Наръчник

2.1 Подготвителни мерки

13. В трансграничните съдопроизводства целта е заседанието с видеоконферентна връзка да се доближава във възможно най-голяма степен до обичайната практика на съда при снемане на показания в открито заседание. Трансграничните процедури се различават макар и в незначителна степен от националните съдебни процедури. Осъществяването на трансграничен разпит чрез видеоконферентна връзка изисква предприемането на някои формални мерки.

14. По граждански и търговски дела искането, което засяга снемането на показания чрез видеоконферентна връзка, се прави със стандартни формуляри. Тези формуляри могат да се намерят на уебсайта на Европейския съдебен атлас на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

15. По наказателноправни въпроси няма изискване да се използват формуляри за искане или придружителни писма. Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси е изготвила образец на придружително писмо за съдебни поръчки. Въз основата на придружителното писмо молещите и замолените органи ще могат да установят пряк контакт във връзка със съдържанието и/или изпълнението на съдебната поръчка. (Вж. приложение ІII).

16. Исканията могат да се изпращат по пощата, по куриер, по факс (за всички държави-членки) или по електронна поща (не за всички държави-членки). На уебсайтовете на европейските съдебни мрежи може да се намери информация за правилата, които са в сила в държавите-членки.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт