To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Češka

Zakaj ne bi namesto na sodišču svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je oblika alternativnega reševanja sporov, kjer mediator pomaga strankam, da dosežejo dogovor. Prednost mediacije je čas, ki ga prihranite s takim reševanjem sporov (v primerjavi z dolgotrajnim sodnim postopkom), pogosto pa je to tudi cenejši način (v primerjavi s stroški sodnega postopka).

Vsebino zagotavlja
Češka

Na koga se obrniti?

Služba Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje je osrednji organ, pristojen za poravnavanje kot sredstvo za obravnavanje posledic kaznivega dejanja med storilcem in žrtvijo v kazenskem postopku. Za to službo je pristojno Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Za mediacijo v civilnopravnih zadevah se lahko obrnete na katerega od mediatorjev, ki ponujajo to storitev. Kontaktne podatke mediatorjev, ki delajo v Češki republiki, lahko najdete na različnih spletnih straneh, tako da kot izraz za iskanje vnesete „mediacija“.

Seznam mediatorjev je na primer na voljo na spletnih straneh Češkega združenja mediatorjev, Češkega odvetniškega združenja in Združenja Češke republike za postopke arbitraže in mediacije. Kontaktni podatki Službe Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, ki deluje v pristojnosti ustreznih okrožnih sodišč, so na voljo na spletni strani te službe. Kmalu naj bi bil objavljen seznam mediatorjev, registriranih na podlagi Zakona št. 202/2012 o mediaciji, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Z mediacijo se ukvarja precej nevladnih organizacij in subjektov.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na vseh pravnih področjih, razen kadar je z zakonom izključena. To vključuje družinsko, gospodarsko in kazensko pravo. V skladu z zakonikom o civilnem postopku lahko predsedujoči sodnik – če je to praktično in primerno – strankama v postopku odredi udeležbo na uvodnem triurnem sestanku z mediatorjem. V takih primerih je mogoče postopek za največ tri mesece začasno ustaviti.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Da, mediacija je zdaj urejena z Zakonom št. 202/2012 o mediaciji, poravnavanje v kazenskem postopku pa z Zakonom št. 257/2000 o Službi Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje.

Informacije in usposabljanje

Registrirani mediator, ki deluje v skladu z Zakonom št. 202/2012, mora opraviti strokovni izpit pred komisijo, ki jo imenuje Ministrstvo za pravosodje Češke republike. Poravnalec, ki deluje v okviru Službe Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje v skladu z Zakonom št. 257/2000, mora opraviti zahtevani izpit.

Usposabljanje poravnalcev, ki delujejo v kazenskopravnem sistemu, zagotavlja Služba Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, usposabljanje na področju mediacije v zadevah, ki ne spadajo na kazenskopravno področje, pa ponujajo številni organi in izobraževalne institucije.

Kakšni so stroški mediacije ali poravnavanja?

Poravnavanje, ki ga zagotovi Služba Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, je brezplačno ali pa stroške plača država.

Če sodišče začasno ustavi civilni postopek in strankama odredi udeležbo na uvodnem sestanku z mediatorjem, se prve tri ure plačajo po tarifi, določeni v izvedbeni zakonodaji (400 CZK za vsako začeto uro). Stroške si enakomerno razdelita obe stranki (če sta oproščeni plačila sodnih taks, stroške plača država). Če mediacija traja več kot tri ure, si nadaljnje stroške enakomerno razdelita obe stranki v mediaciji (tj. stranki v postopku), ki poravnata znesek, za katerega se dogovorita z mediatorjem.

Ali je dogovor, dosežen z mediacijo ali poravnavanjem, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES omogoča tistim, ki so udeleženi v sporu, da zahtevajo izvršljivost pisnega dogovora, doseženega z mediacijo. Dogovor med strankama v mediaciji v civilni zadevi je mogoče predložiti sodišču, ki ga lahko odobri v nadaljnjem postopku. Rezultate poravnavanja, ki ga v kazenskem postopku zagotovi Služba Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, lahko upoštevata državni tožilec in sodišče v sodbi, ki se izda v obravnavani zadevi.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.