Mediation in EU countries

Mediation is at varying stages of development in Member States. There are some Member States with comprehensive legislation or procedural rules on mediation. In others, legislative bodies have shown little interest in regulating mediation. However, there are Member States with a solid mediation culture, which rely mostly on self-regulation.

More and more disputes are being brought to court. As a result, this has meant not only longer waiting periods for disputes to be resolved, but it has also pushed up legal costs to such levels that they can often be disproportionate to the value of the dispute.

Mediation is in most cases faster and, therefore, usually cheaper than ordinary court proceedings. This is especially true in countries where the court system has substantial backlogs and the average court proceeding takes several years.

This is why, despite the diversity in areas and methods of mediation throughout the European Union, there is an increasing interest for in this means of resolving disputes as an alternative to judicial decisions.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Belgien

I stället för att vända sig till domstol kan man försöka lösa en tvist genom medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en särskild medlare går in och hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Såväl myndigheterna som juristkåren i Belgien är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Den federala medlingsbyrån Commission fédérale de médiation/De federale bemiddelingscommissie.

Byrån utför inte själv någon medling, utan reglerar yrket och håller ett register över auktoriserade medlare.

Byråns sekretariat lämnar information på Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska och Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska. Byrån kan kontaktas via Länken öppnas i ett nytt fönstere-post och på följande adress:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation/De federale bemiddelingscommissie
Rue de la Loi, 34
1000 Bruxelles/Brussel
Tfn (+32) 2 224 99 01 
Fax (+32) 2 224 99 07

Den federala medlingsbyrån auktoriserar medlare och garanterar därmed medlingens kvalitet och medlingsfunktionens utveckling.

Förteckningen över medlare finns på Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska och Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom

 • civilrätt (inbegripet familjetvister),
 • handelsrätt,
 • arbetsrätt.

Det förekommer också reparativ medling på det straffrättsliga området men detta faller inte under den federala medlingsbyråns befogenhetsområde.

Det vanligaste området för medling är inom civilrätten, och då särskilt i familjerättsliga ärenden.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Att använda sig av medling är parternas fria val, och det blir inga påföljder om den misslyckas.

Enligt de senaste familjerättsliga bestämmelserna måste domaren informera parterna om möjligheten att använda sig av medling.

Det finns en uppförandekod för medlare på Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska och Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska.

Information och utbildning

Det finns mycket information om medling på webbplatsen, på både Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska och Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska. Här finns också svar på olika frågor om medling (hur det går till, vad det kostar, vem man kontaktar osv.).

För professionella medlare

På webbplatsen finns en särskild yrkessida för medlare, Le coin des professionnels/Nieuws voor bemiddelaars. Här finns information om kriterier för auktorisering och utbildningsmöjligheter för medlare.

Den federala medlingsbyrån har reglerat medlarutbildningen, men själva utbildningen tillhandahålls av den privata sektorn.

Utbildningsprogrammet omfattar en allmän del på 60 timmar varav minst 25 timmar teori och minst 25 timmar praktik.

 • Den allmänna delen täcker generella medlingsprinciper (etik/filosofi), studier av olika former av alternativ tvistlösning, tillämplig juridik, sociologiska och psykologiska aspekter samt medlingsprocessen.
 • Den praktiska utbildningen omfattar programmets ämnesområden och utvecklar genom rollspel förmågan att förhandla och kommunicera.

Utöver denna allmänna del av utbildningen finns särskilda kurser för varje typ av medling (minst 30 timmar som kan fördelas fritt mellan teoretisk och praktisk utbildning).

Det finns särskilda kurser för medling i familjeärenden, civil- och handelsrättsliga ärenden och sociala ärenden.

Auktorisering

 • Kriterier för auktorisering av medlare.
 • Direktiv för inlämning av ansökan om auktorisering som medlare enligt lagen av den 21 februari 2005.
 • Förteckning över ansökningar om auktorisering som medlare (Word).

Utbildning/fortbildning

Grundutbildning

 • Beslut av den 1 februari 2007 om villkor och förfaranden för auktorisering av utbildningsanstalter och utbildning av auktoriserade medlare (PDF).
 • Förteckning över utbildningsanstalter som godkänts av den federala medlingsbyrån.

Fortbildning

 • Beslut av den 18 december 2008 om auktoriserade medlares skyldigheter i fråga om fortbildning och kriterier för godkännande av program för detta.

Uppförandekod

 • Uppförandekod för auktoriserade medlare (Word).

Hantering av klagomål

 • Beslut om förfarandet för återkallande av överenskommelse, fastställandet av påföljder enligt uppförandekoden och förfarandet för tillämning av dessa påföljder.

Vad kostar medling?

Medling är inte kostnadsfritt. Medlarens arvode avtalas mellan den enskilda medlaren och parterna. Detta regleras inte i lag. Vanligen betalar parterna halva arvodet var.

För en part med låga inkomster är det möjligt att få bidrag till medlarens arvode, om medlaren är auktoriserad.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Europaparlamentets och rådets Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG, ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska meddela vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran. Belgien har inte meddelat detta ännu.

Enligt artiklarna 1733 och 1736 i rättegångslagen kan en medlingsöverenskommelse stadfästas av en domare, vilket gör överenskommelsen autentisk och verkställbar. Formellt tolkas då överenskommelsen i en dom.

Det finns ett alternativ till stadfästandet. Medlingsöverenskommelsen kan nämligen också upprättas som notariehandling hos en notarie. Överenskommelsen blir då autentisk och verkställbar utan att man behöver vända sig till domstol. Detta kräver dock att alla parter är överens.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBelgiska justitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala medlingsbyrån

Senaste uppdatering: 06/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Bulgarien

Varför inte försöka lösa tvister genom medling i stället för att vända sig till domstol? Medling är en alternativ tvistlösningsmetod, där en medlare hjälper parterna i en tvist att nå en överenskommelse. Bulgariens regering och rättstillämpare inser fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Bulgariens justitieministerium har inrättat ett register över medlare inom ramen för det centrala registret över icke vinstdrivande juridiska personer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster.

Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats finner man

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling kan användas inom många olika rättsområden. Dessa områden regleras eller begränsas dock inte av lagstiftning. Hittills har flertalet registrerade medlare inriktat sig på handels- och företagsrelaterad medling.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är helt och hållet frivilligt. Även om medling är ett alternativt sätt att lösa tvister utan att vända sig till domstol ställs inga krav på medling när domstolsförfaranden inleds.

Det finns ingen särskild uppförandekod för medlare. Bestämmelser om etiska normer finns dock i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007, där villkor och förfaranden för godkännande av medlingsorganisationer fastställs.

Information och utbildning

De organisationer som tillhandahåller utbildning för medlare finns inom den privata sektorn.

Utbildningsseminarier hålls i ämnen som rättsförfaranden och etikregler för medlares uppträdande och i det förfarande som anges i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007.

Vad kostar medling?

Medling är inte kostnadsfri. Medlaren och de berörda parterna kommer överens om betalningen.

Finns det möjlighet att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG (som syftar till att främja och underlätta medling som ett alternativt sätt att lösa gränsöverskridande tvister i EU) ska det vara möjligt att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart.

Detta kommer medlemsstaterna att meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister över medlare

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister över medlare (sökning)

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Tjeckien

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling?

Detta är en form av ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Fördelen med medling är den tid man sparar (jämfört med en långdragen rättegång) och ofta även pengar (jämfört med kostnaderna för ett rättsligt förfarande).

Vem kontaktar man?

Länken öppnas i ett nytt fönsterTjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst är det centrala organet för medling som metod att hantera följderna av ett brotts genom förhandlingar mellan gärningsman och brottsoffer i ett brottmålsförfarande. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten lyder under justitieministeriet.

För medling i civilrättsliga mål kan man vända sig till någon av de medlare som erbjuder denna tjänst. Kontaktuppgifter till medlare i Tjeckien som finns på olika webbplatser går att hitta om man söker på begreppet “medling“ (“mediace“).

En förteckning över medlare finns exempelvis på de webbplatser som tillhör tjeckiska medlarorganisationen, tjeckiska advokatsamfundet och förbundet för skiljedoms- och medlingsförfaranden. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten som arbetar inom de olika distriktsdomstolarnas går att hitta på denna tjänsts webbplats. En förteckning över medlare enligt lag nr 202/2012 om medling förs av Tjeckiens justitieministerium och kommer inom kort att offentliggöras.

Ett antal icke-statliga medlingsorganisationer och andra aktörer finns även.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom alla rättsområden, om annat inte föreskrivs i lagstiftningen. Detta inbegriper familje-, handelsrätt och straffrätt. Enligt civilprocesslagen kan domaren, när så är ändamålsenligt och lämpligt, förordna om att parterna i målet ska delta i ett inledande tre timmar långt möte med medlaren. I sådana fall kan rättegången skjutas upp i upp till tre månader.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Ja, medling regleras både i den nya lagen nr 202/2012 om medling och, i fråga om brottmål, i lag nr 257/2000 om Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst.

Information och utbildning

En registrerad medlare som verkar i enlighet med lag nr 202/2012 måste klara ett prov inför en nämnd som utses av justitieministeriet. Medlare som verkar inom ramen för Skyddstillsyns- och medlingstjänsten enligt lag nr 257/2000 måste klara ett kvalificeringstest.

Utbildningen av medlare som sysslar med brottmål anordnas av Skyddstillsyns- och medlingstjänsten medan medlarutbildning på det civilrättsliga området erbjuds av en rad aktörer och utbildningsanstalter.

Vad kostar medling?

Medling genom Skyddstillsyns- och medlingstjänsten är gratis, eller så står staten för kostnaderna.

Om domstolen skjuter upp en tvistemålsförhandling och förordnar om att parterna ska möta en medlare, gäller för de första tre timmarna av medlingsmötet den taxa som fastställs i de rättsliga genomförandeföreskrifterna (400 tjeckiska kronor för varje påbörjad timme). Parterna delar på kostnaderna (i det fall parterna är befriade från domstolsavgifter träder staten in). Pågår medlingen längre än tre timmar står parterna till lika del för kostnaden, men bara upp till det belopp som överenskommits mellan medlaren och medlingsparterna, dvs. parterna i rättegången.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar. En överenskommelse mellan medlingsparterna I ett tvistemål kan vid fortsatt rättgång föreläggas domstolen för godkännande. Resultatet av en medling som genom Skyddstillsyns- och medlingstjänstens försorg sker i ett brottmål kan beaktas av åklagaren och domstolen i deras beslut i en viss sak.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Danmark

I Danmark kan man anlita privata medlare. Privat medling är inte reglerad i lag och parterna står själva för kostnaderna. Dessutom finns det lagstadgade möjligheter till medling i tvistemål vid byretten, landsretten eller vid Sjö- och handelsdomstolen, och till konfliktlösning i brottmål (se nedan).

Medling i tvistemål

Kapitel 27 i rättegångslagen innehåller bestämmelser om medling i tvistemål vid byretten, landsretten eller vid Sjö- och handelsdomstolen.

Rätten kan på parternas begäran utse en medlare som ska hjälpa parterna att själva komma överens om en lösning på tvisten (rättsmedling).

Syftet med förfarandet är att ge parter i mål som handläggs av domstol en möjlighet, om de så önskar, att försöka lösa tvisten på annat sätt än genom det traditionella förlikningsförfarandet i domstol, som bygger på gällande lagstiftning, eller genom ett domstolsavgörande. Genom rättsmedling kan parterna få möjlighet att nå fram till en lösning av tvisten som båda parterna uppfattar som mer tillfredsställande, eftersom parterna får större inflytande över händelseförloppet och hänsyn tas till deras underliggande intressen, behov och framtid.

Domare eller tjänstemän vid den berörda domstolen, eller advokater som domstolsförvaltningen godkänt som medlare i det berörda landsrettsdistriktet, kan utses till medlare.

Medlaren fastställer i samråd med parterna hur medlingen ska genomföras. Om parterna samtycker kan medlaren hålla möten med parterna var för sig.

Varje part står för sina egna medlingskostnader, om parterna inte kommit överens om något annat.

Om medlingen leder till en lösning kan denna föras till protokollet, varefter målet kan avskrivas.

Enligt § 478(1)(2) i rättegångslagen kan en förlikning som ingåtts vid domstol eller andra myndigheter ligga till grund för verkställighet om domstolsavgöranden kan verkställas enligt lag.

Enligt § 478(1)(4) kan en skriftlig förlikning rörande obetalda skulder som ingåtts utanför domstol ligga till grund för verkställighet om det i förlikningen uttryckligen anges att den kan ligga till grund för verkställighet.

Rättegångslagen finns på webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterRetsinformation.

Medling i brottmål

Genom lag nr 467 av den 12 juni 2009 om konfliktråd med anledning av brott, som trädde i kraft den 1 januari 2010, införs ett permanent och landsomfattande system för konfliktlösning i brottmål.

Polischefen i varje polisdistrikt inrättar ett konfliktråd, där offret och gärningsmannen tillsammans med en neutral medlare kan träffas med anledning av ett brott.

Medling i konfliktråd kan endast äga rum om parterna samtycker till att delta. Barn och ungdomar under 18 år kan dock endast delta med sin förmyndares samtycke. Medling i konfliktråd kan endast äga rum om gärningsmannen i allt väsentligt har erkänt sitt brott.

Medlaren fastställer hur konfliktrådet ska genomföras efter diskussion med parterna. Vid konfliktrådet hjälper medlaren parterna att diskutera brottet och kan hjälpa dem att formulera eventuella överenskommelser som de vill ingå.

Medling i konfliktråd ersätter inte straffet eller brottets andra rättsliga följder.

Lagen om konfliktråd med anledning av brott finns på webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterRetsinformation.

Vem kontaktar man?

I tvistemål kan man kontakta den domstol som handlägger målet. Uppgifter om adress och telefonnummer etc. till den berörda domstolen kan fås via webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsstyrelsen.

I brottmål kan man kontakta det polisdistrikt som handlägger målet. Uppgifter om adress och telefonnummer etc. till det berörda polisdistriktet kan fås via webbsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterRigspolitiet.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Se ovan.

Finns det några särskilda regler som måste följas?

Se ovan.

Information och utbildning

Se ovan.

Vad kostar medling?

Se ovan.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Se ovan.

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Tyskland

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Tyskland är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Det finns många organisationer som hjälper till med medlingstjänster. Nedan finns ett urval av de viktigaste organisationerna:

Dessa organisationer kan hjälpa parter som vill anlita en medlare.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Generellt sett är medling alltid tillåten om det inte finns något formellt rättsligt krav om att en viss tvist eller annan fråga måste lösas i domstol. De områden där medling oftast kommer i fråga är familjerätt, arvsrätt och handelsrätt.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Den 26 juli 2012 trädde lagen om medling (artikel 1 i lagen av den 21 juli 2012 om främjande av medling och andra förfaranden för tvistlösning utanför domstol, Bundesgesetzblatt I, s. 1577), i kraft i Tyskland. Det var första gången som medling reglerades i lag i Tyskland. Dessutom innebär denna lag att EU-direktivet om medling införlivas i lagstiftningen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område, EUT L 136, 24.5.2008, s. 3). Den tyska medlingslagen går utöver vad EU-direktivet kräver. Direktivet gäller endast för gränsöverskridande tvister på civil- och handelsrättens område. Medlingslagen är tillämplig på alla former av medling som förekommer i Tyskland, oavsett typ av tvist och parternas hemvist.

Den tyska medlingslagen fastställer endast överordnade principer. Medlare och parter har ett stort spelrum vid genomförandet av en medling. I lagen definieras för det första vad som avses med ”medling” och ”medlare”, för att avgränsa medling från andra förfaranden för tvistlösning. Medling är dessutom en strukturerad metod, där parterna med hjälp av en eller flera medlare frivilligt och under eget ansvar försöker bilägga sin tvist. Medlare är oberoende och opartiska personer utan beslutanderätt, med uppgift att vägleda parterna genom medlingen. Man har medvetet avstått från att fastställa ingående regler om hur en medling formellt ska genomföras. Däremot fastställs vissa redovisningsskyldigheter och verksamhetsbegränsningar för att säkra medlarnas oberoende och opartiskhet. Vidare är medlarnas tystnadsplikt gentemot klienterna uttryckligen reglerad i lag.

Processlagstiftningen (t.ex. civilprocesslagen) innehåller olika incitament som syftar till att främja alternativ tvistlösning. När talan väcks vid en civilrättslig domstol ska parterna således ange om de redan har försökt lösa tvisten genom medling och om det enligt deras mening finns särskilda skäl att inte överväga ett sådant tillvägagångssätt. Vidare kan domstolen föreslå parterna medling eller en annan utomrättslig tvistlösningsmetod och, om parterna väljer att godta ett sådant förslag, vilandeförklara målet. För närvarande finns det inga planer på att införa rättshjälp i samband med medling.

Förbundsregeringen ska inom fem år från det att lagen trätt i kraft underrätta det tyska parlamentet om hur lagen fungerar. Det ska också undersökas om det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder avseende utbildning och fortbildning av medlare.

Information och utbildning

Allmän information finns på justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bmj.de/).

Det finns ingen fastställd yrkesbeskrivning för medlare. Det finns inte heller några begränsningar när det gäller vem som har tillträde till medlaryrket. En medlare ska under eget ansvar se till att han eller hon genom ändamålsenlig utbildning och fortbildning har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att vägleda parterna genom medlingen på ett sakkunnigt sätt. I lagen fastställs vilka kunskaper, kompetenser och metoder en ändamålsenligt utbildning som regel bör förmedla. Det finns ingen bestämd minimiålder och inte heller några krav på att en medlare ska ha en viss grundutbildning med avslutad universitetsexamen.

Justitieministeriet kan i förordningar fastställa kompletterande krav på utbildningens och fortbildningens innehåll. Den som har genomgått en utbildning som motsvarar kraven i dessa bestämmelser har rätt att kalla sig auktoriserad medlare.

För närvarande finns inga planer på att införa ett formellt förfarande.

Medlarutbildning erbjuds av förbund, föreningar, universitet, företag och enskilda.

Vad kostar medling?

Medlingen är inte kostnadsfri. Privata medlare och de berörda parterna ingår ett avtal om betalningen.

Det finns varken några bestämmelser som reglerar medlingsavgifter eller statistik över kostnaderna. Normalt sett brukar avgifterna ligga på 80–250 euro per timme.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

I princip kan en överenskommelse som grundas på medling verkställas med hjälp av en advokat eller en notarie (§§ 796a–c och 794.1 (5) i civilprocesslagen).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förbundet för medling i familjeärenden

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala medlingsförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förbundet för medling i ekonomiska ärenden och arbetsärenden

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingscentralen

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundet

Senaste uppdatering: 12/04/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Estland

I stället för att anlita domstol - varför inte försöka lösa en tvist genom medling? Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Både myndigheter och jurister i Estland är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

I estnisk lag gör man åtskillnad mellan medling och förlikning. Medling är ett bredare begrepp som avser alla situationer där en oberoende tredje part hjälper till att lösa en tvist, och den tredje parten behöver inte vara en dömande instans.

I vissa fall kan justitiekanslern fungera som medlare. Även om lagen om justitiekanslerns ämbete inte hänvisar till begreppet "ombudsman" utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Sedan 2011 har också justitiekanslern agerat som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Förlikning innebär enligt estnisk lag att en förlikningsman eller ett förlikningsorgan agerar i tvistemål. Förlikning regleras genom förlikningslagen, medan medling regleras genom en separat lag för det ändamålet. Förlikningslagen utformades för att införliva direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område i Estlands nationella lagstiftning.

Enligt förlikningslagen kan en förlikningsman vara vilken fysisk person som helst som båda parterna har godkänt för ändamålet. Vidare kan en advokat eller en notarie fungera som förlikningsman. Enligt den särskilda lagen om förlikning kan en förlikningsman också vara placerad vid ett offentligt organ på statlig eller lokal nivå.

På notariekammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats finns en förteckning över notarier som är villiga att fungera som förlikningsmän.

En förteckning över advokater som är villiga att fungera som förlikningsmän finns på samma sätt tillgänglig på advokatsamfundets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Socialministeriet planerar att utveckla verksamheten med medlare/förlikningsmän för familjer.

Du kan också kontakta följande icke-statliga organisationer:

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands samfund för medlare lämnar information på både estniska och engelska. Kontaktperson är Länken öppnas i ett nytt fönsterAnneli Liivamägi.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstniska försäkringsbolagens sammanslutning har inrättat en försäkringsmedlare som ska behandla tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Enligt lagen om lösning av kollektiva arbetsmarknadskonflikter (dvs. tvister som gäller villkoren i ett kollektivavtal) har parterna i sådana konflikter möjlighet att anlita en offentlig förlikningsman. Den offentlige förlikningsmannen är en opartisk expert med uppgift att hjälpa parterna i arbetsmarknadskonflikten att nå en kompromiss.

Adressen till den offentlige förlikningsmannen för kollektiva arbetsmarknadskonflikter är: Henn Pärn, (riiklik lepitaja), e-post Länken öppnas i ett nytt fönsterHenn.Parn@riikliklepitaja.ee Mer finns att läsa på den offentlige förlikningsmannens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Generellt bör förlikningsförfarandet i förlikningslagen användas för alla civilrättsliga tvister. Det finns också ett förlikningsförfarande som ska tillämpas i tvistemål i första instans. Även om det inte finns någon statistik som möjliggör en jämförelse förefaller medling vara vanligare inom familjerättens område.

Justitiekanslern handlägger tvister där en enskild person hävdar att han eller hon utsatts för diskriminering beroende på kön, ras, nationalitet eller etnisk härkomst, hudfärg, språk, ursprung, religion, politisk eller annan åskådning, ekonomisk eller social status, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra egenskaper enligt gällande lag. Medlare kan också kopplas in i ärenden som handlar om grundläggande rättigheter.

Den offentliga förlikningsmannens befogenhet gäller kollektiva arbetsmarknadskonflikter.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Den allmänna principen i estnisk lag är att det är frivilligt att använda sig av medling.

Samfundet för medlare har utarbetat en standardbehörighet som kommer att krävas för förlikningsmän som arbetar med medling för familjer i Estland.

Estlands civilprocesslag innehåller särskilda regler om medling av en domare i situationer där en förälder överträder ett beslut gällande kontakt med ett barn. Enligt paragraf 563 i den lagen kan domstolen på begäran av en förälder kalla båda föräldrarna till domstolen för att lösa en sådan tvist genom överenskommelse. Domstolen kallar föräldrarna personligen till domstolen och informerar dem om de eventuella juridiska konsekvenserna (böter eller kvarhållande i häkte) om de underlåter att inställa sig.

Enligt civilprocesslagen får domstolen också besluta att parterna ska delta i en förlikningsprocess i enlighet med förlikningslagen om den, mot bakgrund av de fakta som kommit fram i ärendet, bedömer att detta är nödvändigt för att kunna lösa tvisten.

Bestämmelserna om förlikning genom justitiekanslern återfinns i paragraferna 355 – 3515 i lagen om justitiekanslerns ämbete.

Den offentliga förlikningsmannens insatser och parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller att lösa kollektiva arbetsmarknadskonflikter regleras i lagen om lösning av kollektiva arbetsmarknadskonflikter.

Förfaranderegler för medlingsfunktionen vid de estniska försäkringsbolagens sammanslutning finns på Länken öppnas i ett nytt fönsternätet.

Socialministeriet har som mål att bidra till tvistlösning i familjefrågor. Bland annat har man för avsikt att fastställa en standardbehörighet för dem som vill medla i sådana tvister. I framtiden kan staten eller lokala myndigheter erbjuda medling och stå för kostnaderna för vissa medlingstjänster.

Information och utbildning

De som är verksamma som förlikningsmän enligt förlikningslagen, inklusive notarier och advokater, har ofta egna webbplatser med närmare information om sina tjänster. På notariekammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats finns vidare en förteckning över notarier som är villiga att ställa upp som förlikningsmän. En förteckning över advokater som är aktiva som förlikningsmän finns på samma sätt tillgänglig på advokatsamfundets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

På justitiekanslerns Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats finns uppgifter om justitiekanslerns verksamhet som förlikningsman.

Även den allmänne åklagaren beskriver sin verksamhet som förlikningsman på sin Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Utbildning för medlare tillhandahålls av den privata sektorn (exempelvis samfundet för medlare). Det finns inga särskilda regler för utbildning av medlare.

Vad kostar medling?

I förlikningslagen finns ingen bestämmelse som kräver att förlikning ska vara gratis, utan kostnaden ska bestämmas genom en överenskommelse mellan medlaren och parterna. Enligt uppgifter på medlarsamfundets webbplats uppgick kostnaden 2013 vid familjemedling till 60 euro per möte. Kostnaden för medling delas lika mellan parterna.

Om en domstol beslutar att det bör anlitas en förlikningsman eller medlare för att lösa en tvist kan den ekonomiskt svagare parten ansöka om bidrag från staten för att täcka sina kostnader.

Om justitiekanslern agerar förlikningsman uttas ingen avgift. Däremot kan det uppstå kringkostnader i samband med förlikningsprocessen, och det är justitiekanslern som beslutar hur dessa kostnader ska fördelas.

Den offentlige förlikningsmannens insatser för att lösa kollektiva arbetsmarknadskonflikter är också avgiftsfria. Övriga kostnader för att lösa sådana konflikter ska bäras av den part som bedöms ha gjort sig skyldig till fel, eller fördelas enligt överenskommelse mellan parterna.

Medlaren för de estniska försäkringsbolagens sammanslutning tar ut en administrativ avgift på 50 euro och förlikningsmannen en högsta avgift på 160 euro. Om ett förlikningsförsök misslyckas tas bara halva förlikningsmannens avgift ut.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt förlikningslagen ska den överenskommelse som förlikningsprocessen leder fram till vara verkställbar efter att ett lämpligt förfarande för att förklara den verkställbar har fullbordats i enlighet med paragraferna 627 och 627 i civilprocesslagen. En notarie kan också förklara en överenskommelse vara verkställbar efter en förlikning som skötts av en notarie eller en advokat i linje med bestämmelserna i lagen om notarietjänster.

En överenskommelse som nås efter det att en offentlig förlikningsman bidragit till att lösa en kollektiv arbetsmarknadskonflikt är giltig och bindande för båda parter från och med den dag den ingås, såvida man inte enats om ett annat datum för ikraftträdande. Denna typ av överenskommelse är dock inte en exekutionstitel.

Senaste uppdatering: 06/10/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Irland

Vem kontaktar man?

Det finns inget centralt organ som ansvarar för att tillhandahålla medlingstjänster.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling används vanligen i samband med personskada, i familjeärenden och kommersiella ärenden samt i ärenden som gäller klagan mot olaglig diskriminering enligt jämställdhetslagstiftningen.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Personskador

Generellt är utnyttjande av medling frivillig. I Civil Liability and Courts Act 2004 (paragraferna 15 och 16) ingår bestämmelser om medling. I paragraf 15 införs begreppet medlingsmöte. En domstol kan instruera parterna i ett mål som gäller personskada att träffas och diskutera för att försöka lösa tvisten. Om en part inte följer en sådan instruktion kan domstolen besluta att den parten ska betala ytterligare kostnader som uppkommer.

Under vissa omständigheter kan medlaren i ett sådant ärende vara en person som utses av ett organ som ”föreskrivs för denna paragrafs ändamål genom order från Minister for Justice, Equality and Law Reform”.

Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterCivil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005 och Länken öppnas i ett nytt fönsterCivil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (NO. 2) ORDER 2005.

Familjerätt

Inom familjerätten kräver ett antal rättsakter att de juridiska ombuden för parterna i en separation/skilsmässa ska diskutera med den sökande eller den svarande (det som är tillämpligt) om möjligheten att inleda medling. Syftet är att bidra till separation eller skilsmässa på grunder som överenskoms mellan makarna. Det juridiska ombudet måste också ge de berörda parterna namn och adresser till personer som har de kvalifikationer som krävs för att tillhandahålla medlingstjänster till makar som är på väg att separera/skilja sig. Om intygande om detta inte överlämnas kan domstolen ajournera förhandlingarna så länge den anser det rimligt för att det juridiska området ska hinna inleda relevanta diskussioner. 

Se webbplatsen för familjestödsbyrån, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Support Agency, och familjemedlingstjänsten, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Service, för mer information.

Handelsrätt

När ett mål hörs som finns i förteckningen över kommersiella ärenden kan en domare (enligt order 63A Länken öppnas i ett nytt fönsterRules of the Superior Courts [Commercial Proceedings] 2004), på begäran från någon av parterna eller på eget initiativ, ge instruktion om att ”förhandlingarna eller någon fråga däri kan ajourneras så länge, dock högst i 28 dagar, som han eller hon anser lämpligt för att parterna ska få tid att överväga om förhandlingen eller frågan borde hänskjutas till medling, förlikning eller skiljedom, och om parterna beslutar att göra detta hänskjuta förhandlingarna eller frågan för att förlänga tiden för efterlevnad från någondera partens sida av en bestämmelse i dessa regler eller av ett domstolsbeslut”.

Jämställdhetsdomstolen (Equality Tribunal)

Mer information om jämställdhetsdomstolen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för medborgarinformation (Citizens Information Website) och på Länken öppnas i ett nytt fönsterjämställdhetsdomstolens webbplats.

Information och utbildning

Generellt sorterar utbildning av medlare inte under staten. Familjestödsbyrån (Family Support Agency) har dock skyldighet att erbjuda utbildning i medling vid familjeärenden. För att kunna ansöka om utbildning måste den sökande ha fullgjort en 60 timmars kurs i allmän medling och genomgå ett strikt urvalförfarande.

Se Länken öppnas i ett nytt fönsterfamiljestödbyråns webbplats för mer information.

Vad kostar medling?

Generellt är medling inte kostnadsfri. Avgiften avtalas mellan en privat medlare och parterna.

Familjemedlingstjänsten, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Service, och jämställdhetsdomstolen, Länken öppnas i ett nytt fönsterEquality Tribunal, kan dock erbjuda kostnadsfri medling.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse som nås genom medling kan drivas igenom som ett avtal.

Senaste uppdatering: 07/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Grekland

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Grekland är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

I Grekland står följande institutioner till tjänst med medling:

 • Medlare måste vara advokater som godkänts för medling, enligt lag 3898/2010 (Officiella tidningen vol. I:211/16 dec. 2010) som införlivar direktiv 2008/52/ΕG. Kommittén för godkännande av medlare, som instiftats enligt nämnda lag, står under tillsyn av ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (nedan kallat justitieministeriet). Kommittén har bland annat befogenhet att godkänna medlare. Godkännande kan först ske efter prov ordnade av dess provgrupp, som består av två kommittéledamöter och en domstolstjänsteman. För godkännandet av medlare och utfärdande av motsvarande intyg ansvarar avdelningen för advokater och exekutionsbiträden vid generaldirektoratet för rättsväsendet på justitieministeriet Avdelningen ansvarar också för förteckningar över godkända utbildningsinstitut för medlare och över godkända medlare samt tillhandahåller domstolarna dessa förteckningar. Förteckningar över erkända medlare finns på webbplatsen förLänken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.
 • Ministeriet för arbete, social säkerhet och omsorg tillhandahåller en statlig tjänst som innebär att en anställd kan begära en offentlig utfrågning om en anställningsrelaterad tvist. Ansvaret för detta förfarande ligger på yrkesinspektionen. En specialiserad inspektör arrangerar en utfrågning av arbetsgivaren för att denna ska kunna förklara sin ståndpunkt. Utfrågningen är inte ett juridiskt förfarande.
 • Konsumentombudsmannen är en oberoende myndighet under tillsyn av ministeriet för regional utveckling och konkurrens. Denna ombudsman står utanför domstolarna och reglerar konsumenttvister som görs upp i godo. Samtidigt har den en rådgivande samhällsroll för behandling av problem inom dess ansvarsområde. Myndigheten utövar också tillsyn överLänken öppnas i ett nytt fönsterförlikningsnämnderna som i landets kommuner handlägger ärenden som inte samtidigt är domstolsmål.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling förutses i följande fall:

 • I privat- och handelsrättsliga ärenden.
 • Inom arbetsrätten och i konsumenttvister enligt ovan.
 • I fall av offer för våld inom familjen (lag 3500/2006).

För särskilda överträdelser enligt lag 3904/2010.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Grekland har införlivat Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/ΕG genom lag 3898/2010 (Officiella tidningen vol. I:211/16 dec. 2010).

Enligt denna lag kan privaträttsliga tvister handläggas av medlare, om parterna enas om detta och har rätt att fritt lösa föremålet för tvisten. Avtalet om att låta tvisten gå till medling ska styrkas med en handling eller ett protokoll från den domstol där ärendet är anhängiggjort. Handlingen ska följa avtalsrättens bestämmelser.

Medling är möjlig i följande fall: a) Om parterna väljer medlingsförfarande för tvisten, före eller efter att den anhängiggörs. b) Om parterna ombeds att välja medling av den domstol där ärendet är anhängiggjort, med beaktande av alla omständigheter i ärendet. Om parterna då samtycker, ska domstolen fastställa förhandling efter tre månader och inte efter sex. c) Om en domstol i annat land beslutar om medling. d) Om medling föreskrivs i lag.

Genom beslut av justitieministern (nr 109088) a) fastställdes bestämmelserna och villkoren för godkännandet av medlare, liksom godkännandeförfarandet för medlartitlar från andra EU-medlemsstater; för godkännande respektive tillfälligt eller permanent hävande av godkännande krävs ett förhandsgodkännande av kommittén för godkännande av medlare; b) föreskrevs en uppförandekod för godkända medlare; c) fastställdes villkoren för sanktioner vid överträdelser av dessa regler; sådana sanktioner måste kommittén tillstyrka och de innebär tillfälligt eller permanent hävande av godkännandet; d) reglerades alla andra relevanta frågor.

Under medlingen ska parterna eller deras rättsliga ombud (eller företrädare vid juridiska personer) åtföljas av ett juridiskt ombud.

Medlaren utses av parterna eller av dem utsedd tredjeman.

Medlingsförfarandet läggs upp av medlaren i samförstånd med parterna som kan avbryta medlingen när de så önskar. Medlingen är av förtrolig karaktär och protokollförs inte. Under medlingen får medlaren kommunicera med och möta alla parter. Uppgifter som en part ger medlaren får inte utan partens samtycke meddelas den andra parten.

En person som föreslås som medlare måste inte acceptera uppdraget. Under medlingen kan denne bara ställas till svars för bedrägliga avsikter.

Medlaren ska ta fram en medlingsrapport med följande innehåll:

a) Medlarens för- och efternamn.

b) Plats och tidpunkt för medlingen.

c) Parternas för- och efternamn.

d) Avtal om medling som denna utgår ifrån.

e) Överenskommelse som parterna nått eller konstaterande att medlingen misslyckats, inklusive föremålet för tvisten.

När medlingen avslutats, ska rapporten undertecknas av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Om minst en av parterna så begär, ska medlaren deponera originalet på kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skett. Vid deponeringen ska den kärande betala en stämpelavgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet. Vid misslyckad medling ska rapporten bara undertecknas av medlaren.

Om parterna är ense om att ett verkställbart krav föreligger, gäller detta enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen sedan rapporten deponerats på domstolskansliet.

Den praktiska tillämpningen av alternativ tvistlösning

Det enda förfarande som kan anses existera i Grekland är förlikning.

Enligt artikel 99 i konkurslagen kan en medlare utses för ett förlikningsförfarande, på fysisk eller juridisk persons begäran till konkursdomaren.

Konkursdomaren ska bedöma grunden till begäran och kan utse en medlare som domaren väljer ur ett sakkunnigregister. Medlaren ska sträva mot ett avtal mellan gäldenären och dennes fordringsägare som åtminstone företräder majoriteten av fordringarna (regleras i lag). Syftet är att rädda gäldenärens företag med alla lämpliga åtgärder.

Medlaren får begära att kredit- och finansinstitut lämnar sådana uppgifter om gäldenärens verksamheter som krävs för dennes uppdrag.

Om medlaren inte uppnår en överenskommelse, ska denne utan dröjsmål meddela rättens ordförande, som då direkt överlåter ärendet till konkursdomstolen. Därmed avslutas medlarens uppdrag.

Information och utbildning

Kommittén för godkännande av medlare är behörig att godkänna medlare, kontrollera att medlarnas utbildningsinstitut fullgör sina skyldigheter, kontrollera att godkända medlare följer uppförandekoden samt rekommendera justitieministern att utdöma sanktioner enligt gällande lag.

Utbildningsinstitut för medlare får vara icke vinstdrivande företag som består av minst en advokatförening i samarbete med minst en av landets yrkesorganisationer. De ska ha tillstånd som begärts hos kommittén och utfärdats av den behöriga avdelningen för advokater och exekutionsbiträden vid justitieministeriet. Presidentdekret 123/2011 utfärdades på förslag av justitieministern samt ekonomi-, konkurrens-, sjöfarts- och undervisnings- och religionsministrarna. I detta föreskrivs särskilt villkoren och förutsättningarna för utbildningsinstitutens godkännande och verksamhet, innehållet i dessas grundläggande program för utbildning och vidareutbildning samt programmens längd, lokaliseringen, lärarnas kvalifikationer, antalet deltagare, liksom sanktionerna mot utbildningsinstituten om dessa inte uppfyller sina förpliktelser. Sanktionerna handlar i detta fall om penningböter respektive tillfälligt eller permanent hävande av verksamhetstillståndet. Kriterierna för val av sanktion och dennas omfattning ska fastställas genom ovannämnda presidentdekret. För att få verksamhetstillstånd måste utbildningsinstituten betala en avgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet.

Justitieministeriet använder alla relevanta medel, särskilt Internet, för att informera allmänheten om tillgången till medling.

Vad kostar medling?

Medlaren har timarvodering med 24 timmar som övre gräns, i vilket även förberedelsearbete ska ingå. Parterna och medlaren kan enas om annan arvodering. Parterna betalar lika stora delar av arvodet, om de inte enas om annat. De ska dessutom arvodera sina respektive juridiska ombud. Storleken på ovannämnda timarvode har fastställts och justerats av justitieministern.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

När medlingen avslutats, ska rapporten undertecknas av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Om minst en av parterna så begär, ska medlaren deponera originalet på kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skedde. Vid deponeringen ska den kärande betala en stämpelavgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet. Vid misslyckad medling ska rapporten bara undertecknas av medlaren.

Om parterna är ense om att ett verkställbart krav föreligger, gäller detta enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen sedan medlingsrapporten deponerats på domstolskansliet.

Enligt lag avbryts preskriptionstider och andra frister för fordringar under hela medlingsförfarandet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 261 i civillagen gäller att de preskriptionstider och andra frister som avbrutits åter börjar löpa efter att rapporten om misslyckad medling avslutats. Detsamma gäller om båda parterna meddelar varandra och medlaren om att de avbryter medlingen avbrutits eller att medlingen avbryts på annat sätt.

Behörigt organ enligt artikel 10 i direktiv 2008/52/EG för att ta emot begäran (enligt artikel 6.1–2 i direktivet) är kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skett.

Länkar

-Länken öppnas i ett nytt fönsterAtens advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönster-Ministeriet för arbete, social säkerhet och omsorg

Länken öppnas i ett nytt fönster-Konsumentombudsmannen

-Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter

Länken öppnas i ett nytt fönster-Grekiska centrumet för medlings- och skiljeförfaranden

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Medling i medlemsstaterna - Spanien

Antalet tvister som hamnar i domstol har ökat på senare år i Spanien, vilket påverkar domstolarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt.

Man försöker därför att hitta alternativa tvistlösningsmetoder som är mer effektiva än de nuvarande.

Medling är en sådan metod, liksom skiljeförfaranden och förlikningsförfaranden.

Vem kontaktar man?

Se informationen om hur man hittar en medlare i Spanien.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Genom lag 5/2012 av den 6 juli om medling på privaträttens område införlivas Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 28 maj 2008 i spansk lagstiftning. Lagen fastställer bland annat en miniminivå för tillämpningen av metoden medling, utan att det påverkar tillämpningen av de autonoma regionernas bestämmelser.

Medling inom det arbetsrättsliga området

Medling är mycket vanligt inom det arbetsrättsliga området. Ibland måste försök till medling göras innan man får vända sig till domstol. Vid kollektiva arbetstvister förekommer ofta medling och även vid individuella arbetstvister sker medling i vissa autonoma regioner.

De autonoma regionerna har organ för medling i arbetstvister. På statlig nivå erbjuder det centrala medlings- och förlikningsorganet (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA) gratis medling vid tvister som faller utanför behörigheten för organen i Länken öppnas i ett nytt fönsterComunidades Autónomas

Genom lag 36/2011, som reglerar domstolarnas arbete på det arbetsrättsliga området, införs ett särskilt intyg som ska styrka att det gjorts försök till förlikning eller medling på förhand inför den ansvariga administrativa instansen (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación [SMAC]) eller inför andra organ som uppfyller dessa funktioner enligt kollektivavtal (Convenio Colectivo), även om den följande artikeln innehåller ett antal undantag från detta krav

Genom lag nr 36/2011 införs inte bara en uttrycklig hänvisning till medling som en form av förlikning innan ett rättsligt förfarande inleds, utan medling tas också upp som en lösning som kan användas under processens gång.

Medling inom det civilrättsliga och familjerättsliga området

I lag 5/2012 om medling på privaträttens område ges också utrymme för att upplysa parterna om möjligheten till medling i samband med de förberedande förhandlingarna. Medling kan då fungera som ett sätt att lösa konflikten, och beroende på ärendets art kan domstolen också uppmana parterna att försöka nå en uppgörelse som gör att det rättsliga förfarandet kan avslutas, eller ge dem möjlighet att av egen vilja avsluta processen genom medling, skiljedom eller motsvarande.

Lag 5/2012 innebar således en väsentlig förändring inom denna rättsordning genom att den för första gången uttryckligen hänvisar till medling som en form av alternativ tvistlösning inom civilprocesområdet.

Inom det spanska rättssystemet är det först och främst på familjerättsområdet som medling utvecklats som en detaljerad och strukturerad tvistlösningsform.

På nationell nivå innebar lag 15/2005 ett väsentligt framsteg, i den meningen att den möjliggjorde medling som en valbar möjlighet för att lösa tvister inom familjerätten och på så sätt underströk valfriheten som ett centralt element i lagstiftningen. Den innebar också att parterna när som helst under en process kan be den ansvarige domaren att avbryta det rättsliga förfarandet och i stället välja medling för att avveckla ett familjerättsligt mål, och således lösa tvisten genom en överenskommelse mellan parterna.

I civilrätten ingår också möjligheten att parterna gemensamt enas om att avstå från domstolsförhandlingar och i stället använda sig av medling, dock utan att detta innebär att domstolen måste avstå från att inleda förfarandet och i stället hänvisa parterna till ett möte i informationssyfte. Det finns i detta lagrum inte heller någon rekommendation om att domstolen bör agera så.

Det varierar en hel del mellan de olika autonoma regionerna vilka möjligheter till medling som erbjuds inom familjerätten, och alternativen kan också skilja sig åt inom en och samma region. I vissa delar av Spanien är det regionens egen förvaltning som erbjuder tjänsten (till exempel i Katalonien, medan det i andra regioner kan vara kommunernas uppgift).

Domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial) bistår och övervakar de medlingsinitiativ som genomförs vid olika domstolar i Spanien, med stöd av autonoma regioner, universitet, kommuner och olika organisationer.

Medling inom det straffrättsliga området

Medling inom det straffrättsliga området syftar dels till att återanpassa gärningsmännen, dels till att kompensera brottsoffren.

Vid mål som rör ungdomar (14–18 år) finns uttryckliga bestämmelser om medling som ett sätt att åstadkomma en återanpassning av ungdomarna. I sådana sammanhang sköts medlingen av grupper som är knutna till åklagarkammaren för ungdomsmål (Fiscalía de Menores), men den kan även handhas av organ som tillhör de autonoma regionerna eller av andra sammanslutningar, till exempel föreningar.

I fråga om mål som rör vuxna finns inga bestämmelser om medling, men i praktiken sker medling i vissa provinser med stöd av de straffrättsliga och straffprocessrättsliga bestämmelser som medger samtycke och nedsättning av straffet vid gottgörelse av skadan, samt tillämpliga internationella bestämmelser.

Vanligtvis förekommer medling vid lindriga brott, men det kan även ske i mål som rör grövre brott om det är motiverat av omständigheterna.

När det gäller könsbetingat våld fastställs det i la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (tillämpningsbestämmelse om åtgärder för för fullgott skydd mot könsbetingat våld) att medling inte är tillåten som tvistlösningsform inom detta område. Det finns dock allt fler som förespråkar möjligheten till medling även inom denna del av rättsordningen och anser att man med fördel skulle kunna bedöma från fall till fall om medling är lämplig. I domstolarnas allmänna råds rapport om könsbetingat våld inom familjen framhölls det därför att mål som rör mildare våld och våld i hemmet skulle kunna avgöras i tvistemålsdomstol.

Domstolarnas allmänna råd bistår och övervakar de medlingsinitiativ som genomförs vid förundersökningsdomstolar, brottmålsdomstolar och provinsdomstolar i Spanien. Hittills har medling varit vanligast i Katalonien och Baskien.

Medling i förvaltningsrättsliga mål

I lagen om förvaltningsrättsliga mål finns det ingen uttrycklig bestämmelse om alternativ tvistlösning med hjälp av tredje part, men det finns heller ingen bestämmelse som utesluter en sådan möjlighet.

Lagen gör det emellertid möjligt att överlåta åt andra instanser än domstolar att bedöma huruvida förvaltningsmässiga regler och förhållanden är lagliga, eftersom man på så sätt kan undvika att belasta knappa resurser och erbjuda mindre kostsamma och snabbare metoder för att lösa många tvister.

Här hittar du information om de olika juridiska instanser som erbjuder medling i domstol, inom såväl privaträtt som bolagsrätt, straffrätt, arbetsrätt och familjerätt, och om de olika möjligheterna till tvistlösning utanför domstol via yrkessammanslutningar och andra specialiserade organ:  Länken öppnas i ett nytt fönsterPortal de la Administración de Justicia

Finns det särskilda regler som måste följas?

Normalt utförs medlingen av en neutral tredje part som har tystnadsplikt.

Parterna kan med hjälp av sina advokater bestämma sig för att göra ett medlingsförsök och meddela domstolen detta. De kan också bli kontaktade av domstolen om domstolen finner att medling kan vara en framkomlig väg i målet.

I straffrättsliga sammanhang kontaktas först gärningsmannen och om denne ger sitt samtycke kontaktas brottsoffret för att göra ett medlingsförsök.

Information och utbildning

I lag 5/2012 om medling på privaträttens område anges att medlaren bör ha universitetsexamen eller examen från högre yrkesutbildning samt ha genomgått en specifik utbildning för uppgiften som medlare, vilken kan bestå i en eller flera skilda kurser som ges av institut som är formellt godkända och där det faktum att man slutfört kursen ger formell behörighet att fungera som medlare var som helst inom Spaniens territorium.

Vissa av de autonoma regionerna har också lagar och förordningar där det anges vilka kvalifikationer som behövs för att medla inom familjerätten. Som regel krävs det att medlaren har en grundläggande universitetsexamen plus en specialiserad, främst praktiskt inriktad utbildning för medlare, som regel mellan 100 och 300 kurstimmar.

Särskilda medlingsutbildningar anordnas normalt av universitet och yrkesorganisationer, exempelvis psykologförbunden och advokatsamfunden.

Vad kostar medling?

Medling med anknytning till domstol är i allmänhet kostnadsfri.

Inom det arbetsrättsliga området är de autonoma regionernas och det centrala medlingsorganet SIMA:s tjänster kostnadsfria.

Inom det familjerättsliga området är de tjänster som tillhandahålls av organ som samarbetar med domstolarna i allmänhet kostnadsfria. I Katalonien finns bestämmelser om kostnader för medlingsprocessen för personer som inte är berättigade till rättshjälp.

Inom det straffrättsliga området är den medling som tillhandahålls av offentliga organ kostnadsfri.

Vid medling utan anknytning till domstol står det parterna fritt att vända sig till en medlare och betala det arvode som man kommer överens om. I fråga om kostnaderna för medling regleras det tydligt i lag 5/2012 att kostnaderna ska delas lika mellan parterna om inget annat överenskommits, och att detta ska gälla oavsett om medlingen lett fram till en överenskommelse.

För att uppmuntra till tvistlösning utanför domstol anges det dock i lag 10/2012, som reglerar ett antal avgifter inom ramen för rättsväsendet samt Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (nationellt institut för toxikologi och rättsmedicin), att avgifter återbetalas om en tvistlösning utanför domstol har sparat in en del av de totala kostnaderna.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt lag 5/2012 ska parter som når en överenskommelse genom medling ha rätt att registrera denna överenskommelse som rättsligt giltig.

Om överenskommelsen även ska tillämpas i en annan stat, måste den utöver att ha registrerats som rättsligt giltig i Spanien också uppfylla kraven i de internationella överenskommelser som Spanien ingått, samt EU:s bestämmelser.

Om en överenskommelse uppnåtts genom medling efter det att ett rättsligt förfarande redan inletts, kan parterna be domstolen att godkänna den i enlighet med civilprocesslagen.

Möjligheterna till verkställighet av en överenskommelse som nåtts genom medling beror också på parternas frihet att på egen hand ingå överenskommelser inom den del av lagstiftningen det gäller.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESPAÑA

Senaste uppdatering: 11/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Frankrike

I stället för att gå till domstol kanske det kan vara lämpligt att lösa konflikten genom medling? Detta är ett alternativt sätt att lösa tvister där en medlare hjälper parterna att komma överens. I Frankrike är staten och de yrkesverksamma inom rättsväsendet medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

I Frankrike finns det inte någon central eller statlig myndighet med tillsynsansvar för medlaryrket. Inte heller finns det i dagsläget några planer på att skapa en sådan myndighet.

Det finns däremot icke-statliga organisationer på familjeområdet:

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterAPMF (Association Pour la Médiation Familiale – Sammanslutningen för familjemedling) hade år 2012 700 medlemmar, huvudsakligen familjemedlare. APMF har en mycket lättöverskådlig förteckning över medlare som är uppställd regionvis.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterFENAMEF (Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales – Nationella förbundet för sammanslutningar för familjemedling) utövade år 2012 familjemedling på mer än 480 platser och tillhandahåller en översikt över medlingstjänster.
 • Dessutom kan man kontakta följande organisationer:
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterCMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris– Centrum för medling och skiljeförfaranden i Paris), som ägnar sig åt tvister mellan (större) företag.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterIEAM (Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation – Institutet för sakkunnigutredning, skiljeförfaranden och medling), som 2012 hade mer än 100 medlemmar med praktisk erfarenhet av arbete som sakkunniga inom medling eller vid domstolar inom områdena ekonomi och finans, juridik och skatter, medicin, byggnation och offentliga byggprojekt, industri, råvaror och transport.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterFMCML (Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux – Förbundet för medlare och projektsamordnare), som samlar ett hundratal experter inom en mängd områden (byggnation, fastigheter, industri, tjänster, handel, sociala frågor och skattefrågor, IT, miljö, medicin och alternativ vård) vilka ägnar sig åt medling vid sidan av tjänstgöring som sakkunniga.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterFNCM (Fédération Nationale des Centres de Médiation – Nationella förbundet för medlingscentrum), som 2012 samlade 79 medlingscentrum inom advokatsamfund ordnade regionvis. Medlemmarna utgörs huvudsakligen advokater och FNCM åtnjuter stöd av Nationella rådet för advokatsamfund (Conseil national des barreaux) och har många kopplingar inom domstolsvärlden. Förbundets förteckning finns tillgänglig på dess webbplats.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterANM (Association Nationale des Médiateurs – Nationella sammanslutningen för medlare), som bildades 1993. Den omfattade år 2012 ett tjugotal sammanslutningar och omkring 300 medlemmar vid elva regionala delegationer. ANM har utarbetat nationella etikregler för medlare. På ANM:s webbplats finns en förteckning.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Enligt fransk rätt kan parterna använda sig av medling inom alla rättsområden såvida inte medlingen undergräver de grundläggande samhällsreglerna. Exempelvis kan man inte använda medling för att kringgå tvingande regler för äktenskap eller skilsmässa.

Medling förekommer framför allt i familjeärenden (domare i familjemål, via en familjemedlare) och mindre tvister (mål som handläggs av närdomstol eller underrätt i tvistemål, via förlikningsman).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Anlitande av medlare

Båda parter måste vara överens i förväg om att anlita medlare.

Om talan har väckts vid domstol kan dock den domare som handlägger målet efter att ha inhämtat parternas tillstånd utse en utomstående person till att höra parterna och ställa deras synpunkter mot varandra i syfte att göra det möjligt för dem att finna en lösning på sin inbördes tvist (artikel 131-1 i civilprocesslagen [Code de procédure civile]).

När det gäller utövande av föräldramyndighet och provisoriska åtgärder i samband med skilsmässa kan domaren också uppmana parterna att gå på ett informationsmöte om medling. Detta möte är kostnadsfritt för parterna och kan inte ge upphov till några särskilda sanktioner (artiklarna 255 och 373-2-10 i civillagen [Code civil]).

Regeringsförordning nr°2011-1540 av den 16 november 2011 införlivar direktiv 2008/52/EG som fastställer en ram för att gynna en lösning i godo av parternas meningsskiljaktigheter med hjälp av en tredje part. Förordningen gäller inte bara för gränsöverskridande medling utan även för inhemsk medling, med undantag av meningsskiljaktigheter som uppstår kring ett anställningsavtal liksom när det rör sig om exklusiva administrativa rättigheter.

Regeringsförordningen av den 16 november 2011 ändrar den ovannämnda lagen av den 8 februari 1995 för att fastställa en allmän ram för medling. Den definierar begreppet medling, preciserar de egenskaper som medlaren ska ha och erinrar om sekretessprincipen i samband med medling, vilket är avgörande för att förfarandet ska få ett gott resultat.

Regeringsförordningen påminner om den princip enligt vilken den domare som handlägger målet när som helst kan utse en medlare, som i praktiken också kan vara en förlikningsman. Det är dock förbjudet för domaren att till en medlare delegera försöken till förlikning när det gäller äktenskapsskillnad och hemskillnad. Regeringsförordningen anger att en domare som inte har lyckats få parterna att enas kan uppmana dem att träffa en medlare som kan upplysa dem om medlingens syfte och tillvägagångssätt. Enligt lag kan endast förlikningsmän och familjemedlare anförtros ett sådant informationsuppdrag.

Dekret nr 2012-66 av den 20 januari 2012 innehåller genomförandebestämmelser till regeringsförordningen av den 16 november 2011. Genom dekretet införs ett avsnitt V om tvistlösning i godo i civilprocesslagen (Code de procédure civile). Detta avsnitt innehåller allmänna regler om medling och förlikning samt regler om parternas medverkan i förfarandet. Avsnitt V motsvarar avdelningarna VI och VI a i civilprocesslagen, som rör förlikning respektive medling. För övrigt har dekret nr°78-381 av den 20 mars 1978 ändrats och omfattar hädanefter endast tjänsteföreskrifter förlikningsmän.

Reglering och tillsyn av medlare

Det finns inte någon ”uppförandekodex” för medlare på nationell nivå i Frankrike.

Handels- och industrikammaren i Paris har dock utarbetat en uppförandekodex och utövar tillsyn med anknytning till denna.

På familjeområdet vägleds familjemedlarna av de etiska reglerna eller riktlinjerna av de båda sammanslutningarna för organisationer inom familjemedling: Association Pour la Médiation Familiale (Sammanslutningen för familjemedling) (Länken öppnas i ett nytt fönsterAPMF) och Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales (Nationella förbundet för sammanslutningar för familjemedling) (Länken öppnas i ett nytt fönsterFENAMEF) – de enskilda medlarna är antingen direktmedlemmar eller har en arbetsgivare som är medlem. Dessa regler och riktlinjer återspeglar de etiska regler för familjemedling som antogs av det nationella rådgivande organet för familjemedling (CNCMF) den 22 april 2003. APMF anger på sin webbplats att man slår fast yrkesetiska regler för utövandet av familjemedling i Frankrike, och att dessa regler gäller alla utövare.

Länken öppnas i ett nytt fönsterFNCM, (Fédération Nationale des Centres de Médiation – Nationella förbundet för medlingscentrum) antog i mars 2008 etiska regler på grundval av den europeiska uppförandekodexen för medlare (Code de conduite européen pour les médiateurs).

Information och utbildning

Det finns ingen officiell nationell webbplats om medling.

För närvarande finns det inga specifika utbildningskrav för medlare enligt positiv fransk rätt utom i familjeärenden, där en familjemedlarexamen inrättades genom ett dekret av den 2 december 2003 och en förordning av den 12 februari 2004.

När det gäller familjemedling krävs det enligt lagstiftningen utbildning från en godkänd anordnare och ett examensbevis utfärdat av regionprefekten (préfet de région) efter genomgången utbildning eller godkända certifieringsprov för kunskapskontroll. Utbildningen ges vid centrum som godkänts av regionstyrelsen för hälso- och socialfrågor (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). Eleverna går en utbildning omfattande 560 timmar under tre års tid med minst 70 timmars praktik. Efter genomgången utbildning gör kandidaterna de därtill knutna proven.

Vad kostar medling?

Den som utnyttjar medling vid eller utanför domstol måste betala för detta. För domstolsmedling kan medlarens ersättning täckas av rättshjälp. I samtliga fall fastställs ersättningen av ansvarig domare efter det att uppdraget fullgjorts och kostnadsredovisningen lämnats in (artikel 119 i dekret nr 91-1266 av den 19 december 1991).

Domaren fastställer depositionsbeloppet och ersättningen (artiklarna 131-6 och 131- 3 i civilprocesslagen [Code de procédure civile]). I avsaknad av exakt lagstadgad taxa är kostnaden för familjemedlingstjänster därmed varierande. Enligt en nationell överenskommelse mellan justitieministeriet, ministeriet för arbete, förbindelserna med arbetsmarknadens parter, familjefrågor och solidaritet, den nationella barnbidragskassan och den centrala ömsesidiga jordbrukskassan har de enheter som erhåller bidrag för familjemedlingstjänster åtagit sig att tillämpa en nationell taxa som varierar beroende på parternas inkomster. Enligt domarens bedömning kan den kostnad per person som parterna ska betala för ett medlingsmöte variera från 5 euro till 131,21 euro.

I familjeärenden har Caisse nationale des allocations familiales (den nationella barnbidragskassan) infört en finansieringsordning som innebär att olika organisationer kan erhålla bidrag för familjemedlingstjänster förutsatt att de följer vissa regler.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

För tvister där talan inte har väckts vid domstol fastställs i artikel 1565 i civilprocesslagen att en överenskommelse som parterna träffat kan läggas fram för godkännande av den domstol som skulle ha varit behörig att ta upp tvisten till prövning. Överenskommelsen kan därefter användas som exekutionstitel.

När medlingen sker inom ramen för ett domstolsförfarande fastställer artikel 131-12 i civilprocesslagen att det är den domstol vid vilken talan väcktes som, på parternas begäran, ska godkänna deras överenskommelse.

Artikel L. 111-3 1 i lagen om verkställighet i tvistemål (Code des procédures civiles d'exécution) fastställer att överenskommelser som nåtts genom medling i eller utanför domstol, och som förklarats verkställbara av allmän domstol eller förvaltningsdomstol, utgör exekutionstitlar.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Kroatien

Den kroatiska regeringen ger via justitieministeriet (lagstiftningsmässigt, finansiellt och tekniskt) helhjärtat sitt stöd till utvecklingen och främjandet av medling, vilket har blivit en viktig del i reformerna av rättsväsendet.

Rättslig och utomrättslig medling

Medling kan ske i alla allmänna domstolar och specialdomstolar i första och andra instans (i distrikts-, regions, handels- och handelsöverdomstolen) i alla skeden i förhandlingarna, och således också under ett överklagande. Medling sköts alltid av en domare i den aktuella domstolen som är utbildad i medling och som finns upptagen i den förteckning över medlingsdomare som årligen fastställs av domstolens ordförande. Medlingsdomare bör aldrig medla i en tvist som de utsetts till domare i.

Utomrättslig medling har i många år framgångsrikt skett i Kroatiens näringslivskammare, handels- och hantverkskammare och arbetsgivarorganisation samt med hjälp av medlingsförbundet, advokatsamfundet, den kroatiska försäkringsbyrån och den kroatiska regeringens kontor för socialt partnerskap. Medling med utvalda medlare kan dock också ske utanför dessa institutioner.

I enlighet med medlingslagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan, Narodne novine, nr 18/11) och reglerna för medlarregister och ackrediteringsstandarder för medlingsinstitutioner och medlare (NN, nr 59/11), ska justitieministeriet föra register över medlare.

Kommittén för alternativ tvistlösning

Justitieministeriet har inrättat en kommitté för alternativ tvistlösning med företrädare för domstolarna, åklagarmyndigheten, regeringens kontor för socialt partnerskap, näringslivskammaren, arbetsgivarorganisationen, handels- och hantverkskammaren och justitieministeriet.

Kommitténs har till uppgift att övervaka utvecklingen av den alternativa tvistlösningen och att genomföra program som finns samt att föreslå åtgärder för att främja vidareutvecklingen av alternativ tvistlösning. Kommitténs uppgift är också att komma med synpunkter på och besvara förfrågningar som gäller dess ansvarsområde.

Vid kommitténs möte den 26 november 2009 antogs etiska regler för medlare.

Rättsligt ramverk

Medling som ett sätt att lösa tvister reglerades för första gången genom lagen om medling (NN, nr 163/03, som trädde i kraft den 24 oktober 2003), som har införlivat några av de vägledande principerna i Europarådets rekommendation om medling i privaträttsliga tvister samt i EU:s grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt. Lagen ändrades 2009, och i början av 2011 antogs en ny lag om medling (NN, nr 18/11), som trädde i kraft i sin helhet det datum då Kroatien anslöt sig till EU.

Förutom lagen om medling, som är den viktigaste, finns andra lagar som delvis reglerar detta område och tillämpningsförordningar som ser till att lagen genomförs.

Medlingsprocessen

Medlingsprocessen inleds efter förslag av endera parten i en tvist, som godtas av den andra parten, på gemensamt förslag av båda parter om en uppgörelse i godo, eller på förslag av tredjepart (t.ex. en domare i domstol).

Medlare är en eller flera personer som sköter medlingen på grundval av en överenskommelse mellan parterna. Medlare måste vara utbildade (medlarens sakkunskap och skicklighet är en mycket viktig faktor för en framgångsrik medling) och genomgå kontinuerlig fortbildning. Rättsakademin spelar en ytterst viktig roll med sina utbildningar för medlare.

Medling sker enligt överenskommelse mellan parterna. Medlaren ser under medlingens gång till att parterna behandlas rättvist och jämlikt. Medlaren kan under medlingsförfarandet träffa varje part enskilt, och såvida parterna inte har kommit överens om annat, får medlaren bara lämna ut information och uppgifter som mottagits av ena parten till den andra parten om tillstånd till detta har getts. Medlaren kan delta i utarbetandet av överenskommelsen och ge rekommendationer om innehållet.

En överenskommelse som nåtts genom medling är bindande för de parter som har undertecknat den. Om parterna har åtagit sig vissa skyldigheter i enlighet med överenskommelsen måste dessa uppfyllas i god tid. En överenskommelse som nåtts genom medling är en verkställbar handling om den inbegriper en skyldighet som måste uppfyllas, för vilken parterna kan enas om en kompromiss, och om den innefattar en bestämmelse om direkt verkställighetstillstånd (verkställighetsklausul).

Såvida partnerna inte har kommit överens om annat står vardera parten för sina egna kostnader, medan medlingskostnaderna ska delas lika dem mellan eller i enlighet med speciallagstiftning eller medlingsinstitutionernas regler.

Enligt de flesta medlingsexperterna löses en tvist som avser rättigheter som parterna fritt kan förfoga över lämpligast genom medling, och motparterna bör nästan alltid uppmuntras till att lösa tvisten i godo. Medling är särskilt lämpligt vid företagstvister (dvs. handelstvister), samt vid gränsöverskridande tvister (en av parterna har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i ett EU-land) på det privat- och handelsrättsliga området. Noteras bör att gränsöverskridande tvister inte omfattar tullförfaranden, skatteförfaranden eller administrativa förfaranden eller tvister som avser statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet att utöva sina befogenheter.

Andra länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterHitta en medlare

Länken öppnas i ett nytt fönsterMer information

Senaste uppdatering: 20/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Italien

I stället för att gå till domstol är det möjligt att lösa en tvist genom medling, en alternativ tvistlösningsmetod där en medlare hjälper parterna att komma överens. Regeringen och rättstillämpare anser att medling är ett mycket effektivt instrument.

1. Vem kontaktar man?

Genom lagdekret 28/2010 infördes i Italien ett system för medling på det civil- och handelsrättsliga området. Syftet är att underlätta en lösning utanför domstol i dispositiva tvistemål.

Medlingen utförs av medlingsorgan, dvs. offentliga eller privata organ som finns med i ett register över medlingsorgan som kontrolleras av justitieministeriet (Ministero della Giustizia).

På justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.giustizia.it/) finns en förteckning över godkända medlingsorgan.

Med hjälp av registret kan du kontakta ett medlingsorgan efter eget val och anlita det organets medlare. Mer information kan fås direkt från de olika medlingsorganen.

2. När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Du kan vända sig till medlingsorganen för utomrättslig lösning av alla tvister på det civil- och handelsrättliga området som rör dispositiva rättigheter (rättigheter som parterna fritt kan råda över). Medling är frivilligt i Italien, då domstolarna endast kan uppmana till det, men det kan även vara en skyldighet i ett avtal mellan parterna.

3. Finns det särskilda regler som måste följas?

För närvarande regleras medling på det civil- och handelsrättsliga området av lagdekret 28/2010 och ministerdekret 180/2010.

4. Utbildning

För att bli medlare måste man uppfylla de krav som anges i artikel 4.3 b i ministerdekret 180/2010. Det krävs ett examensbevis som minst motsvarar tre års studier på universitetsnivå eller att man är medlem av en yrkesorganisation eller branschorganisation (ordine o collegio professionale), man ska ha en särskilt utbildning och minst vartannat år genomgå särskild fortbildning hos utbildare från utbildningsinstitut som godkänts av justitieministeriet och man ska under tvåårsperioden mellan repetitionskurserna delta vid minst 20 medlingar som praktikant.

Utbildningsinstituten som utfärdar intyg om genomgången utbildning för medlare är offentliga eller privata institut som är godkända av justitieministeriet efter kontroll av att de uppfyller kraven.

5. Vad kostar medling?

Reglerna för kostnaderna för medling, som inbegriper avgifterna för att inleda förfarandet och kostnaderna för själva medlingen, fastställs i artikel 16 i ministerdekret 180/2010.

Beloppen anges i bilaga A till dekretet. Storleken beror på tvistens värde.

6. Är medlingsavtalet verkställbart?

Enligt artikel 12 i lagdekret 28/2010 ska det skriftliga avtalet, förutsatt att det inte strider mot allmän ordning eller tvingande lag, på parternas begäran stadfästas av ordföranden för domstolen i första instans (tribunale) i den domkrets där medlingsorganet har sitt säte. I gränsöverskridande tvister som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG stadfästs avtalet av ordföranden för domstolen i den domkrets där avtalet ska verkställas.

Det stadfästa medlingsavtalet är en exekutionstitel för tvångsexpropriering (espropriazione forzata), särskilt fullgörande (esecuzione in forma specifica) och inskrivning av hypotek (iscrizione di ipoteca giudiziale).

7. Är tillgången till medlarnas databas gratis?

Det finns för närvarande inte något offentligt register över medlare, men justitieministeriet offentliggör regelbundet förteckningen över de medlingsorgan som de olika medlarna är anknutna till. Om du vill veta vilka medlare som tillhör ett visst medlingsorgan kan du begära närmare upplysningar från justitieministeriet, som övervakar medlingsorganen. Justitieministeriet kan kontaktas via webbplatsen.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Cypern

Vem kontaktar man?

Kontakta en Länken öppnas i ett nytt fönsteri Cypern registrerad advokat för information om medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas för att lösa alla meningsskiljaktigheter, förutsatt att de berörda parterna samtycker.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Till skillnad från den andra formen av alternativ tvistlösning (skiljedom) finns det inga särskilda lagar som reglerar medlingsprocessen, och följaktligen finns det inga särskilda regler för medling.

ANM.: Ett lagförslag om den specifika frågan om medling på det familjerättsliga området har lagts fram i representanthuset (Βουλή των Αντιπροσώπων) och debatteras för närvarande.

Vad kostar medling?

Det finns ingen fastställd kostnad för medling, utan den beror på ärendets komplexitet och medlarens ställning.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Resultatet av medling är inte en dom som kan verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande.

Senaste uppdatering: 08/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Lettland

I stället för att vända sig till domstol kan man försöka lösa en tvist genom medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en särskild medlare går in och hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Såväl myndigheterna som juristkåren i Lettland är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Användningen av medling för tvistlösning i civilrättsliga tvister är fortfarande i inledningsskedet i Lettland. Det finns inte något centralt statligt organ som ansvarar för tillsynen över medlaryrket.

Medlingsrådet

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet (Mediācijas padome), som grundades den 25 juli 2011, är paraplyorganisation för ett antal lettiska organisationer som arbetar med medling. Rådet har som mål att utarbeta gemensamma utbildningsstandarder för medlare, införa certifiering för utbildningsprogram, utarbeta och anta en uppförandekod för certifierade medlare, men också att företräda certifierade medlare, lämna synpunkter till nationella, lokala och andra myndigheter samt yttra sig i frågor rörande lagstiftning och rättspraxis med anknytning till medling.

Medlingsrådet grundades av följande organisationer:

 • Medling och alternative tvistlösning (Mediācija un ADR).
 • Integrerad medling i Lettland (Integrētā mediācija Latvijā).
 • Samhällelig integration (Brottsoffercentrum) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • Samfundet för medlare inom affärsområdet (Komercmediatoru asociācija).

Medling och alternativ tvistlösning

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling och alternativ tvistlösning (Mediācija un ADR) inrättades den 7 april 2005. Organisationen har till uppgift att

 • främja en gradvis utveckling och tillämpning av alternativa tvistlösningsmetoder (medling, förlikning, neutral utredning av sakförhållanden, sakkunnigutlåtanden, skiljedomsförfarande osv.) i Lettland,
 • delta i den politiska beslutsprocessen – till exempel i arbetsgrupper som tillsätts av offentliga organ,
 • främja nivån på sina medlemmars yrkesmässiga kvalifikationer och tillhandahålla bästa möjliga medling och andra former av alternativ tvistlösning,
 • sammanföra yrkesverksamma inom alternativ tvistlösning för att uppnå gemensamma mål,
 • samarbeta med internationella organisationer och andra enskilda och juridiska personer.

Organisationen ger råd till tvistande parter och deras företrädare om valet av specialist, och anordnar föredrag och seminarier om medling och alternativa tvistlösningsmetoder. Flera av organisationens medlemmar är professionella medlare som specialiserat sig på tvister och brottmål. Medlemmarna har utbildat sig i förhandling och medling både i Lettland och utomlands hos erfarna medlare och konfliktlösare från USA, Storbritannien, Tyskland och andra länder.

Integrerad medling i Lettland

Organisationen Länken öppnas i ett nytt fönsterIntegrerad medling i Lettland (Integrētā mediācija Latvijā – IMLV) inrättades den 10 augusti 2007. Organisationens vision är ett samhälle som framgångsrikt löser tvister, där alla sidor i konflikten företräds på ett jämlikt sätt och tvistlösningsprocessen är humanistisk, rättvis och grundad på samarbete. IMLV inrättades i nära samarbete med den tyska organisationen för integrerad medling, Integrierte Mediation. Fortsatt samarbete planeras inom områdena utbildning, fortbildning, tillsyn, införande av medlingstjänster samt antagande av regler för god medlarsed.

IMLV:s mål är att främja utvecklingen av medling på regional, nationell och internationell nivå genom att göra medling till en del av tvistlösningsprocessen vid institutioner och inom organisationer, och till en del av arbetslivet och samhället i stort.

För att uppnå detta har IMLV satt upp följande mål:

 • Att främja och utveckla idéerna om integrerat medlingsarbete i Lettland som en modern och högkvalitativ form av tvistlösning.
 • Att främja samarbete mellan professionella medlare, organisationer och institutioner.
 • Att definiera och framhålla konceptet integrerad medling och dess fördelar.
 • Att informera och utbilda allmänheten om vad integrerad medling är och vilka möjligheter den innebär.
 • Att sprida kunskap om framgångsrik integrering av medlingsarbetet.
 • Att organisera medlarutbildning och utbildning om hur medling kan integreras inom olika verksamhetsområden.
 • Att genomföra studier och undersökningar.

IMLV samlar företrädare för olika branscher – däribland professionella medlare – som har intresse av att integrera medlarkunskaper i sitt arbete och av att öka medvetenheten om medling som en väl fungerande metod för tvistlösning.

Samhällelig integration (Brottsoffercentrum)

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsoffercentrumet startade sin verksamhet 2003. Dess grundläggande syfte är att ge stöd till brottsoffer. Omkring 20 medlare har arbetat vid brottsoffercentrumet sedan 2004. De är specialutbildade i att använda medlingsförfaranden som även omfattar civilrättsliga tvister och förvaltningstvister.


När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom många områden. Vanligast är medling i familjerättsliga och handelsrättsliga tvister.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Att använda sig av medling är helt och hållet frivilligt.

Det finns inga krav på deltagande i medling för att få inleda eller gå vidare med rättsliga förfaranden.

Det finns heller inga särskilda regler eller uppförandekoder som styr medlarnas verksamhet.

Information och utbildning

En webbplats som tar upp medling är: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mediacija.lv/.

De två organisationerna Medling och alternativ tvistlösning och Samhällelig integration har fortbildare som erbjuder en grundläggande kurs i medling för framtida medlare och en kurs i grundläggande konfliktlösningskunskap som kan användas i såväl yrkesmässiga som personliga sammanhang.

Vad kostar medling?

Medling vid lösning av civilrättsliga tvister är inte kostnadsfri. Kostnaderna för medling beror på flera olika faktorer, som medlarens kvalifikationer och erfarenhet, tvistens art, antal medlingsmöten som behövs och annat.

I ärenden som gäller barns intressen och rättigheter tillhandahåller dock avdelningen för utlandsfrågor och förlikning vid Rigas familjedomstol (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) gratis medlingstjänster för invånare i Riga. Tvisterna handlar ofta om underhåll, barns boendearrangemang, besöksrätt, vårdnad och vård om barn.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektiv 2008/52/EG föreskriver att det ska vara möjligt för parterna i en tvist att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Lettland har ännu inte meddelat dessa uppgifter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMediācija.lv

Senaste uppdatering: 23/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Litauen

I stället för att gå till domstol, varför inte lösa tvister genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsmetod där en medlare hjälper parterna att nå en överenskommelse. Både Litauens regering och litauiska jurister är väl medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Det finns inget centraliserat organ eller regeringsorgan som ansvarar för medling (tarpininkavimas), och Litauen har inga planer på att inrätta ett sådant organ.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling (taikinamasis tarpininkavimas) kan användas vid civilrättsliga tvister (dvs. tvister som prövas i allmän domstol enligt civilprocesslagen).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling regleras i lagen om medling i civilrättsliga tvister (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas) och är helt frivillig. Det finns inga särskilda regler som uppförandekoder för medlare.

Information och utbildning

Än så länge finns det inget nationellt utbildningsprogram. Justitieministeriet (Teisingumo ministerija) bedriver emellertid utbildning vid sitt utbildningscentrum, och även privata organ bedriver utbildning. De privata organen omfattas inte av några särskilda regler.

Vad kostar medling?

Enligt lagen om medling i civilrättsliga tvister kan medling tillhandahållas mot ersättning eller kostnadsfritt. När medling tillhandahålls mot ersättning får förfarandet endast inledas efter det att en medlare i ett skriftligt avtal har kommit överens med båda parter i tvisten om hur stor ersättningen ska vara och hur betalningen ska ske.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG måste det gå att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse

görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Enligt lagen om medling i civilrättsliga tvister är det upp till parterna att ange behörig domstol. Detta kan vara distriktsdomstolen på den ort där parterna är bosatta eller den ort där en av parterna har sitt säte.

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Luxemburg

I stället för att vända sig till domstol – varför inte försöka lösa en tvist genom medling? Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Både myndigheter och jurister i Luxemburg är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar jag?

Det finns inget centralt organ som reglerar medlares verksamhet.

Bortsett från medling i specifika sektorer (banker, försäkringsbolag etc.) och förutom Länken öppnas i ett nytt fönsteroikeusasiamiessom ansvara för medling på förvaltningsrättens område ochLänken öppnas i ett nytt fönster’Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (kommittén för barnens rättigheter), ägnar sig följande sammanslutningar åt medling:

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan huvudsakligen användas i

 • förvaltningsrättsliga ärenden,
 • brottmål,
 • familjemål,
 • mål på privaträttens område,
 • mål som handlar om konflikter mellan grannar.

Medling på privaträttens område präglas av att den sker i samförstånd och att förfarandet är konfidentiellt. Dessutom ska medlaren vara oberoende, opartisk och kompetent. Medlingen kan omfatta hela eller delar av tvisten. Både medling enligt överenskommelse och medling vid domstol används och familjemedlingen har en central ställning.

Vid medling enligt överenskommelse (médiation conventionelle) kan en part, oberoende av ett rättsligt förfarande eller ett skiljeförfarande, föreslå för den eller de andra parterna att medling ska användas så länge överläggningarna inte har inletts.

Vid medling inför domstol, s.k. rättslig medling (médiation judiciaire), har talan väckts i ett tvistemål eller familjemål och domstolen kan när som helst inleda rättslig medling så länge överläggningarna inte har inletts, detta gäller dock ej mål vid kassationsdomstolen eller interimistiska åtgärder. Domaren kan på eget initiativ eller på gemensam begäran av parterna kalla till medling, förutsatt att parterna är överens om att medling ska användas. När vissa särskilda familjerättsliga mål inkommer till domstolen kan domaren föreslå medling för parterna och anordnar ett kostnadsfritt informationsmöte där principerna för, förfarandet vid och effekterna av medling förklaras.

Vid brottmål kan åklagaren under vissa förutsättningar före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling, om

 • detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit,
 • överträdelsens konsekvenser undanröjs, eller
 • detta bidrar till att personen som begått överträdelsen kan återanpassas i samhället.

Beslut om medling hindrar inte ett senare beslut om lagföring, särskilt om förutsättningarna för medling inte respekteras.

Måste särskilda regler följas?

Att välja medling är helt frivilligt.

Förvaltningsrättslig medling och straffrättslig medling samt sektorspecifik medling regleras genom särskild lagstiftning.

Information och utbildning

Straffrättslig medling

Genom lagen av den 6 maj 1999 och förordningen av den 31 maj 1999 regleras medling i straffrättsliga frågor. En allmän åklagare kan före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling om detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit, överträdelsens konsekvenser undanröjs eller till att personen som begått överträdelsen kan återanpassas i samhället. När en allmän åklagare fattar beslut om medling kan han eller hon utse vem som helst till medlare som är godkänd för detta uppdrag.

Auktorisering

Den som önskar bli auktoriserad som medlare i straffrättsliga ärenden ansöker om detta hos justitieministern som fattar beslut efter att ha rådfrågat den allmänna åklagaren.

Medling på privaträttens område

Lagen av den 24 februari 2012 ger en nationell rättslig ram för medling på privaträttens område och ingår som ett nytt avsnitt i den nya civilprocesslagen. Genom denna lag har Luxemburg införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Enligt den nya lagen tillämpas de principer som gäller för gränsöverskridande tvister även på nationella tvister i enlighet med direktivet. Lagen kompletteras av förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

Medlaren är en tredjepart vars uppdrag är att höra parterna tillsammans, eller i förekommande fall separat, för att parterna ska kunna lösa sin tvist. Medlaren tvingar inte parterna till att nå en lösning utan uppmuntrar dem att förhandla sig fram till en uppgörelse i godo.

Medling vid domstol och i familjeärenden kan utföras både av auktoriserade och icke-auktoriserade medlare. En auktoriserad medlare är en fysisk person som auktoriserats av justitieministern.

Vid ordinarie eller gränsöverskridande tvist kan parterna anlita en icke-auktoriserad medlare.

Auktorisering

Justitieministern är behörig myndighet för auktorisering av medlare. Vid ordinarie medling på privaträttens område behöver medlarna inte vara auktoriserade.

Varje fysisk person kan begära att bli auktoriserad om han eller hon uppfyller villkoren i lagen av den 24 februari 2012 varigenom medling på privaträttens område infördes i den nya civilprocesslagen samt villkoren i förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

I enlighet med direktiv 2008/52/EG och artikel 1251–3.1 tredje stycket i lagen av den 24 februari 2012 om medling undantas tillhandahållare av medlingstjänster som uppfyller motsvarande eller i allt väsentligt jämförbara auktoriseringskrav i ett annat EU-land från auktoriseringskravet i Luxemburg.

Auktorisering gäller tills vidare.

Artikel 1251–3.2 i den nya civilprocesslagen och förordningen av den 25 juni 2012 anger följande kumulativa villkor som måste uppfyllas av fysiska personer som vill bli auktoriserade medlare:

 1. Personen måste ge garantier om redbarhet, kompetens, utbildning, oberoende och opartiskhet.
 2. Personen måste lämna in ett utdrag ur Luxemburgs straffregister eller motsvarande handling som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det land där sökanden har haft sin hemvist under de fem senaste åren.
 3. Personen måste åtnjuta medborgerliga rättigheter och kunna utöva sina politiska rättigheter.
 4. Personen måste ha genomgått en särskild utbildning i medling;
 • antingen en masterexamen i medling som utfärdats av Luxemburgs universitet eller av ett universitet, en högre utbildningsanstalt eller en annan utbildningsanstalt på samma utbildningsnivå och som uppfyller krav i lagstiftning, förordningar eller administrativa bestämmelser i ett annat EU-land,
 • eller yrkeserfarenhet på tre år som kompletteras av en särskild utbildning i medling i enlighet med artikel 2 i förordningen av den 25 juni 2012,
 • eller en utbildning i medling som är godkänd i ett annat EU-land.

Vid Luxemburgs universitet finns ett särskilt Länken öppnas i ett nytt fönstermasterprogram i medling.

Vad kostar medling?

Medling är ofta kostnadsfri. Det anges tydligt om medling är avgiftsbelagd.

Vid ordinarie medling fastställer medlarna fritt sina arvoden. Avgifter och arvoden delas i så fall lika mellan parterna om de inte kommer överens om något annat.

Arvodena för medling inför domstol och medling i familjeärenden fastställs i en förordning.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Det är viktigt att uppmärksamma att överenskommelser som grundas på medling på privaträttens område har samma bevisvärde som ett domstolsavgörande. Dessa medlingsöverenskommelser, vare sig de har ingåtts i ett annat EU-land eller nationellt, är verkställbara inom EU med stöd av direktiv 2008/52/EG. Genom att behörig domare helt eller delvis godkänner överenskommelsen blir den verkställbar.

Lagen av den 24 februari 2012 införlivar direktivet i nationell lagstiftning. Därigenom har medling fått samma ställning som andra rättsliga förfaranden.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs förening för medling och auktoriserade medlare (ALMA asbl)

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrum för medling inom Luxemburgs advokatsamfund (CMBL)

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrum för medling

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrum för social medling och familjemedling

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Medling i medlemsstaterna - Ungern

I stället för att gå till domstol, varför inte lösa tvister genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsmetod (alternatív vitarendezés) där en medlare (közvetítő) hjälper parterna att nå en överenskommelse. Både den ungerska regeringen och ungerska jurister är väl medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Enligt 2002 års lag LV om medling (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) ansvarar justitie- och brottsbekämpningsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) för registrering av medlare och juridiska personer med anställda medlare.

Ett register över medlare och juridiska personer med medlare finns på länken från Länken öppnas i ett nytt fönsterFörvaltnings- och justitieministeriet.

På webbplatsen finns allmän information och en möjlighet att söka medlare på namn, bransch, språkkunskaper och adress. Uppgifterna om juridiska personer omfattar namn, län och förkortning.

På samma Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbsida finns registreringsblanketter för medlare och juridiska personer med medlare.

Följande icke statliga organisationer fungerar också som medlare:

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Lag LV från 2002 om medling omfattar privaträttsliga tvister, men undantar medling i förtalsmål, omprövning av förvaltningsbeslut, vårdnadstvister, upphörande av föräldraansvar, verkställighetsförfaranden, faderskapsmål och mål som väckts till följd av ett klagomål om att ett beslut strider mot grundlagen.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Användning av medlare är frivillig, men har vissa fördelar jämfört med lagen om avgifter (az illetékekről szóló törvény) och civilprocesslagen (polgári perrendtartás).

Om parterna deltar i medling efter första förhandlingen och den överenskommelse som nås godkänns av den sittande domaren behöver parterna bara betala halva domstolsavgiften. Till och med medlararvodet + moms (dock högst 50 000 forinter) får dras av från detta redan reducerade belopp. Den enda begränsning som finns är att slutsumman inte får vara lägre än 30 procent av originalbeloppet. Avdraget kan inte tillämpas om det enligt lag inte är tillåtet med medling i ett visst ärende.

Om parterna går med på medling före själva tvistemålsprocessen dras medlararvodet + moms (dock högst 50 000 forinter) från den domstolsavgift som ska betalas. Beloppet får inte vara mer än 50 procent lägre än det ursprungliga beloppet. Avdraget kan inte göras om lagen förbjuder medling i ett visst ärende, eller om parterna trots den överenskommelse som medlingen ledde fram till ändå beslutar sig för att avgöra tvisten i domstol (utom om syftet med att ta ärendet till domstol är att verkställa överenskommelsen, därför att den inte frivilligt efterlevts).

Det finns ingen nationell uppförandekod för medlare, men de flesta medlingsförbund följer den europeiska uppförandekoden för medlare (közvetítők európai magatartási kódexe).

Det finns en särskild uppförandekod för arbetsrättsliga tvister, som utarbetades av avdelningen för förlikning och medling i arbetsrättsliga ärenden (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Vissa domstolar erbjuder även kostnadsfri medling i redan pågående ärenden. De närmare bestämmelserna och en förteckning över domstolar finns på de ungerska domstolarnas webbsida: (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Information och utbildning

Det finns ingen särskild webbplats med information på engelska som rör medling eller någon nationell utbildningsinstans för medlare.

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen om medling innehåller bara information på ungerska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis. Betalningen avtalas mellan medlaren och parterna.

Kan man genomdriva en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG måste det gå att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse går att genomdriva. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran

Parterna kan driva igenom innehållet av sin medlingsöverenskommelse. De kan begära att en domstol eller en notarius publicus (közjegyző) ska införliva överenskommelsen i en dom eller en officiell handling (közokirat) som sedan blir verkställbar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats med företeckning över ungerska medlare

Senaste uppdatering: 06/04/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Malta

I stället för att gå till domstol kan du försöka lösa din tvist genom medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både myndigheter och jurister på Malta är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Maltas medlingscentrum har ansvaret för medling på Malta. Centrumet inrättades genom kapitel 474 i Länken öppnas i ett nytt fönsterMediation Act, 2004. Parterna i en tvist kan vända sig eller hänvisas till centrumet för att lösa tvisten med hjälp av en medlare.

Du kan kontakta centrumet på följande adress: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Du kan också ringa på tfn +356 21 25 11 10 eller skicka e-post till Länken öppnas i ett nytt fönstermediation.mjha@gov.mt.

På centrumet får parterna en lista över ackrediterade medlare. De måste välja en medlare från listan som båda kan godta.

När kan man använda medling och inom vilka områden är det vanligast?

Medling får användas i tvistemål, familjemål, sociala ärenden, handelsrättsliga mål och industriärenden.

Finns det särskilda regler?

Medlingen är frivillig, men parterna i ett domstolsförfarande kan gemensamt ansöka om att domstolen ska skjuta upp förhandlingarna medan de försöker lösa tvisten genom medling. Domstolen får också skjuta upp förhandlingarna på eget initiativ och uppmana parterna att försöka lösa tvisten genom medling. I familjeärenden är det dock obligatoriskt med medling, framför allt när det gäller separationer, umgängesrätt med barn, vårdnad om barn och underhåll för barn och/eller makar.

Maltas medlingscentrum har en uppförandekod som medlarna måste följa.

Koden innehåller också bestämmelser om vad som händer om den inte följs. Centrumets styrelse får till exempel vidta disciplinära åtgärder mot medlare som bryter mot koden eller inte lever upp till dess principer. Medlare som har brutit mot någon av bestämmelserna i koden eller som har betett sig opassande stryks från listan över medlare under en period som styrelsen fastställer.

Information och utbildning

Maltas medlingscentrum anordnar då och då utbildning för medlare. Den första kursen handlade om medlingskompetens och anordnades i juli 2008. I april 2009 hölls en annan kurs om de psykologiska, sociala och rättsliga aspekterna på separation.

Vad kostar medling?

Avgifterna regleras av förordningarna 2 och 4 i Legal Notice 309 från 2008.

Vid familjemedling får parterna antingen välja en medlare i samförstånd (från listan över ackrediterade medlare) och själva stå för kostnaden, eller låta domstolen utse en medlare från medlingscentrumets tjänstgöringslista. I så fall är det domstolen som står för kostnaderna.

Kan man se till att en medlingsöverenskommelse blir verkställbar?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG ska man kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse blir verkställbart. Medlemsländerna ska underrätta domstolar och andra behöriga myndigheter om detta.

Maltas Mediation Act från 2004 håller på att ändras för att införliva de här bestämmelserna.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMalta Mediation Centre

Länken öppnas i ett nytt fönsterMalta Mediation Act, 2004

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektiv 2008/52/EG

Senaste uppdatering: 19/08/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Nederländerna

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Nederländerna ser uppenbara fördelar med medling.

Vem kontaktar man?

Nederländska medlingsinstitutet (NMI – Nederlands Mediation Instituut) är ett oberoende organ med uppgift att öka medvetandet om medling i Nederländerna och förbättra nivån på de tjänster som tillhandahålls. För detta ändamål har NMI utarbetat metoder och regler.

NMI förvaltar också ett nationellt register över behöriga medlare. Dessa medlare har slutfört en grundläggande medlarutbildning som erkänns av NMI och därefter klarat ett teoretiskt alutprov och en bedömning. Medlare som är registrerade hos NMI är skyldiga att hålla sina kunskaper uppdaterade, något som kontrolleras av NMI. Registret finns tillgängligt på Länken öppnas i ett nytt fönsterNMI:s register över medlare.

Webbplatsen innehåller också oberoende information om medling och medlare i Nederländerna. Du kan söka information på webbplatsen anpassat efter dina preferenser och behov. Du kan till exempel söka efter en medlare med särskild kompetens inom ett visst område.

NMI:s adress är Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Postadressen är Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Tfn: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@nmi-mediation.nl

Medlare kan registrera sig vid NMI. I så fall åtar de sig att följa den uppförandekod som gäller för medlare. Registrering är frivillig (liksom efterlevnaden av uppförandekoden), men medlare som vill verka inom ramen för det nederländska rättshjälpssystemet eller på uppdrag av domstol måste, utöver registrering, erhålla certifiering och genomgå en särskild bedömning.

Nederländerna har även infört ett system för domstolsanknuten medling (Mediation naast rechtspraak), som innebär att den domstol som prövar ditt mål ska uppmärksamma dig på möjligheten till medling. Domstolen kan lämna denna information skriftligt, vilket innebär att båda parter erhåller ett brev med en informationsbroschyr, ett självtest och ett svarsformulär. Alternativt kan domaren under förhandlingarna konstatera att ditt mål lämpar sig för medling och föreslå detta alternativ för dig och motparten.

Du kan också själv ta kontakt med den medlingsansvarige som finns vid domstolarna. Denne kan besvara dina frågor, lägga fram ditt förslag om medling till den andra parten, hjälpa parterna att hitta rätt medlare och organisera det första sammanträdet.

Mer information om medling finner du hos

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling är alltid tillåten och används mest i civilrättsliga och offentligrättsliga sammanhang.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling sker på frivillig grund. Det finns en uppförandekod för medlare.

Information och utbildning

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska medlingsinstitutet (NMI) tillhandahåller information om medling och registrerar medlare.

NMI erbjuder oberoende kvalitetssäkring av medling och medlare i landet och administrerar ett offentligt Länken öppnas i ett nytt fönsterregister över medlare.

De medlare som är registrerade av NMI har den utbildning och kompetens som krävs för att arbeta som medlare enligt NMI:s medlingsregler. De har själva åtagit sig att följa NMI:s kvalitetssäkringssystem.

För att komma med i NMI:s register som medlare måste man uppfylla två grundläggande krav:

 • Ha slutfört en medlarutbildning som är ackrediterad av NMI.
 • Klara ett prov som visar att man har relevanta kunskaper.

NMI har ackrediterat flera utbildningsinstitut som anordnar kurser i medling. Utbildningsprogrammen varierar från en grundkurs på sex dagar (samt kvällar) till kurser som varar i 20 dagar eller längre. Att ha genomgått någon av dessa utbildningar är ett av de båda inträdeskraven för att bli upptagen i NMI:s register över medlare.

Det andra inträdeskravet är att man ska klara ett prov som visar att man har relevanta kunskaper. I Nederländerna för staten Länken öppnas i ett nytt fönsterstatistik över medlingsuppdragen (en sammanfattning finns på engelska).

Vad kostar medling?

Medlingen för att lösa civilrättsliga tvister tillhandahålls inte kostnadsfritt.

Hur mycket det kostar beror på typen av fall. Vissa förfaranden är komplicerade, tidskrävande och därmed dyrare. I vissa ärenden kan det dessutom vara lämpligt att använda sig av specialiserade jurister vid medlingen. Det förekommer också fall där parterna själva finner en lösning på sina problem sedan de har hänvisats till en medlare, vilket visar att medling kan förhindra att en tvist eskalerar.

Om parterna har tillräckliga ekonomiska medel måste de själva stå för medlingskostnaderna. Följande inkomsttröskel gäller för att man ska få använda sig av en statligt finansierad jurist eller medlare:

 • För gifta par, registrerade partner eller personer som lever tillsammans: 35 200 euro per år.
 • För ensamstående personer: 24 900 euro per år.

Utöver dessa ekonomiska trösklar är rättshjälp inte tillgängligt för parter med tillgångar över ett visst värde som måste redovisas för skattemyndigheten. Det gäller till exempel en sommarstuga, andra fastigheter, besparingar i kontanter eller andra medel, tillgångar osv. Exakt vilket värde som gäller för gifta par, registrerade partner eller personer som lever tillsammans fastställs med hjälp av de nationella skattemyndigheterna.

Om parternas ekonomiska medel understiger de fastställda trösklarna går staten in och bistår med kostnaden för en jurist eller medlare. Men staten betalar inte hela beloppet.Varje part måste betala en avgift. Beloppet uppgår till 51 euro för 0–4 timmar och 102 euro för mer än fem timmar (per medling, inte per part). Avgiften för en jurist är högre. Dessa belopp anges som en indikation och är inte rättsligt bindande. De exakta beloppen framgår av Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsrådets webbplats.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG får parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse ska bli verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran. Information om genomförandeläget när det gäller detta direktiv kan erhållas genom rättshjälpsrådet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländernas medlingsinstitut

Senaste uppdatering: 11/04/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Österrike

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens.

Vem kontaktar man?

Det federala justitieministeriet för en Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckning över medlare. På denna förteckning finns endast medlare som har en ändamålsenlig utbildning och lämpliga kvalifikationer i övrigt.

Det finns emellertid ingen central myndighet som ansvarar för medlingstjänster.

Vissa organisationer erbjuder tjänster på kommersiell eller icke-kommersiell grund. Några icke-statliga organisationer har till uppgift att erbjuda stöd till medlare.

När ska medling väljas?

På civilrättens område kan medling användas för att slita tvister som annars skulle ha prövats av allmän domstol. Medling ger parterna en möjlighet att lösa sin tvist på frivillig väg.

I vissa typer av granntvister är det obligatoriskt att innan talan väcks först försöka lösa tvisten utanför domstol (med hjälp av ett förlikningsorgan, genom förlikning i domstol eller genom medling).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns ingen särskild reglering eller nationell uppförandekod för medlare.

Medlare är inte registrerade som specialister, exempelvis som medlare inom familjerätt, medicin eller byggnation. Eventuell specialkompetens anges som en kompletterande upplysning.

Var och en som har nödvändig utbildning kan enligt gällande Länken öppnas i ett nytt fönsterbestämmelser bli uppförd på förteckningen över medlare. ”Medlare" är ingen skyddad yrkesbeteckning.

Information och utbildning

Ytterligare information om till exempel utbildning och krav för registrering som medlare i Österrike hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär. Uppgifterna finns endast på tyska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis.

Medlararvodet fastställs enligt överenskommelse mellan den privata medlaren och parterna i tvisten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter dom är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Innehållet i en medlingsöverenskommelse är endast verkställbart om överenskommelsen har formen av en förlikning som ingåtts inför domstol eller har bekräftats av en notarie (Notariatsakt).

Senaste uppdatering: 28/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Polen

I stället för att gå till domstol, varför inte lösa tvister genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsmetod där en medlare hjälper parterna att nå en överenskommelse. Både den polska regeringen och polska jurister är väl medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

År 2010 inrättades en enhet inom justitieministeriet med ansvar för medlingsfrågor, sedermera enheten för brottsoffer och främjande av medling (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) inom avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter. Bakgrundsinformation om medlingsverksamhet finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.

De senaste åren har justitieministeriet särskilt uppmärksammat frågor som rör utvecklingen och användningen av medling och andra former av alternativ tvistlösning i Polen, samt effektiviseringen av rättsväsendet och underlättandet av medborgarnas tillgång till rättslig prövning.

På ministeriets initiativ bildades 2010 ett nät av medlingssamordnare.
Nätet består för närvarande av över 120 personer (domare, övervakare och medlare) i åtta appellationsdomstolar, alla regiondomstolar och i distriktsdomstolarna i sex regioner.

För att erhålla råd och yttranden samarbetar justitieministeriet med det sociala rådet för alternativ konflikt- och tvistlösning (Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), nedan kallat det sociala rådet – e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsteradr_rada@ms.gov.pl. Det sociala rådet spelar en viktig roll för att främja idén om medling och kommunikation mellan den centrala förvaltningen, rättsväsendet och medlarna.

Det sociala rådet utsågs för sitt första mandat genom justitieministerns dekret av den 1 augusti 2005. Dess uppgift skulle vara att ge ministern råd i frågor om alternativ konflikt- och tvistlösning i vid bemärkelse. Under sin första mandatperiod tog det sociala rådet fram följande dokument :

Genom justitieministerns dekret av den 3 april 2009 (ändrat genom justitieministerns dekret av den 1 juli 2011) utsågs det sociala rådet för sin andra mandatperiod. Det viktigaste dokument som det sociala rådet tog fram under den perioden var Länken öppnas i ett nytt fönsterPrinciper för systemförändringar (mars 2012).

Det sociala rådet har idag 23 medlemmar: vetenskapsmän, erfarna medlare samt företrädare för icke-statliga organisationer, akademiska institutioner och myndigheter.

Det sociala rådet har framför allt befogenhet att utarbeta rekommendationer för hur det nationella systemet för alternativ tvistlösning ska fungera och att

 • anpassa systemet för alternativ tvistlösning till EU-lagstiftningen
 • utarbeta en enhetlig modell för medling i det polska rättssystemet
 • främja normer för medling
 • sprida rutiner för alternativ tvistlösning som en metod för konfliktlösning bland rättsväsendets och de rättsvårdande myndigheternas personal samt allmänheten
 • inrätta en institutionell miljö där särskilda former av alternativ tvistlösning kan utvecklas
 • genomföra andra ad hoc-projekt för att utveckla medlingen i Polen.

Dessutom finns det många icke-statliga organisationer och företag som spelar en viktig roll för att främja medling och fastställa standarder för denna. Dessa organisationer fastställer sina egna utbildningsstandarder, krav för dem som vill bli medlare, medlingsmetoder, etiska standarder och standarder för god yrkessed. Dessa regler är av intern karaktär och avser endast medlare som är medlemmar av dessa organisationer.

De största organisationerna är:

Det finns även yrkessammanslutningar som bedriver verksamhet för att främja medling, bl.a.:

Icke-statliga organisationer, inom ramen för sina uppdrag, och universitet kan ha förteckningar över permanenta medlare (stały mediator). Information om förteckningarna och centrumen kan erhållas av regiondomstolens ordförande. Förteckningar över medlare i brottmål och mål som rör minderåriga upprättas av regiondomstolens ordförande.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan tillgripas på en rad olika områden. Enligt polsk lag kan medling användas i:

 • Tvistemål
 • Handelsrättsliga mål
 • Arbetsrättsliga mål
 • Familjemål
 • Mål som rör minderåriga
 • Brottmål
 • Mål som rör domstolsförvaltningen

Mer information om medling finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterbroschyrer och foldrar som framställs och distribueras av justitieministeriet.

Idag används medling främst i brottmål och tvistemål. Under 2011–2012 ökade användningen av medling snabbast inom familjemål och handelsrättsliga mål.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är en frivillig metod för lösning av tvister och konflikter som grundar sig på följande:

 • En överenskommelse om medling (medling utanför domstol).
 • Ett domstolsavgörande om hänskjutande till medling (medling efter hänskjutande från domstol).

Om parterna inte väljer en medlare har domstolen rätt att utse en medlare i målet. Denne tas då från en förteckning över medlare med lämpliga kvalifikationer. I brottmål och mål som rör minderåriga utses medlaren av domstolen.

Medling regleras bl.a. i civilprocesslagen och straffprocesslagen, lagen om förfaranden i mål som rör minderåriga och lagen om kostnader i tvistemål. Det har också antagits underordnade rättsakter med närmare bestämmelser om medlingsförfarandet i vissa typer av mål.

När det gäller underåriga regleras följande:

 • De villkor som institutioner och personer måste uppfylla för att få tillstånd att bedriva medling.
 • Registrering av institutioner och personer som har tillstånd att bedriva medling.
 • Fortbildning av medlare.
 • Omfattningen och villkoren för medlarnas tillgång till ärendefilen.
 • Formen för och omfattningen av rapporten om medlingen och dess resultat.

När det gäller brottmål regleras följande:

 • De villkor som institutioner och personer måste uppfylla för att få tillstånd att bedriva medling.
 • Utfärdandet och indragandet av tillstånd att bedriva medling.
 • Omfattningen och villkoren för tillgången till ärendefilen för institutioner och personer som har tillstånd att bedriva medling.
 • Den metod och det förfarande som ska användas i medlingsförfaranden.

I familjemål ställs ytterligare krav på medlarnas utbildning och erfarenhet (psykologi, lärarutbildning, sociologi eller juridik, och praktiska färdigheter i att medla i familjemål).

I en tillämpningsförordning fastställs arvoden och ersättningsbara kostnader för medlare i tvistemål (se nedan – Vad kostar medling?).

Information och utbildning

På Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats finns grundläggande information om medling i Polen, bl.a. utdrag ur rättsakter om medling, internationella rättsakter om medling, Länken öppnas i ett nytt fönsterdokument och rekommendationer utarbetade av det sociala rådet och elektroniska versioner av Länken öppnas i ett nytt fönsterbroschyrer, foldrar och planscher som publiceras för att främja medling. Dessutom publiceras Länken öppnas i ett nytt fönsteruppdaterad information om åtgärder för att främja medling och om verksamhet på lokal och regional nivå i samband med Internationella medlingsdagen. På sidan finns också en samling av Länken öppnas i ett nytt fönsterinformation, översättningar av rättsakter och exempel på god praxis från andra länder.

Medlingsfrågor ingår i den allmänna juristutbildningen och i utbildningen av åklagare och domare, och ingår också i utbildningsprogrammen för domare och åklagare vid Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella skolan för domstols- och åklagarväsendet (Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury).

På justitieministeriets begäran har medlingssamordnare fortbildats inom följande områden : kommunikation, ledning av grupper och samarbete med medlare.

Medlarna själva väljer bland kurser som ges av medlingscentrum, utbildningsanstalter och andra organisationer.

Justitieministeriet samlar in statistik om medling avseende följande:

 • Antal ärenden som domstolarna hänskjuter till medling.
 • Antal nådda uppgörelser.
 • Villkoren för uppgörelserna (vid medling i brottmål och mål som rör minderåriga).
 • Antal medlingsförfaranden utanför domstol (vid medling i tvistemål).

Inom ramen för den projektbaserade verksamheten distribuerades under 2010–2011 i domstolar och medlingscentrum samt på polisstationer handböcker, broschyrer och foldrar med information om olika typer av medling och deras användning i praktiken. En informationskampanj om medling genomfördes också på affischtavlor och i radio och tv. Justitieministeriet uppdaterar och distribuerar regelbundet broschyrer, foldrar, kortare informationstexter bifogade till rättegångshandlingar och affischer, som också finns att tillgå kostnadsfritt på ministeriets webbplats.

Polen har uppmärksammat Internationella medlingsdagen i fem år och justitieministeriet organiserar en konferens på detta tema. Dessutom anordnas dussintals mindre konferenser, evenemang, seminarier och debatter i många städer på regional och lokal nivå för att uppmärksamma dagen.

Vad kostar medling?

Information om medling distribueras kostnadsfritt av justitieministeriet. Länken öppnas i ett nytt fönsterForskning visar att medling är mer kostnadseffektivt än domstolsförfaranden.

I brottmål och mål som rör minderåriga står parterna inte för medlingens kostnader – de betalas av staten. I andra ärenden fastställs medlarens arvode som regel genom en överenskommelse mellan medlaren och parterna. Medlaren kan också samtycka till att genomföra medling kostnadsfritt.

I tvistemål står parterna för kostnaderna. Vanligen delar partnerna kostnaderna lika, om de inte kommer överens om något annat. Vid medling som inleds på grundval av ett domstolsavgörande uppgår medlarens arvode i tvister som inte rör egendom till 60 zloty (cirka 15 euro) för den första sessionen och 25 zloty (cirka 6 euro) för varje påföljande session. Om förfarandet rör egendom uppgår medlarens arvode till 1 % av tvistens föremål (dock minst 30 zloty (cirka 7,5 euro) och högst 1 000 zloty (cirka 250 euro). Medlaren har rätt till ersättning för sina kostnader i samband med medlingen (t.ex. kostnader för korrespondens, telefonsamtal, lokalhyra). Moms läggs också till kostnaderna.

Om medlingen leder till förlikning ersätts 75 % av domstolsavgiften för den part som väckte talan vid domstol. I mål om äktenskapsskillnad och hemskillnad ersätts 100 % av domstolsavgiften.

Vid medling utanför domstol fastställer medlingscentrumet medlarens arvode och ersättningen för dennes kostnader, eller så kommer parterna och medlaren överens om dessa belopp innan medlingen inleds. Parterna befrias inte från kostnaderna för medlingen, även om de skulle undantas från domstolsavgifterna. Medlare i båda typer av medling (rättslig eller utomrättslig) kan avstå från sina arvoden.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Om parterna når fram till en överenskommelse i ett tvistemål så bifogas denna till protokollet. Medlaren informerar parterna att de genom att skriva under överenskommelsen samtycker till att ansöka om att domstolen godkänner denna. Medlaren översänder protokollet tillsammans med överenskommelsen till domstolen och lämnar en kopia av protokollet till parterna. Domstolen fattar snarast beslut om huruvida överenskommelsen ska godkännas eller en verkställighetsförklaring ska utfärdas. Domstolen kan vägra att godkänna överenskommelsen eller förklara att endast delar av den ska verkställas, om överenskommelsen strider mot lagen eller god moral, syftar till att kringgå lagen, är obegriplig eller innehåller motsägelser som strider mot arbetstagares legitima intressen. Medlingsöverenskommelser som en domstol godkänt och för vilka en verkställighetsförklaring har utfärdats äger samma laga kraft som en förlikning inför domstol och kan verkställas.

Medlingsöverenskommelser i familjemål kan röra förlikning mellan makar, villkoren för hemskillnad, föräldraansvarsfrågor, kontakt med barn, uppfyllande av familjens behov, underhåll samt egendoms- och fastighetsfrågor. Föräldrarna eller makarna kan efter sin hemskillnad också komma överens om frågor som rör t.ex. utfärdande av pass, val av barnets skolgång, kontakter med andra familjemedlemmar eller förvaltning av barnets egendom.

Om ett medlingsförfarande inleds i ett tvistemål innebär det att preskriptionsfristen avbryts.

Medlingsöverenskommelser som nås i brottmål och mål som rör minderåriga ersätter inte domstolens avgörande och binder inte domstolen. Dock bör domstolen ta hänsyn till överenskommelsens innehåll. Överenskommelsens villkor kan omfatta en formell ursäkt, ersättning för materiell och ideell skada, samhällstjänst, skyldigheter gentemot den skadelidande parten, skyldigheter gentemot samhället i stort osv.

Senaste uppdatering: 26/09/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Portugal

I stället för att gå till domstol, varför inte försöka lösa dina tvister genom medling? Medling är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en medlare hjälper parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Staten och verksamma inom rättsväsendet i Portugal är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Portugal har ett centralt regeringsorgan som ansvarar för regleringen av medlingsverksamhet: generaldirektoratet för justitiefrågor, DGPJ (Direção-Geral da Política de Justiça).

DGPJ är ett departement vid Portugals justitieministerium och finns på följande adress:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisboa.

Du kan kontakta DGPJ

 • genom att skicka ett e-brev till Länken öppnas i ett nytt fönstercorreio@dgpj.mj.pt
 • per telefon på nummer (+351) 217924000, eller
 • per fax på nummer (+351) 217924048 eller (+351) 217924090.

På webbplatsen för DGPJ finns uttömmande information om medlingsverksamhet i offentlig regi samt om andra metoder för alternativ tvistlösning.

DGPJ tillhandahåller inga uppgifter om hur man själv hittar en medlare. Däremot har DGPJ listor med medlare. När beslut om medling har fattats i enlighet med de regler som gäller för den offentliga medlingstjänsten utses automatiskt en medlare.

Det finns inga icke-statliga organisationer som arbetar med medling i Portugal. Däremot finns det privata organisationer som erbjuder medlingstjänster och ett utbildningsprogram för medlare.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling kan användas inom flera olika områden.

Portugal har antagit offentliga åtgärder för att öka användningen av offentliga medlingssystem inom vissa rättsområden: arbetsrättsliga mål, brottmål, handelsrättsliga mål, tvistemål, samt familjemål.

Medling inom familjerätt, arbetsrätt och straffrätt har egna strukturer med medlare som är specialiserade inom dessa områden. Medling i tvistemål och handelsrättsliga ärenden äger rum inom ramen för förfarandena vid fredsdomstolarna.

Fredsdomstolarna kan även hantera medling som inte formellt ingår i den domstolens behörighet (mediação extra competência). Men eftersom denna typ av medling inte ingår i fredsdomarnas sedvanliga behörighet får ärendet, om parterna inte kan enas, inte därefter överlämnas för avgörande genom dom på det sätt som är möjligt vid vanlig medling på områden där fredsdomarna är behöriga.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Användningen av medling är helt frivillig.

Det finns ingen nationell uppförandekod för medlare. Medlare ska sköta sin uppgift i enlighet med den europeiska uppförandekoden för medlare. Vissa rättsliga och administrativa begränsningar gäller för medlarnas verksamhet och de krav som ställs för utövande av yrket. Det finns riktlinjer för medling när det gäller de metoder som kan användas för att uppnå en konstruktiv kommunikation eller kontakt med parterna och alternativ för hur medlarna kan lägga fram förslag till överenskommelse.

Medlarnas uppförande övervakas av ett offentligt medlingssystem. Hur övervakningen sker beror på inom vilket område medlaren är verksam. Det offentliga systemet har en övervakningskommitté som övervakar medlingsverksamhet. Hur övervakningen sker beror på inom vilket område medlaren är verksam. I övriga avseenden är syftet med de kriterier som tillämpas vid utbildningen av medlare att förmedla den etik och de principer som ingår i den europeiska uppförandekoden.

Varje rättsområde där offentlig medling genomförs – familjemål, arbetsrättsliga mål, straffrättsliga och civilrättsliga mål– har sin egen rättsliga ram med riktlinjer för hur medling ska genomföras.

För närvarande används det offentliga medlingssystemet, inklusive den privaträttsliga medling som äger rum vid fredsdomstolarna, endast för att lösa tvister i Portugal med användning av förfaranden och metoder som föreskrivs i den portugisiska lagstiftningen.

Information och utbildning

Mer information finns i avsnittet om offentlig medling på DGPJ:s webbsida.

Portugal för statistik över användningen av medling. DGPJ har uppgifter om hur många ärenden som lett till medling, hur många medlingar som har avslutats antingen med eller utan att en överenskommelse har nåtts och hur lång tid medlingen tagit.

Portugal har inget nationellt utbildningsorgan för medlare, utan dessa utbildas av privata organisationer. Portugals justitieministerium godkänner de medlarutbildningar som dessa privata organisationer erbjuder. För att godkännas måste antalet utbildningstimmar, undervisningsmetoden och läroplanen följa den lag som antagits på området.

Privata organisationer som utbildar medlare som är kandidater för att tas upp på den lista som sammanställs av DGPJ måste uppfylla utbildningskriterierna. Utbildningsprogrammet säkerställer att medlarna har tillräcklig kapacitet och yrkesmässig trovärdighet för att kunna lösa tvister inom familjemål, arbetsrättsliga mål, brottmål och tvistemål genom medling.

Vad kostar medling?

Medling är kostnadsfri i familjerättsliga ärenden om domaren vill tillämpa medling inom ramen för artikel 147 C i lagen om vårdnad av minderåriga barn. I övriga situationer finns ingen grund för betalningsbefrielse om inte rättshjälp beviljas.

Om medling sker på någon av parternas initiativ beror kostnaden för vardera parten på föremålet för tvisten enligt följande:

 • Familjemål: 50 euro för vardera parten.
 • Straffrättslig medling: kostnadsfri när den begärs av åklagare eller äger rum på den tilltalades eller målsägandes initiativ.
 • Arbetsrättslig medling: 50 euro för vardera parten.
 • Civilrättslig och handelsrättslig medling: 25 euro för vardera parten (denna typ av medling kan hanteras av fredsdomare och betalning ska erläggas om man når ett avtal).

När parter som ska ersätta medlingskostnader saknar de medel som krävs för att de själv ska kunna stå kostnaderna, kan de ansöka om rättshjälp vid behörig instans (Instituto de Segurança Social).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDGPJ - Direção-Geral da Política de Justiça

Länken öppnas i ett nytt fönsterConselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz

Senaste uppdatering: 29/12/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Rumänien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Rumänien är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet inrättades genom lag 192/2006 om medling och ansvarar för tillsynen över medling i Rumänien. Det är en självständig juridisk person som agerar i allmänhetens intresse och har sitt huvudkontor i Bukarest.

I lag 192/2006 fastställs de rättsliga ramarna för medlingsverksamhet.

Medlemmarna i medlingsrådet väljs av medlarna och godkänns av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Medlingsrådets huvuduppgifter är att fatta beslut inom följande områden:

 • Att fastställa utbildningsnivå för medlare med utgångspunkt i bästa internationella praxis och övervaka att normerna följs av yrkesutövarna.
 • Att auktorisera medlare och föra och uppdatera ett register över medlare.
 • Att godkänna läroplanen för medlare.
 • Att anta regler om god yrkessed för auktoriserade medlare, samt föreskrifter om deras disciplinära ansvar.
 • Att anta föreskrifter om medlingsrådets organisation och verksamhet.
 • Att lägga fram förslag om ändring eller korrelering av lagstiftning om medling.

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådets kontaktinformation:

Adress: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bukarest

Tfn: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E‑post: Länken öppnas i ett nytt fönstersecretariat@cmediere.ro , Länken öppnas i ett nytt fönsterConsiliul_de_mediere@yahoo.com

Nationella registret över medlarförbund

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet har upprättat Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella registret över medlarförbund. I registret finns icke-statliga organisationer som verkar för medling och företräder medlares yrkesintressen.

Nedan följer en förteckning över yrkesförbund på medlingsområdet:

Medlarpanelen

I enlighet med artikel 12 i lag 192/2006 ska auktoriserade medlare registreras i den ”medlarpanel” som handhas av Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet och offentliggörs i Rumäniens officiella tidning, del I.

”Medlarpanelen” finns även på Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådets och Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets officiella webbplatser.

I förteckningen över auktoriserade medlare finns information om

 • deras medlemskap i yrkesförbund
 • från vilken institution de utexaminerades
 • vilken medlingsutbildning de har genomgått
 • på vilka utländska språk de kan erbjuda medlartjänster
 • kontaktinformation.

Personer som vill lösa sina tvister med hjälp av medling kan kontakta en medlare senast en månad efter den dag ”medlarpanelen (förteckningen)” offentliggjordes i domstolen och på justitieministeriets webbplats.

Medlingsrådet har en lagstadgad skyldighet att regelbundet – minst en gång om året – uppdatera medlarpanelen (förteckningen) och att meddela domstolar, kommunala myndigheter och justitieministeriet om alla uppdateringar.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Enligt artikel 2 i lag 192/2006 får parter söka medling i tvister som omfattas av civilrättsliga bestämmelser, straffrättsliga bestämmelser, familjerättsliga bestämmelser eller andra lagrum om inte annat sägs i lagstiftningen. Konsumenttvister och andra tvister som rör rättigheter som man kan avsäga sig kan också lösas genom medling. Ärenden som rör individens rättigheter och rättigheter som man inte kan avsäga sig kan emellertid inte bli föremål för medling.

Finns det några särskilda regler som måste följas?

Medling är frivilligt. Det finns ingen skyldighet för parterna att söka medling, och de får när som helst avbryta medlingen. Parterna har med andra ord frihet att när som helst försöka hitta andra sätt att lösa tvisten: rättegång eller skiljedomsförfarande. Parterna kan kontakta en medlare innan de vänder sig till domstol och även under pågående rättegång.

Det finns emellertid flera bestämmelser rörande medling som ålägger domare att i vissa fall informera parterna om möjligheten att välja medling och om de fördelar detta kan medföra. I andra fall finns det en rad ekonomiska incitament för parter som väljer medling eller andra typer av alternativ tvistlösning.

Den 17 februari 2007 godkände Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet reglerna om god yrkessed för medlare. Reglerna är bindande för alla medlare som finns med i medlarpanelen.

Information och utbildning

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådets webbplats är den viktigaste informationskällan när det gäller medling i Rumänien.

Utbildning i medling ges bara av den privata sektorn, men Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådet ansvarar för auktorisering av utbildningsgivare för att se till att alla utbildningar håller samma standard.

En förteckning över utbildningsgivare finns även på Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsrådets officiella webbplats.

Kurser ges regelbundet. Det finns i dagsläget ett utbildningsprogram som omfattar en grundkurs för medlare (80 timmar). I programmet fastställs mål för utbildningen, kunskaper som ska ha förvärvats vid utbildningens slut och utvärderingsmetoder. De åtta utbildningsgivare som har auktoriserats av Medlingsrådet ansvarar för att ta fram kursmaterial och övningar inom de ramar som fastställts i det nationella utbildningsprogrammet.

Vad kostar medling?

Medling är en tjänst som tillhandahålls mot betalning. Den privata medlaren och parterna kommer överens om ett arvode.

Man kan i dagsläget inte få rättshjälp eller annat ekonomiskt stöd för medling från kommunala eller statliga myndigheter.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling blir verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Rumänien har ännu inte vidarebefordrat denna information.

Senaste uppdatering: 10/06/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Medling i medlemsstaterna - Slovenien

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Slovenien ser uppenbara fördelar med medling.

Vem kontaktar man?

Lagen om alternativ tvistlösning antogs den 19 november 2009 (Sloveniens officiella tidning nr 97/09 och 40/12). Den trädde i kraft den 15 juni 2010 och föreskriver att domstolar i första och andra instans ska erbjuda parter alternativ tvistlösning i ekonomiska, arbetsrättsliga, familjerättsliga m.fl. civilrättsliga ärenden. I detta syfte ska de anta och genomföra program för alternativ tvistlösning. Inom detta program ska domstolarna kunna erbjuda parterna medling, men även andra former av alternativ tvistlösning.

Justitieministeriet förvaltar centralregistret över medlare inom alternativa tvistlösningsprogram på domstolarna.

Med medling arbetar också flera icke-statliga organisationer:

Under justitieministeriet verkar Rådet för alternativ tvistlösning som inrättades i mars 2009. Detta råd är en central, självständig och specialiserad del av ministeriet som arbetar med koordinering och rådgivning.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling är tillåten i civilrättsliga ärenden som rör ekonomi, familj, arbete m.m. och även andra tillgångar. Ärendena ska gälla krav som parterna fritt kan lägga fram och reglera. Medling är även möjlig i andra typer av mål, om inte förlikning är utesluten enligt lag.

Medling är vanligast i civil-, familje- och handelsrättsliga frågor.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är frivillig. Lagen om medling i civilrättsliga och ekonomiska ärenden (officiella tidningen nr 56/08) avser medling generellt. Således avser den både medling utanför domstol och medling i samband med ett rättsligt förfarande. Den föreskriver bara grundregler för medlingsförfarandet medan självreglering gäller i övrigt. Här regleras exempelvis när medling inleds och avslutas, vem som utser medlare, vilka grundregler som medlare ska följa, hur en överenskommelse ska utformas och hur dess verkställande kan säkerställas etc. Lagreglerna är dispositiva, utom när det gäller kravet på medlares opartiskhet och medlingens effekter på talefrister och preskriptionstider.

Det slovenska medlarförbundet har antagit en uppförandekod för medlare, men den gäller endast för förbundets medlemmar.

Information och utbildning

Viktig information om medling och om hur man kontaktar medlare finns på olika icke-statliga organisationers webbplatser, bland annat följande:

För medlarutbildning svarar olika icke-statliga organisationer samt Centrumet för juristutbildning vid justitieministeriet.

Vad kostar medling?

Kostnadsfri medling erbjuds idag i tvister mellan föräldrar och barn och i arbetsrättsliga tvister på grund av uppsägning. Villkoret är att medlingen sker enligt lagen om alternativ tvistlösning och är knuten till domstol. Parterna behöver då bara betala för sina advokatarvoden. Förutom i ekonomiska tvister svarar domstolen alltid för de tre första timmarnas medling.

Kostnaderna för medling som erbjuds av juridiska organisationer skiftar.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse genom medling är i sig inte direkt verkställbar. Parterna kan dock komma överens om att tvistlösningen ska utformas som en direkt verkställbar notarieurkund, domstolsförlikning eller skiljedom på grundval av en förlikning.

Länkar

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Slovakien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Slovakien är medvetna om fördelarna med medling.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medlingsmekanismerna beskrivs i den ändrade lag nr 420/2004 om medling och om ändring av vissa lagar, som är ett komplement till lagar om

 • utförandet av medling,
 • grundläggande principer för medling,
 • organisation och effekter av medling.

Lagen är tillämplig på tvister som uppstår i privaträttsliga, familjerättsliga, handelsrättsliga och arbetsrättsliga relationer.

Medling är ett förfarande som sker utanför domstol där medlaren försöker lösa en tvist i avtalsförhållanden eller andra rättsliga förhållanden. Det är ett förfarande där två eller flera parter i en tvist får hjälp att lösa tvisten av en tredje part (medlaren).

Enligt § 99.1 tredje meningen i den ändrade lag nr 99/1963 (civilprocessordningen) anges att förutsatt att omständigheterna i målet tillåter det, kan domstolen före den första förhandlingen och under förfarandet uppmana parterna att delta i ett informationsmöte med en medlare som finns i förteckningen över medlare för att försöka lösa tvisten med hjälp av medling.

Information och utbildning

I avsnittet om Länken öppnas i ett nytt fönstermedling på justitieministeriets webbplats finns information på slovakiska om medling. Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska rättsliga nätverkets webbplats.

Vad kostar medling?

Medling sker mot betalning. Medlarens arvode är individuellt och brukar baseras på en timpenning eller en fast avgift. Medling är en näringsverksamhet, och det finns därför inga förhandsbestämda priser.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling blir verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran om detta.

Medling är en informell, frivillig och konfidentiell process för att lösa konflikter utanför domstol med hjälp av en medlare. Syftet med medlingen är att nå en för båda parter godtagbar överenskommelse.

Den överenskommelse som är resultatet av medlingen måste vara skriftlig. Den är i första hand tillämplig på de parter som har ingått den och är för dem bindande. Överenskommelsen gör att en berättigad part kan ansöka om verkställighet eller exekution, under förutsättning att överenskommelsen

 • är skriftlig i form av en notarieakt,
 • är en förlikning inför domstol som godkänts av ett medlingsorgan.

Om ingen medlingsöverenskommelse har ingåtts kan ärendet drivas vidare i domstol.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Senaste uppdatering: 18/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Finland

I stället för att gå till domstol, varför inte försöka lösa dina tvister genom medling? Medling är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en medlare hjälper parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Staten och verksamma inom rättsväsendet i Finland är medvetna om fördelarna med medling.

Vem kontaktar man?

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av medlingsverksamhet vid brott och i vissa tvister. Länsstyrelserna är skyldiga att anordna medlingsverksamhet på ett sådant sätt att medlingstjänsten är tillgänglig på ett adekvat sätt i hela landet.

Information om medling finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitutet för hälsa och välfärd.

Medlingstjänster som är kopplade till en domstol förvaltas av tingsrätterna. Tingsrätterna kan ta upp tvistemål till medling. Syftet med medlingen är att hjälpa parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Resultatet av medlingen kan därför bygga mer på vad som anses skäligt än på strikt tillämpning av lagen. Mer information om tingsrätterna finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet. Det finns också en Länken öppnas i ett nytt fönsterbroschyr om medling i domstol.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling används i både tvistemål och brottmål.

Medling är vanligast i tvistemål, särskilt vid mindre allvarliga tvister. Alla tvistemål kräver dock inte medling i domstol. Tvister kring konsumentskydd kan till exempel även behandlas av konsumentrådgivarna och konsumentklagonämnden. I brottmål finns dock ett särskilt medlingsförfarande.

Medling i domstol sker enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (Lag 663/2005). Syftet med medling i domstol är en uppgörelse i godo. Förutsättningarna för medling i domstol är att saken är lämplig för medling och att medling också i övrigt är ändamålsenligt med hänsyn till parternas yrkanden. En part eller parterna i en tvist kan göra en skriftig ansökan innan tvisten går till rättegång. Ansökan måste vara skriftlig, ska ange vad saken gäller och hur parternas åsikter skiljer sig från varandra. En motivering som anger varför saken är lämplig för medling ska också ingå.

Medling kan tillämpas även i sådana tvister i vilka åtminstone en part är en fysisk person. Andra tvister än de som gäller krav på skadestånd med anledning av brott kan emellertid bli föremål för medling endast om tvisten med beaktande av föremålet för den och yrkandena i ärendet är ringa. I fråga om medling i tvister gäller i tillämpliga delar vad som förskrivs i lagen om medling vid brott.

Medling kan endast genomföras mellan parter som personligen och frivilligt har uttryckt sitt samtycke till medlingen och som kan förstå betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den. Innan parterna ger sitt samtycke till medling ska de därför informeras om sina rättigheter och sin ställning i samband med medlingen. Parterna har rätt att återta sitt samtycke när som helst under medlingen.

Minderåriga personer ska personligen ge sitt samtycke till medlingen. Dessutom måste en minderårig persons vårdnadshavare eller andra lagliga företrädare ge sitt samtycke för att den minderårige ska kunna delta i medling. En omyndigförklarad person som nått myndighetsålder får delta i medling om han eller hon förstår sakens betydelse och personligen ger sitt samtycke till medling.

Medling kan ske i fråga om brott som bedöms vara lämpliga för medling med beaktande av brottets art och tillvägagångssätt, förhållandet mellan den misstänkte och brottsoffret samt övriga omständigheter som helhet. Medling får inte ske i brott mot minderåriga, om offret på grund av brottets art eller sin ålder är i behov av särskilt skydd.

Medlingsbyråerna tar emot medlingsinitiativ och samarbetar med olika myndigheter under hela medlingsprocessen. Frivilliga medlare, som väljs ut av personalen vid medlingsbyrån, tar hand om medlingsfallen. Medlarna tar hand om medlingsfallen och de praktiska frågorna i anslutning till dem i samarbete med medlingsbyrån. Medlingsbyråns personal har också till uppgift att handleda och övervaka medlarna i deras arbete.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling vid brott kan endast genomföras mellan parter som personligen och frivilligt har uttryckt sitt samtycke till medlingen och kan förstå betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den. I tvistemål (medling i domstol) måste alla parter samtycka till medlingen innan denna inleds.

I Finland finns en särskild nationell uppförandekod för medlare, med områdesspecifika uppförandekoder för medlare (t.ex. efter specialområde, som familjerätt, sjukvård, byggbranschen).

Information och utbildning

En broschyr om medling i domstol finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterfinska justitieministeriet.

Institutet för hälsa och välfärd organiserar utbildning av medlare.

Institutet sammanställer också statistiska uppgifter om medling vid brott och andra tvistemål, övervakar och genomför forskning om medlingsverksamhet och samordnar utvecklingsinsatserna inom området. Arbetet stöds av Delegationen för förlikning i brottmål.

Vad kostar medling?

Medling vid brott är en avgiftsfri tjänst. Medling ger möjlighet för den misstänkte och brottsoffret att genom en opartisk medlares förmedling mötas i förtrolighet för att behandla de psykiska och materiella skador som ett brott orsakat offret och att försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dessa skador (Lag 1015/2005).

Medling är ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ för parterna än en rättegång. Parterna betalar bara sina egna utgifter och behöver inte stå för motpartens kostnader. Om parterna vill kan de anlita ett rättsbiträde. De kan även ansöka om rättshjälp hos en rättshjälpsbyrå.

Vid medling i domstol fungerar en domare som medlare. Medlingsuppdraget ingår i domarens tjänst. Om det är fråga om ett ärende som kräver sakkunskap på något visst område kan medlaren med parternas samtycke anlita ett biträde, vars arvode betalas av parterna.

En avgift tas ut för medlingen precis som för andra ärenden som handläggs i domstol.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG ska parterna i en skriftlig medlingsöverenskommelse kunna få innehållet i överenskommelsen verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Finland har ännu inte lämnat dessa uppgifter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterbroschyr om medling i domstol, Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats om medling (Institutet för hälsa och välfärd)

Senaste uppdatering: 09/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Medling i medlemsstaterna - Sverige

Om du har en civilrättslig tvist kanske du i stället för att gå till domstol kan välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Sverige är medvetna om fördelarna med medling. Medling finns även vid brottmål men är inte en påföljd för brottet och kan aldrig ersätta en rättsprocess. Syftet vid medling på grund av brott är att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och att målsäganden ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Medling i tvistemål

Vem kontaktar man?

Det finns inget centralt organ som ansvarar för regleringen av medlaryrket. När det gäller information om medling kan man emellertid kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsverket. En förteckning över personer som förklarat sig villiga att medla vid domstol har också tagits fram av Domstolsverket och finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges domstolarnas hemsida.

När det gäller handelsfrågor arbetar Länken öppnas i ett nytt fönsterStockholms handelskammares skiljedomsinstitut och Länken öppnas i ett nytt fönsterVästsvenska handelskammaren med medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom många områden, men förekommer framför allt i civilrättsliga ärenden.

Det är möjligt att använda sig av en medlare inom ramen för domstolsförfarandet.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det är helt frivilligt att välja medling. Det finns inga särskilda bestämmelser, som t.ex. en uppförandekod för medlare.

Information och utbildning

Information om medling hittar man på följande hemsidor:Länken öppnas i ett nytt fönster Sveriges domstolar, Länken öppnas i ett nytt fönsterStockholms handelskammares skiljedomsinstitut och Länken öppnas i ett nytt fönsterVästsvenska handelskammaren.

Det finns inget nationellt utbildningsorgan för medlare.

Vad kostar medling?

Medlingen är inte kostnadsfri, utan betalningen beror på vad den privata medlaren och parterna har kommit överens om. Parterna delar lika på medlingskostnaden.

Medling i brottmål

Vem kontaktar man?

Sedan den 1 januari 2008 ska samtliga Sveriges kommuner erbjuda medling när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Initiativet till frågan om en lagöverträdaren är intresserad av att delta i medling kan komma både från kommunen och polisen.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan komma ifråga för gärningsmän i alla åldrar. Medling kan ske i alla stadier av rättsprocessen. Medlingslagen innehåller alltså ingen övre åldersgräns men sedan den 1 januari 2008 ska samtliga Sveriges kommuner erbjuda medling när brottet har begåtts av någon som är under 21 år.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är inte en del av straffet/påföljden. Förutsättningarna för medling är följande.

 • Det ska vara frivilligt för båda parter.
 • Brottet ska vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt delaktighet.
 • Det ska med hänsyn till omständigheterna framstå som lämpligt.

Information och utbildning

Enligt lagen ska den som utses till medlare vara en kompetent och rättrådig person. Där framgår också att medlaren skall vara opartisk.

Ytterligare information om medling kan kommunerna eller Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsförebyggande rådet bistå med. Det finns även förening Länken öppnas i ett nytt fönsterSvenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM).

Vad kostar medling?

Medling kostar inte något för målsäganden eller gärningsmannen.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - England och Wales

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en neutral medlare hjälper de tvistande parterna att nå en lösning. Myndigheterna och juristerna i England och Wales känner till fördelarna med medling, och är angelägna om att främja och använda medling som ett sätt att, i lämpliga fall, finna en lösning på tvister utan att parterna behöver gå till domstol. Du kan ha rätt till rättshjälp under förutsättning att de vanliga kriterierna är uppfyllda.

Vem kontaktar man?

Det är justitieministeriet som ansvarar för politiken rörande och främjandet av medling på de civil- och familjerättsliga områdena i England och Wales.

Medling i tvistemål

För att garantera kvaliteten i medling i tvistemål som utförs på uppdrag av en domstol (utom tvister i familjeärenden inom jurisdiktionen för England och Wales), har justitieministeriet och domstolsverket (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS)) fastställt två olika medlingsförfaranden som tvistande parter kan använda sig av, beroende på det värde som tvisten gäller. Medlingstjänsten för småmål (Small Claims Mediation Service) är en intern tjänst som tillhandahålls och drivs av HMCTS. Den är avsedd för mål där det värde som tvisten gäller inte överstiger ett visst belopp. i allmänhet 10 000 brittiska pund. I fråga om högre värden, dvs. över 10 000 pund, har justitieministeriet samarbetat med Länken öppnas i ett nytt fönsterrådet för medling på det civilrättsliga området (Civil Mediation Council (CMC)) för att införa ett ackrediteringssystem varigenom medlingsorganisationer kan ansöka om att bli upptagna i registret för medling på det civilrättsliga området, så att domstolarna i lämpliga fall kan hänvisa parter till dem. CMC är en organisation som företräder medlare på civil- och affärsrättens områden.

Familjemedling

När det gäller familjetvister är medlingen självreglerad och består av ett antal medlemsorganisationer eller ackrediteringsorgan som medlarna är anslutna till. Dessa organ har tillsammans bildat Länken öppnas i ett nytt fönsterfamiljemedlingsrådet (FMC) för att harmonisera normerna för familjemedling. Dessutom företräder FMC sina medlemsorganisationer och familjerådgivare i allmänhet i kontakterna med myndigheterna.

FMC är en icke-statlig organisation. Den spelar en central roll för sina medlemsorganisationer, som samtliga är icke-statliga organisationer/sammanslutningar och grundande medlemmar av FMC. De viktigaste medlemmarna är följande:

 • ADR Group
 • Family Mediators Association
 • National Family Mediation
 • College of Family Mediators
 • Resolution
 • The Law Society

Regeringen har i dag inga planer på att inrätta något tillsynsorgan för medling inom civil- familjerätt.

Ackrediterade medlare på det civilrättsliga området kan du hitta på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterjustice. Där kan du söka i ett register efter en medlare i din närhet. Kostnaden för medling är baserad på en fast avgift, anpassad efter värdet på det som tvisten gäller.  För parter som inte har råd med medlingskostnaderna finns det en kostnadsfri medlingstjänst som tillhandahålls av  LawWorks.  LawWorks kan kontaktas på tfn. 01483 216 815 eller via Länken öppnas i ett nytt fönsterLawWorks webbplats.

På den brittiska regeringens webbplats GovUK (tidigare kallad DirectGov) finns en Länken öppnas i ett nytt fönstersöktjänst där du kan söka efter medlare.  Notera att Family Mediation Helpline har upphört.

Mer information om rättshjälp, inklusive huruvida du uppfyller kraven för rättshjälp, hittar du via den nya tjänst för information om rättshjälp som den brittiska regeringen har infört på sin webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönstercheck-legal-aid

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas för att lösa en hel civil- och affärsrättsliga tvister av vardaglig natur, t.ex. bostadsfrågor, affärstvister, arbetsplatstvister, tvister om mindre värden etc.

Medling kan också användas i samband med tvister rörande familjefrågor, t.ex. skilsmässa, upplösning av partnerskap, vårdnad om barn etc. Den är inte begränsad till före detta makar eller partner.  Exempelvis kan far- eller morföräldrar använda sig av familjemedling för att nå en överenskommelse om hur de kan fortsätta ha kontakt med sina barnbarn.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling i tvistemål

Medling på civilrättens område föreskrivs inte i lag och krävs inte heller för att inleda domstolsförhandlingar. Man kräver dock att parterna i tvistemål allvarligt överväger medling innan de går vidare till domstol.

I Civil procedure rules (CPR) regleras vilken praxis och vilka förfaranden som ska följas vid tvistemålsavdelningarna i Court of Appeal, High Court och grevskapsdomstolarna. Ett övergripande mål med de civilprocessrättsliga bestämmelserna är att hjälpa domstolarna att handlägga ärenden rättvist. Detta övergripande mål innebär bland annat att domstolen ska vara aktiv i handläggningen av ärendena. Den ska t.ex. uppmuntra de berörda parterna att använda ett alternativt system för tvistlösning om domstolen anser att detta är lämpligt.

Det är frivilligt att använda medling, men enligt CPR ska man ta hänsyn till eventuella medlingsförsök när man fastställer rättegångskostnaderna. Domstolen ska ta hänsyn till de ansträngningar som eventuellt har gjorts för att lösa tvisten före och under rättegången. Om den vinnande parten tidigare har vägrat att gå med på ett rimligt medlingsförslag kan domaren alltså besluta att den förlorande parten inte ska behöva betala den vinnande sidans kostnader.

Familjemedling

Familjemedling är helt och hållet frivillig. Sedan april 2011 måste emellertid alla sökande (inte bara de som beviljats allmän rättshjälp) överväga medling som alternativ genom att delta i ett informations- och utvärderingsmöte om medling (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM) innan de väcker talan vid domstol. Bestämmelser om detta finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterPresident’s Pre Application Protocol . Den potentiella svarande bör också delta om han eller hon uppmanas till det. Om sökanden/käranden väljer att föra saken vidare till domstol bör vederbörande ge in ett särskilt formulär (FM1) tillsammans med stämningsansökan för att visa att han eller hon är befriad från kravet på att delta i ett MIAM, har deltagit i ett MIAM där man kom fram till att medling inte var lämpligt i det berörda fallet eller har deltagit i medling som antingen misslyckades helt eller inte ledde till en lösning av alla tvistiga frågor.

Som svar på rekommendationen från Family Justice Review införde regeringen i februari 2013 en bestämmelse i Children and Families Bill (förslag till barn- och familjelag) om att parterna ska ha en lagstadgad skyldighet att delta i ett MIAM (med begränsade undantag, t.ex. vid tecken på våld i hemmet).

Att ge in formulär FM1 tillsammans med ansökan kommer enligt förslaget också att bli ett lagstadgat krav. Lagförslaget förväntas vara antaget och dess bestämmelser genomförda under våren 2014.

Liksom de civilprocessrättsliga bestämmelserna uppmuntrar de familjeprocessrättsliga bestämmelserna (Family Procedure Rules – ett omfattande regelverk om domstolsförfarandena) användningen av alternativa tvistlösningsmetoder (ADR).

Yrkesnormer

Det finns ingen särskild nationell uppförandekod för medlare i England och Wales. För att ackrediteras av CMC måste medlare på det civilrättsliga området emellertid kunna visa att de rättar sig efter kraven enligt en uppförandekod som bygger på Länken öppnas i ett nytt fönsterEU:s uppförandekod . Yrket är självreglerande, och staten utövar inga påtryckningar för att få medlarna att följa någon frivillig kod.

Alla grundande medlemmar i FMC ska se till att deras medlemmar i sin tur (praktiserande familjerådgivare) följer Länken öppnas i ett nytt fönsterFMC:s uppförandekod.

Information och utbildning

Information om medling på det civilrättsliga området, tjänster som erbjuds och fastställda priser finns tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.

I Civil Mediation Directory (register over medlare på det civilrättsliga området) finns möjlighet att söka efter medlare som kan erbjuda medling på en plats som passar parterna. På CMC:s webbplats och på webbplatserna för medlarorganisationer inom CMC finns mer information om medling och medlingstjänster.

Family Mediation Service Finder är ett sökverktyg som gör det möjligt att hitta en medlare på den plats där användaren befinner sig. På webbplatserna för FMC:s medlemsorganisationer finns mer information om medlingstjänster.

Det finns ingen nationell utbildningsanstalt för medlare på det civilrättsliga området i England och Wales. Medlare utbildas inom den privata sektorn, som är självreglerande. Branschen fastställer sina egna regler och tar själv hand om utbildningen av medlemmarna.

Familjemedlare kan ha väldigt olika bakgrund, t.ex. inom juridik, terapi eller sociala tjänster, och det finns inget rättsligt krav på att de ska gå igenom någon specialistutbildning. De olika medlems-/ackrediteringsorganisationerna har dock sina egna utbildnings- och yrkesnormer, som bland annat omfattar utbildningskrav. Medlare som är kontrakterade att tillhandahålla offentligt finansierad medling förväntas ha en särskilt hög ackrediterings- och utbildningsnivå för att kunna genomföra ett inledande Mediation Information Assessment Meeting (MIAM) och efterföljande medling.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medling beror på den som tillhandahåller tjänsten och regleras vanligtvis inte av staten. I tvistemål beror kostnaderna på det värde som tvisten gäller och den tid som förväntas gå åt för medlingen. Avgifterna för medling som är tillgänglig via onlineregistret för medling på det civilrättsliga området finns angivna på justitiedepartementets webbplats. Den ideella organisationen LawWorks tillhandahåller kostnadsfri medling för de som inte har råd. LawWorks kan kontaktas på tfn 01483216815 eller via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterLawWorks Mediation.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektiv 2008/52/EG, som i Storbritannien har införlivats genom Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (SI 2011 No 1133), ger parterna i en gränsöverskridande tvist, om en av parterna är bosatt i en medlemsstat vid tiden för tvisten, möjlighet att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras rättsligt bindande. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

När det gäller England och Wales hittar du närmare uppgifter om behöriga domstolar på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty's Courts and Tribunals Service.

Parter i ett tvistemål som har nått en överenskommelse genom medling kan ansöka till domstolen om att deras överenskommelse ska stadfästas av en domare. När en domare på detta sätt har godkänt överenskommelsen (genom en s.k. Court Consent Order) blir den rättsligt bindande, om domstolen anser att den är rättvis och skälig.

Parter i familjetvister som själva har kommit överens, via sina advokater eller genom medling, kan ansöka hos domstolen om att få sin överenskommelse omvandlad till ett rättsligt bindande beslut (se ovan) om domstolen finner att överenskommelsen är rättvis och skälig.  Denna typ av lösning är mer sannolik i samband med ekonomiska uppgörelser än i anslutning till överenskommelser som rör barn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRådet för medling på det civilrättsliga området (CMC), Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljemedlingrådet (FMC), Länken öppnas i ett nytt fönsterOnlineregistret för medling på det civilrättsliga området, Länken öppnas i ett nytt fönsterSökverktyget Family Mediation Service Finder, Länken öppnas i ett nytt fönsterEU:s uppförandekod för medlare Länken öppnas i ett nytt fönsterFMC:s uppförandekod, Länken öppnas i ett nytt fönsterLawWorks Mediation

Senaste uppdatering: 13/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Medling i medlemsstaterna - Nordirland

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en medlare hjälper de tvistande parterna att nå en lösning. Myndigheterna och juristerna i Nordirland känner till fördelarna med medling.

Det finns ingen statlig myndighet i Nordirland med ansvar för medlingstjänster. Däremot finns det organisationer som erbjuder medling och rådgivning.

Vem kontaktar man?

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland har utvecklat en alternativ Länken öppnas i ett nytt fönstertvistlösningstjänst för att erbjuda medlingstjänster för tvistlösning. Denna tjänst är inte begränsad till tvister som har förts till domstol, utan kan användas i alla skeden av en tvist.

Tvistlösningstjänsten arbetar med en panel av solicitors och barristers som är utbildade och ackrediterade för att fungera som medlare mellan parterna i tvisten.

Andra frivilligorganisationer, som Länken öppnas i ett nytt fönsterRelate och Länken öppnas i ett nytt fönsterBarnardos, erbjuder vissa rådgivnings- och medlingstjänster i fråga om familjeproblem. Länken öppnas i ett nytt fönsterLabour Relations Agency har ett medlingsprogram för anställningsrelaterade tvister.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling är vanligast i civila/kommersiella tvister, familjetvister, tvister på arbetsplatsen och lokala tvister i samhället.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns inget domstolsbaserat medlingssystem inom rättssystemet i Nordirland. Domstolarna brukar emellertid tillåta att mål ajourneras om det finns en möjlighet att tvisten kan lösas via medling –- Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court Service

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland fastställer regler och förfaranden för tvistlösningstjänster.

Information och utbildning

De solicitors och barristers som ingår i tvistlösningspanelen utbildas och ackrediteras av Law Society.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medlingen beror på förmedlaren och regleras inte av staten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse som nås under medling och som undertecknats av parterna accepteras som ett domstolsavgörande av domstolarna. Den kan vara verkställbar som ett bindande avtal mellan parterna, om det inte finns något domstolsavgörande.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland

Länken öppnas i ett nytt fönsterDispute Resolution Service

Länken öppnas i ett nytt fönsterRelate

Länken öppnas i ett nytt fönsterBarnardos

Länken öppnas i ett nytt fönsterLabour Relations Agency

Senaste uppdatering: 06/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Medling i medlemsstaterna - Skottland

Varför inte försöka lösa en tvist genom medling istället för att vända sig till domstol? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Skottland är medvetna om fördelarna med medling.

Inom Förenade kungariket har de skotska domstolarna en särskild organisation och särskilda bestämmelser för medling

Vem kontaktar man?

Det finns en särskild avdelning i den skotska regeringen, The Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate, som har ansvar för medlingspolitiken i Skottland.

Adresser i samband med medling:

 • Scottish Mediation Network, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Network 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling får användas inom alla rättsliga områden. Det används oftast i familjekonflikter och granntvister. Tvister i handels- och affärssammanhang hänvisas också allt oftare till medling. Medling måste erbjudas i tvister som handlar om extra stödbehov, och det måste ges möjlighet till förlikning i ärenden som gäller diskriminering på grund av funktionshinder.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns inget bindande regelverk för det framväxande medlaryrket i Skottland. Det finns heller inga krav på att man måste försöka med medling innan man inleder vissa typer av domstolsförfaranden. Medling är helt och hållet frivillig

Däremot finns det en uppförandekod för medling i Skottland Den tar hänsyn till de olika specialområdena, som familjelagstiftning, hälso- och sjukvård, byggnadsområdet osv Skotska regeringen har ställt sig bakom det arbete som bedrivs av Scottish Mediation Network (SMN) och utvecklingen av det skottska medlingsnätverket Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register (SMR). Alla medlemmar i SMN måste följa uppförandekoden för medling i Skottland. Medlare och medlingstjänster som finns med i medlingsregistret kan också visa att de följer högre standarder. Webbplatserna för båda dessa initiativ är kostnadsfria och används flitigt. Medlare måste följa uppförandekoden för att få vara med på webbplatserna.

Var hittar man information om medling?

Information om medling och om hur man hittar en medlare finns på webbplatserna för det skotska medlingsnätverket Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network (SMN) och det skotska medlingsregistretLänken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register (SMR). Båda webbplatserna är öppna för allmänheten och ger kostnadsfri tillgång till all information.

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register är ett oberoende register över medlare och medlingstjänster. Denna webbplats ger dig kostnadsfri tillgång till information om personer som erbjuder alla slags medlingstjänster. Registret handhas av Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network (SMN).

Uppgifterna på webbplatsen aktualiseras av medlarna minst en gång om året.

Syftet med det skotska medlingsregistret är att ge garantier för den professionella kvaliteten hos de medlare som väljs ut, genom att intyga att de uppfyller miniminormerna. Dessa Länken öppnas i ett nytt fönsternormer bestäms av en oberoende nämnd Länken öppnas i ett nytt fönsterStandards Board. Medlare som står med i registret har rätt att kalla sig ”Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerad medlare i det skotska medlingsregistret och får använda SMR-logotypen bredvid sitt namn.

När en Länken öppnas i ett nytt fönsterregleringsorganisation intygar att en medlare uppfyller organisationens egna sektorsnormer får den organisationens märke sättas ut bredvid medlarens namn i registret.

Information och utbildning

SMN-nätverket har sedan 2004 tillhandahållit en ”medlingskarta” på sin webbplats. Informationens utformning har uppgraderats flera gånger, vilket har finansierats av den skotska regeringen. Länken finns med i ett antal broschyrer och på andra webbplatser. Nu finns även en länk till det skotska medlingsregistret för att skapa en gemensam sökingång för att hitta kvalificerade medlare.

SMN-kontoret tar också emot förfrågningar via telefon och förmedlar dem till lämpliga medlingstjänster.

SMR innehåller information om vilka kvalifikationer medlare har för att parterna ska kunna göra ett mer välinformerat val.

I Skottland finns det utbildningsprogram för olika medlingsområden. Utbildningarna är på minst 30 timmar och bör minst omfatta.

 • principer för medling och medling i praktiken
 • faser i medlingsprocessen
 • etik och värderingar för medling
 • det rättsliga sammanhanget för tvister (om det finns något)
 • kommunikationsfärdigheter som underlättar medling
 • förhandlingskunskaper
 • effekter av konflikter och hur man kan hantera dem
 • mångfald.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medling varierar beroende på vem som erbjuder tjänsten, och de regleras inte av staten.

Medling är i allmänhet kostnadsfri för en enskild person om tvisten handlar om barn, grannskaps- och samhällskonflikter, extra stödbehov och förlikning vid diskriminering på grund av funktionshinder.

Avgifterna för privata medlare varierar från 200 till 2 000 pund eller mer per dag.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

I enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG får parterna i en tvist begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras verkställbart. Medlemsländerna ska underrätta domstolar och andra behöriga myndigheter om detta.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register, Länken öppnas i ett nytt fönsterStandards, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation: Registered Mediators, Länken öppnas i ett nytt fönsterRegulating organisation

Senaste uppdatering: 11/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.