. Den anmodede ret underretter dem om, hvornår og hvor retsforhandlingerne finder sted. I henhold til artikel 11 kan den anmodede ret også bede parterne og deres repræsentanter om at være til stede ved eller deltage i bevisoptagelsen, hvis denne mulighed er hjemlet i medlemsstatens lovgivning. Befuldmægtigede for den anmodende ret kan også vælge at være til stede ved den anmodede rets bevisoptagelse, hvis dette er tilladt efter lovgivningen i den anmodende rets medlemsstat. Hvis der anmodes om deltagelse af befuldmægtigede for den anmodende ret under bevisoptagelsen, fastlægger den anmodede ret betingelserne for deltagelsen i overensstemmelse med artikel 10.

76. For at lette parternes eller den anmodende rets tilstedeværelse eller deltagelse kan den anmodende ret bede den anmodede ret om at anvende kommunikationsteknologi, f.eks. videokonference, ved bevisoptagelsen. Den anmodede ret skal efterkomme denne anmodning, medmindre den er uforenelig med dens lovgivning eller på grund af større praktiske vanskeligheder. Hvis anmodningen ikke efterkommes, underretter den anmodede ret den anmodende ret herom.

Hvis der ikke er adgang til tekniske hjælpemidler, kan retterne stille tekniske hjælpemidler til rådighed efter fælles overenskomst.

77. Undtagen i tilfælde af et ønske om særlige formkrav fra den anmodende ret opfylder den anmodede ret anmodningen i overensstemmelse med lovgivningen i sin medlemsstat. Den leder afhøringen, og afhøring foretages normalt på den anmodede rets officielle sprog. Den anmodede ret står også for at arrangere afhøringen og indkalde vidnet. Hvis det er nødvendigt, anvendes der tvangsmidler i overensstemmelse med den anmodede rets lovgivning. Vidnet kan påberåbe sig en vidne-fritagelsesgrund i overensstemmelse med lovgivningen i den anmodede eller den anmodende rets medlemsstat.

78. Retten kan i henhold til artikel 17 anmode om direkte bevisoptagelse i en anden medlemsstat, og den forelægger en anmodning for det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anden medlemsstat. Direkte bevisoptagelse skal ske på frivilligt grundlag uden brug af tvangsmidler. Den anmodende ret skal underrette de personer, der afhøres, om, at direkte bevisoptagelse er frivillig.

Efter anmodningen underretter det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat den anmodende ret om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes, og om eventuelle betingelser efter lovgivningen i dens medlemsstat (f.eks. kan en ret i den anmodede medlemsstat udpeges til at deltage i bevisoptagelsen). Den anmodende ret optager beviset i overensstemmelse med lovgivningen i sin medlemsstat, dog under overholdelse af betingelserne i den anmodede medlemsstats lovgivning. Ligesom artikel 10 tilskynder artikel 17 til brug af videokonference. Anmodningen kan afvises af det centrale organ eller den kompetente myndighed, hvis anmodningen ikke henhører under anvendelsesområdet for 2001-forordningen om bevisoptagelse, hvis den ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger, eller hvis direkte bevisoptagelse er i modstrid med grundlæggende retsprincipper i lovgivningen i dens medlemsstat.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website